Úloha školní sestry v systému péče o zdraví dětí

Pojem školní sestra není v našich podmínkách příliš známý, v praxi taková pozice na našich školách (s výjimkou některých soukromých škol) v podstatě neexistuje, v zahraničí je to naopak standard. Školní sestra, jako odborník v oblasti komunitní péče pracující na školách, je osobou, která přispívá ke zlepšování psychického a duševního zdraví dětí, důležitou úlohu má také ve výchově ke zdraví a v prevenci.

V minulosti u nás bylo propojení školního a zdravotního systému zabezpečeno tzv. školní zdravotní službou. Provozovali ji dětští lékaři a sestry a jejich hlavní náplní práce bylo zabezpečení pravidelných prohlídek dětí, očkování, posuzování tělesného a duševního vývinu a sledování nemocnosti ve školou povinné populaci. Dále navrhovali léčebný režim pro děti chronicky nemocné a v rekonvalescenci, jejich úlohou bylo také hodnocení hygieny školního prostředí, úrovně stravování dětí a podobně. (2) Tato služba však nebyla po svém zrušení v roce 1989 ničím nahrazena.

Dítě tráví hodně času ve školním prostředí, kde učitel zabezpečuje především výchovně-vzdělávací proces, kdo se ale ve škole stará o zdraví dítěte? Právě v této oblasti nacházíme uplatnění pro školní sestru, která může zabezpečit primární, sekundární a terciální prevenci a péči. (4) Také výzkumy u nás dokázaly, že existuje zájem o pozici školní sestry, a to jak mezi pedagogy, tak mezi samotnými dětmi a rodiči. (1)

Náplň práce školní sestry

Školní sestra zabezpečuje péči při úrazech a akutních onemocněních dětí, což spočívá v ošetření drobných poranění přímo ve škole a v managementu následné péče při závažnějších úrazech. Podobně postupuje při akutních stavech a onemocněních. Dále zabezpečuje management péče o dítě s chronickým onemocněním a speciálními potřebami. Práce sestry zahrnuje také komunikaci s rodiči a obvodním lékařem dítěte, dohled nad dodržováním předepsaného režimu u dítěte. V neposlední řadě je její úlohou zdravotní výchova dětí.

Péče o chronicky nemocné dítě v prostředí školy

Narůstající počet dětí s chronickým onemocněním, které navštěvují školu, akcentuje důležitost odborného zdravotnického dozoru a pomoci. Sestra tím, že je v blízkém kontaktu s dětmi, může ulehčit a urychlit včasnou identifikaci zdravotních problémů u dětí a dokáže potom doporučit další intervence, čímž může být důležitým partnerem lékaře dítěte. U studentů s chronickým onemocněním sestra vytváří individuální plány péče.

Například Plán péče o dítě s diabetem mellitem 1. typu může obsahovat (po dohodě s ošetřujícím lékařem) management měření hladiny krevního cukru, podávání inzulinu, stravování a tělesné aktivity v době školy – vše s ohledem na dlouhodobé udržování normální hladiny krevního cukru. Pokud u studenta existuje potenciální riziko náhlého ohrožení zdraví či života, sestra vytváří tzv. Pohotovostní plány, např. u dětí s asthma bronchiale pro riziko astmatického záchvatu, u diabetu mellitu pro riziko hypoglykemie anebo hyperglykemie, dále u dětí s onemocněním srdce, s alergiemi s rizikem anafylaxe apod. Tyto plány se ideálně vytvářejí ve spolupráci s lékařem dítěte a sestávají ze základních kroků, které je v případě pohotovosti nutné vykonat. Úlohou sestry je nejen příprava plánů, ale také komunikace informací mezi členy pedagogického týmu.

Úloha školní sestry ve výchově ke zdraví a v prevenci

Školní sestra propaguje zdraví, edukuje studenty o zdravém životním stylu, prevenci. Dále zajišťuje bezpečné prostředí ve škole, což mimo jiné zahrnuje i kontrolu úrovně očkování dětí, hlášení výskytu nakažlivých onemocnění ve škole, tak jak to stanovuje zákon, a v případě výskytu infekčního onemocnění včasnou izolaci nemocného. Sestra monitoruje prostředí školy (hřiště, učebny, jídelna…), především s ohledem na jeho bezpečnost. Součástí práce školní sestry jsou také prevence a poradenství při obezitě, abúzu drog anebo alkoholu, poradenství v otázkách sexuality, duševního zdraví.

Sestra se může významně podílet na začleňování škol do různých preventivních programů, např. program SZO Školy podporující zdraví. Provádění zdravotního screeningu školní sestrou může pomoci při včasné detekci problémů, a tím zabránit negativním dopadům zdravotních problémů na studijní výsledky dítěte. Screening může zahrnovat posouzení zraku, sluchu, BMI a jiné.

Úlohou sestry je dále získávání a uchovávání zdravotnické dokumentace studentů, ochrana osobních údajů, je zodpovědná za přípravu plánů v případě hromadných úrazů, havárií a katastrof. (3) Na základě vědomostí o zdravotním stavu (případných zdravotních problémů a onemocnění) studentů dokáže bezprostředně reagovat na akutní stavy – např. u studenta s diagnostikovanou alergií s rizikem anafylaxe dokáže v případě pohotovosti zabezpečit bezprostřední léčbu (okamžité podání epinefrinu). Sestra může také studenty doprovázet v době výletů a jiných mimoškolních aktivit jako zdravotnický dozor. Je zodpovědná za stav lékárniček, nákup léků a obvazového materiálu.

Práce školní sestry má velký význam pro zvyšování zdravotního uvědomění dětí, pro zlepšování jejich fyzického a psychického zdraví, přičemž sestra zároveň může být pro děti důvěrnicí – osobou, za kterou přicházejí se svými problémy. V zahraničí se stává působení školních sester standardem a setkává se s pozitivními ohlasy. Já sama jsem prací školní sestry nadšená a její začlenění do školského systému v budoucnosti také u nás považuji za velmi přínosné.


O autorovi: Mgr. Zuzana Paholíková, Ústav ošetrovateľstva, LF UK, Bratislava Britská mezinárodní škola, Bratislava (školní sestra) (zuzanapaholikova@post.sk)

Ohodnoťte tento článek!