Úloha zdravotní sestry při Holterově monitorování

Náhlá srdeční smrt zůstává nadále jedním z aktuálních problémů současné kardiologie. Ohroženi jsou nejen pacienti s kardiálním onemocněním, ale i nemocní bez organického postižení srdce. Jednou z častých příčin náhlé srdeční smrti je maligní arytmie. V diagnostice těchto život ohrožujících arytmií je cenným přínosem dlouhodobá monitorace ekg.

Výskyt poruch srdečního rytmu kolísá ve vztahu ke stresu, fyzické zátěži, denní době, obvykle však jsou arytmie stěží předvídatelné. Období opakujících se či déle trvajících záchvatů se střídají s intervaly normálního srdečního rytmu. Proto může být získání záznamu obzvláště u pacienta s řídkým výskytem arytmií nebo subjektivních potíží značně obtížné.

Personál naší kliniky si může při monitoraci pacientů ohrožených náhlou srdeční smrtí z arytmické příčiny vybrat některou z následujících přístrojových možností:

Standardní dvanáctisvodové ekg.

Telemetrie – umožňuje sledování ekg jen u hospitalizovaných pacientů, jejich monitoraci i při pohybu po oddělení v dosahu snímacího systému s centrální monitorovací jednotkou umístěnou na pracovně sester.

Kontinuální Holterovo ekg monitorování – záznam s kapacitou 24 – 48 hodin, použití především u ambulantních pacientů při jejich běžné denní aktivitě.

R-test – možnost až 8denního napojení nahrávače, který je možno programovat podle typu předpokládané arytmie s cílem zpřesnit její záchyt. Záznam není kontinuální, i když v paměti zůstanou zachovány údaje o základních charakteristikách záznamu (minimální a maximální srdeční frekvence apod.) a je doplněn o ma nuální záznamy pořízené pacientem. Zařízení je vhodné u pacientů s málo frekventními arytmiemi, nutností je spolupráce pacienta.

King of heart (KOH) je možno pacientovi

napojit až na 14 dní. Je určen pouze pro subjektivně pocítěné arytmie, neboť záznam je pořizován pouze manuálně pacientem v okamžiku potíží. Kapacita paměti dovoluje až 5 epizod nahrávky. Je nutná dobrá spolupráce pacienta.

RHYTHM-CARD s možností ponechat pacientovi nahrávač prakticky libovolnou dobu, s nutností pořízení manuálního záznamu při potížích (opět nutná spolupráce pacienta) a s výhodou možnosti odeslání ekg telefonicky do nonstop pracujícího centra na koronární jednotce.

Zdravotní sestry na naší klinice participují nejen při napojování monitorovacích zařízení, ale i při základním hodnocení pořízených ekg záznamů, jejichž resumé pak ponechávají v kompetenci lékaře. Přístup k pacientovi ohroženému náhlou srdeční smrtí na podkladě maligních arytmií spočívá ze strany sestry nejen v úkonech souvisejících s technickou stránkou pořízení nahrávky, v mimořádné pozornosti věnované písemnému vedení časového snímku dne pacientem, ale i ve specializovaném a erudovaném přístupu k edukaci pacienta a příbuzných. Při zpracování ekg záznamu se stává sestra erudovaným partnerem lékaře a samostatně předhodnocuje získané záznamy, je schopna rozeznat závažné ekg patologie a neprodleně o nich informovat lékaře.

Foto archív kliniky

Ohodnoťte tento článek!