TREND ke zdraví Hlavním cílem akce Trend 2000

je efektivita prevence a léčby karcinomu prsu u žen v ČR a zvýšení jejich informovanosti o možnostech diagnostiky, léčebných postupů, rehabilitace, psychoterapie a rekonstrukční chirurgie. Předpokládá to existenci přehledné síťě pracovišť, která jsou schopná zajistit komplexní diagnosticko-léčebnou péči o pacientky s nádorovými onemocněními prsu a funkční tzv. mammární tým, tj. mezioborový tým odborníků, kteří jsou ve spolupráci schopni řešit problematiku od diagnózy přes vlastní léčbu, až po následnou péči.

Vedle zlepšení mezioborové spolupráce se očekává lepší dostupnost diagnostických pracovišť, časný záchyt onemocnění a co nejefektivnější léčba. V důsledku toho lze očekávat snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění prsu, prodloužení života nemocných a zlepšení jejich vyhlídek na úplné uzdravení. Zanedbatelná není ani ekonomická stránka efektivnějšího vynakládání prostředků na léčebnou péči, zkrácení doby hospitalizace a pracovní neschopnosti či snížení invalidizace pacientek.

Postup akce Trend

zvýšení informovanosti žen o možnostech diagnostiky, léčby, rehabilitace, psychoterapie a rekonstrukční chirurgie (tisk, internet)

zvýšení erudice lékařů, kteří v první linii přicházejí do styku s touto problematikou (zejména gynekologové, praktičtí lékaři a chirurgové)

zmapování pracovišť, poskytujících komplexní diagnosticko-léčebnou péči a vytvoření „Sítě integrované mammologické péče“

snaha podpořit na těchto pracovištích působení lékaře, který koordinuje nutnou multidisciplinární péči o ženu s diagnostikovaným karcinomem prsu

docílit toho, aby se v léčbě karcinomu prsu stala standardem komplexní péče mammárního týmu, zahrnujícího zástupce radiodiagnostiky, patologie, operační onkologie, radiační onkologie, klinické onkologie, rehabilitace a psychorehabilitace

zviditelnit tuto problematiku před veřejností prostřednictvím médií

získat podporu veřejnosti i zainteresovaných veřejně právních organizací (MZ, zdravotní pojišťovny apod.)

získat finanční prostředky prostřednictvím neziskových veřejných organizací.

Vznik nové koncepce v přístupu k problematice nádorových onemocnění prsu iniciovala farmaceutická firma Aventis. „Chceme využít možností naší firmy, abychom pomohli zmapovat potřeby onkologů i pacientek a přispěli k vytvoření nabídky komplexních diagnosticko-léčebných služeb,“ řekla ředitelka onkologické divize firmy Aventis MUDr. Jana Třicátníková. Jak dále uvedla MUDr. Miroslava Skovajsová, vedoucí lékařka pražského Centra mammární diagnostiky, Česká republika dosud nemá preventivní, ani jiný program pro včasný záchyt zhoubných nádorů prsu. Vedle sebe u nás pracují jak nekoncepčně provozované mammografy, tak mammologické jednotky, které vykazují žádoucí výsledky.

Cílem TRENDU 2000 je podpořit vznik účelné sítě SIMP v celé republice. Tuto iniciativu podporuje i neziskové sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu MAMMA HELP a Moravská onkologická iniciativa MONKIN. Prostředky získané jejich prostřednictvím by měly přispět ke zkvalitnění péče o nemocné ženy.

Strach žen z rakoviny prsu, který mnohdy vede k zavírání očí před možnou existencí této nemoci, pramení z neúnosné představy ztráty prsu. „Plastická chirurgie má dnes velice široké možnosti rekonstruovat prsy po jejich odstranění a výsledky jsou více než optimistické. Všechny druhy těchto rekonstrukčních výkonů plně hradí zdravotní pojišťovna,“ vyvrátil všeobecně rozšířené obavy doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., přednosta Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie při FN Bulovka v Praze.

Z tiskových materiálů připravila Hana Černá – Šípková

Ohodnoťte tento článek!