Tuberkulóza mezi námi

Tuberkulóza (TBC) je vážné infekční granulomatózní zánětlivé onemocnění, jehož původcem je Mycobacterium tuberculosis. Bacil objevil v roce 1882 Robert Koch, proto je dodnes nazýván Kochovým bacilem (BK). TBC nejčastěji postihuje plíce, existují však i mimo plicní formy (TBC kůže, uzlin, kostí, kloubů – může postihnout prakticky všechny orgány). Klíčová slova: tuberkulóza, antituberkulotika, infekční onemocnění

Tuberkulóza mezi námi

SUMMARY Tuberculosis (TB) is a serious infectious granulomatous inflammatory disease caused by Mycobacterium tuberculosis. The bacillus was found in 1882 by Robert Koch that is why it has been called the Bacillus of Koch (BK). TB most commonly attacks lungs but there are also extra lung forms (TB of skin, nodes, bones, joints – it can affect practically all organs). Key words: tuberculosis, antituberculotics, infectious disease

Tuberkulóza je onemocnění staré jako lidstvo samo. Charakteristické nálezy na kostech lidí pocházejí z mladší doby kamenné. Nejvíce vždy postihovala sociálně slabší skupiny obyvatel s nedostatečnou výživou, chronicky nemocné.

Tuberkulózou se však může nakazit i zcela zdravý člověk, vše závisí na jeho momentální kondici a masivnosti infekce. Nejkritičtější situace byla v Čechách po skončení první světové války.
Dodnes je TBC celosvětovým problémem, zvláště v rozvojových zemích a zemích bývalého Sovětského svazu. Za stále vysokým výskytem TBC v ČR stojí příliv emigrantů z těchto zemí, dále pak zhoršená sociální situace některých vrstev obyvatelstva, ale také pokles zájmu o toto onemocnění (respektive o vyhledávání, očkování, sledování a léčbu).

Přenos, příznaky, diagnóza, léčba

TBC se přenáší přímým stykem s nakaženým člověkem, vzácně pak může být zdrojem zvíře. Nejčastějším způsobem je vdechnutí suchou nebo vlhkou cestou (přenos kapének s ústním, průduškovým nebo nosním obsahem při řeči, kašli či smrkání – dosah kapének může být až 3 m). Dalším způsobem přenosu může být přímý kontakt s poraněnou kůží u osob pracujících s infikovaným materiálem (zdravotníci, veterináři, pracovníci laboratoří, piteven, jatek) nebo nakažení krevní cestou pupečníkem z matky infikované TBC na plod. Díky pasterizaci je v podstatě vymýcen přenos z mléka nakažených krav.

Protože nejčastější forma TBC postihuje plíce, patří mezi hlavní příznaky kašel, který může být později spojen s vykašláváním krve. Postižené TBC také trápí únava, noční pocení, nechutenství spojené s úbytkem váhy, zvýšené teploty. Nutno dodat, že ve většině případů probíhá TBC ve svých počátcích bez příznaků. To znamená i bez bolesti, která by byla varující. Diagnózu TBC může jednoznačně určit pouze lékař. Důležitá jsou mikroskopická a kultivační vyšetření materiálu z postižených lokalit (sputum, bronchoalveolární laváž, případně stěr). Dále pak tuberkulózní kožní test (MX II), Quantiferon, rtg, CT a jiné.

Léčba spočívá v dlouhodobém podávání kombinací antituberkulotik (AT). Nejčastěji používaná jsou Nidrazid tbl., Benemicin cps., Pyrazinamid tbl., Sural tbl. a Streptomycin inj. Celková doba léčby je individuální, pohybuje se od 6 do 8 měsíců, výjimečně déle podle druhu mykobakterie, citlivosti na léčbu, velikosti nálezu, rychlosti ústupu infekce a tolerance organismu. Úspěšnost léčby je závislá na bezpodmínečném dodržování léčebného režimu podle daných standardů. Pacienta je nutno informovat nejen o možných nežádoucích účincích léčby, ale i o dopadech nedodržování léčebného postupu. A to nejen zdravotních, protože podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví, je v naší republice hospitalizace a léčba pacientů s TBC povinná z důvodu možného ohrožení populace.

Naše oddělení

Naše oddělení je zaměřeno na diagnostiku a léčbu TBC. Setkáváme se s nemocnými ze všech sociálních vrstev, všech věkových skupin, s cizinci. Každý z nich snáší dlouhodobý pobyt na oddělení jinak. Mnohým schází rodina, mají strach o práci. Jiným teplo a pravidelná strava v ústavu vyhovuje. To ovšem neznamená, že jsou nám vděční a zapomenou po dobu pobytu u nás na alkohol. Kvůli velkému množství cizinců je nutné rozšiřovat si obzory ve zvycích různých národností.

Kazuistika

V kazuistice popisuji typický příklad našeho pacienta: 55letý muž, bezdomovec, kuřák, opakovaně byl ve výkonu trestu. K nám byl odeslán na začátku dubna 2009 z pražské TRN ambulance. Mikroskopicky masivně pozitivní (tedy silně infekční), celkově ve velmi špatném stavu (zhubl 15 kg za 2 měsíce). Lékaři okamžitě nasadili čtyřkombinaci antituberkulotik, přetrvávaly však teploty nad 38 °C. Od začátku byl pacient podrobně informován, že vzhledem k sociálním podmínkám bude nutno dokončit dlouhodobou léčbu za hospitalizace. Na oddělení se velmi rychle aklimatizoval – spokojen s jídlem, péčí. Konflikt nastal v okamžiku, kdy jsme žádali o kontakty z poslední doby – rodinné, pracovní (osoby, se kterými byl delší dobu v kontaktu). Další problém vedoucí ke konfliktu byl, že jsme pacientovi nemohli zajistit invalidní důchod (protože nesplňoval podmínky dané zákonem).

Pravidelně jsme kontrolovali krevní obraz a vzhledem k jeho špatným hodnotám byly podány 45. den hospitalizace 2 Ery masy. Léčbu AT toleroval pacient velmi dobře. Pozitivita sputa přetrvávala 4 měsíce pobytu u nás. Nemocný pomalu přibýval na váze, jeho celkový stav se zlepšoval.
89. den hospitalizace pacientovi otekla LDK. Sonografie prokázala hlubokou žilní trombózu, proto jsme zahájili léčbu Fraxiparinem 0,6 ml, později lékaři nemocného převedli na Warfarin. Dávky upravovali podle hodnot INR.

Po čtyřech měsících léčby hlásila laboratoř první mikroskopicky negativní sérii vyšetření sputa. Lékaři tedy nemocnému povolili vycházky v zadní části parku (do té doby byl v přísné izolaci).
148. den pobytu se pacient nevrátil z vycházky. Druhý den jsme tento fakt nahlásili krajské hygienické stanici v Plzni a nemocného disciplinárně propustili. Bylo po něm vyhlášeno celostátní pátrání a po nalezení byl hospitalizován na plicním oddělení psychiatrické léčebny.

Závěr

Stejně jako všechny obory ve zdravotnictví má i ten náš svá specifika. Sestra musí nejen profesionálně zvládat běžné léčebné výkony a administrativní práci, které neustále přibývá, ale především musí umět naslouchat, dokázat povzbudit a trpělivě vysvětlovat vše, čemu pacient nerozumí. Práce na našem oddělení představuje pro sestru velkou zátěž fyzickou i psychickou. Přesto se neustále setkáváme s nedoceněním, agresivitou, kterou si podle mého názoru nezasloužíme.


O autorovi: Martina Lokajíčková, Léčebna TRN Janov (bencikovajaja@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!