Úloha centrální sterilizace v prevenci nozokomiálních nákaz

V roce 1985 byla v nemocnici Třinec zřízena funkce sestry pro sledování a prevenci nozokomiálních nákaz. Touto funkcí byla pověřena sestra s ukončeným pomaturitním studiem v oboru ARIP, s praxí na oddělení chirurgie, ARO, anestezie, RZP a infekce.

Při svých pravidelných kontrolách na odděleních i v terénu jsem často narazila na problém dezinfekce, asepse a sterilizace v návaznosti na nové poznatky v daných oborech. Všechny věstníky, vyhlášky a ostatní platná nařízení sice všichni primáři či lékaři oddělení nebo ambulancí měli založené ve složkách, ale personál k nim neměl podle potřeby přístup. Je pravdou, že s každým novým předpisem byl personál seznámen na provozní schůzi, ale pak se dokument založil a obsah bohužel se zapomněl. Obzvlášť viditelné to bylo na úseku hygieny, a to konkrétně dezinfekce a sterilizace.

Když se přistoupilo k rekonstrukci operačních sálů, problém kvalitní sterilizace se stal velmi aktuálním. To byl také důvod, proč jsme se zaměřili na vybudování nové, moderní centrální sterilizace. CS je samostatné pracoviště, vedené vedoucí sestrou, nemá vedoucího lékaře a podléhá organizačně hlavní sestře nemocnice. Vedením nového pracoviště byla pověřena dosavadní sestra pro NN v poměru 0,6 úvazku jako vedoucí sestra CS a 0,4 jako ústavní hygienik. Toto spojení funkcí se po 9 letech, počínaje schvalováním plánu sterilizace až do dnešní podoby, ukázalo jako zcela vyhovující a funkční pro potřeby naší nemocnice. Zvláště dobrá je spolupráce s pracovníky oddělení NND OHS Frýdek-Místek, kteří pravidelně jednou týdně provádějí kontroly jak na CS, tak na jiných odděleních.

Podobně jako při kontrolách dodržování hygienických předpisů na odděleních nemocnice se ukázalo, že je nutno centralizovat některé služby. Tak při práci na CS jsme zjistili, že řada problémů začíná na odděleních a řešením je docílit návaznosti oddělení na CS. Jako problematická se ukázala dekontaminace irigátorů, stříkaček ke krmení pacientů, kyslíkových masek, emitních misek a jiných. Přestože se jedná o pomůcky, které není třeba sterilizovat, začali jsme provádět strojovou dekontaminaci na oddělení CS, abychom docílili požadované čistoty. Po strojové dezinfekci a mytí se pomůcky jako ochrana proti kontaminaci balí do plastových obalů. Oddělení zásobujeme pracovním dezinfekčním roztokem, abychom měli jistotu, že bude používána správná koncentrace.

Dlouho jsme se potýkali s problémem zvlhčení kyslíku při kyslíkové terapii. Při kontrolách ústavním hygienikem bylo zjištěno, že do nebulizéru se dává doslova vše, od pitné vody přes vodu destilovanou, sterilní i fyziologický roztok. Našli jsme řešení v přípravě 100ml lahviček NTS se sterilní vodou, které se mění vždy po skončení kyslíkové terapie (u každého pacienta). Pro velké nebulizáry (ARO, JIP) připravujeme láhve NTS o objemu 500 ml.

Díky možnosti ústavního hygienika zasáhnout do procesu ošetřování pacienta a dobré spolupráci s oddělením jsme úspěšně vyřešili řadu problémů.

Na těchto příkladech se ukázalo, že efektivním prvkem je právě spojená funkce – jelikož tyto poznatky nezíská vedoucí sestra CS, ale ústavní hygienik při své kontrolní činnosti. Vydávané lokální pokyny týkající se hygieny přímo navazovaly na provoz CS a jejich kontrola včetně event. nápravných opatření byla bez problému realizována. Byly vypracovány standardy hygienické péče, dezinfekční plány a to vše je součástí hygienicko-protiepidemických režimů jednotlivých oddělení.

Pracovnice CS jsou vedeny k tomu, aby za každou pomůckou viděly pacienta. Vracejí se všechny pomůcky a nástroje, u kterých je podezření, že svým technickým stavem mohou pacienta ohrozit. Nutno říci, že spolupráce s oddělením v tomto směru je dobrá. Pro lepší komunikaci a informovanost máme v nemocniční počítačové síti ikonu Nemocniční hygiena, ve které každá vrchní, staniční či řadová sestra najde aktuální informace z oboru hygieny, nové věstníky, vyhlášky, dezinfekční plány platné pro nemocnici Třinec a hygienicko-protiepidemické režimy, které se pravidelně aktualizují. Pravdou je, že to vyžaduje, aby na každém pracovišti či stanici byl počítač.

Jsem přesvědčená, že náplní činnosti CS do budoucna bude komplexní přístup k řešení prevence NN, včetně znalosti z oboru nemocniční hygieny, a nejen sterilizace. n

Ohodnoťte tento článek!