ÚNOR

BRNO

4.–8. února 2013 CK Ošetřovatelská péče a anesteziologie u dětí Pořadatel: NCO NZO Místo konání: NCO NZO, Brno Kontakt: Mgr. Jaroslava Fendrychová,

Ph. D., tel. 543 559 520, fendrychova @nconzo.cz Pozn.: Pro dětské a všeobecné sestry. Součástí je odborná praxe.
4.–8. února 2013 CK Katetrizace močového měchýře u mužů Pořadatel: NCO NZO Místo konání: NCO NZO, Brno Kontakt: Mgr. Zuzana Hasalová, tel. 543 559 561, hasalova@ nconzo.cz Pozn.: Pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře. Součástí je odborná praxe.
6.–8. února 2013 CK Praktické zvládání agresivního pacienta 1. část Pořadatel: NCO NZO Místo konání: NCO NZO, Brno Kontakt: Ludmila Skoumalová, tel. 543 559 583, skoumalova@nconzo.cz Pozn.: Na 1. část navazuje 2. část v termínu 10.–12. 4. 2013 a 3. část 9.–11. 5. 2013.
16.–17. února 2013 Kurz Klíčové momenty v podpoře kojení 1. část Téma: Kurz zaměřený na praktické zručnosti potřebné pro kvalifikovanou podporu a pomoc s kojením během celé doby kojení a při řešení problémů, které se u kojení můžou vyskytnout. Pořadatel: o. z. Mamila a Unie porodních asistentek (UNIPA) Místo konání: Brno Kontakt: Mgr. Kateřina Hájková Klíčová, tel. 734 637 379, klicova@unipa.cz Pozn.: Na 1. část kurzu navazuje 2. část v termínu 16.–17. 3. 2013, 3. část 13.–14. 4. 2013 a 4. část 18.–19. 5. 2013. Přihláška a podrobné informace na www.unipa.cz 18.–22. února 2013 CK Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zažívacího traktu Pořadatel: NCO NZO Místo konání: NCO NZO, Brno Kontakt: Ludmila Skoumalová, tel. 543 559 583, skoumalova@nconzo.cz Pozn.: Pro všeobecné sestry.
18.–22. února 2013 CK Elektrodiagnostika nervového systému – EEG, EP Pořadatel: NCO NZO Místo konání: NCO NZO, Brno Kontakt: Ludmila Skoumalová, tel. 543 559 583, skoumalova@nconzo.
cz Pozn.: Pro všeobecné sestry pracující nejméně 12 měsíců v neurofyziologických laboratořích.
25. února – 1. března 2013 CK Zajištění průchodnosti dýchacích cest Pořadatel: NCO NZO Místo konání: NCO NZO, Brno Kontakt: Mgr. Jana Nekudová, tel. 543 559 562, nekudova@nconzo.cz Pozn.: Pro všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky. Součástí je odborná praxe.
26. února – 1. března 2013 CK Punkce arterie radialis a arterie femoralis Pořadatel: NCO NZO Místo konání: NCO NZO, Brno Kontakt: Mgr. Zuzana Hasalová, tel. 543 559 561, hasalova@ nconzo.cz Pozn.: Pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře. Součástí je odborná praxe.

OLOMOUC

20. února 2013 Sympozium Téma: Základy první pomoci v praxi Pořadatel: VN Olomouc Místo konání: Klášterní Hradisko, VN Olomouc Kontakt: Mgr. Hana Zrníková, tel. 973 407 061, 723 954 651, zrnikovah@vnol.cz

PRAHA

únor 2013 Seminář Choroby z povolání a jejich prevence Pořadatel: Region Motol, ČAS Místo konání: FN v Motole, Praha Kontakt: Sylvie Křečková, tel. 724 115 175, sylvie.
kreckova@seznam.cz Pozn.: Upřesnění data po 15. 1. 2013.
4. února 2013 Jak se žije se stomií Téma: Stomie nemá budit strach, může být i dobrým nebo jediným řešením zdravotního problému Pořadatel: České ILCO Místo konání: Informační centrum pro stomiky a lidi s onemocněním střev, Praha 8 Kontakt: tel.728 870 963, predseda@ilco.cz Pozn.: Akce pro odbornou i laickou veřejnost.
4. února 2013 Konference Nová vyhláška č. 306/2012 Sb., nahrazující vyhlášku č. 195/2005 Sb.
Téma: Použití dezinfekčních přípravků, mycí a dezinfekční zařízení, dezinfekce rukou, sterilizace – rozdíly s vyhláškou č. 195/2005 Sb. Diskuse, především ke sterilizaci. Pořadatel: IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 4.–6. února 2013 AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody – Obecné principy práce v klinických laboratořích Téma: Přehled laboratorních oborů, úloha komplementu v návaznosti na teoretické a klinické obory. Standardizace, program SLP. Získávání biologického materiálu, jeho transport, uchovávání, identifikace a zpracování. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, etické a legislativní aspekty při práci s biologickým materiálem. Obecné principy a terminologie v epidemiologii, nákazy přenášené krví a dalšími biologickými materiály. Metrologie a jakost práce v klinických laboratořích. Správná laboratorní praxe a management.
Laboratorní informační systémy.
Komunikace mezi informačními systémy, standardy, sdílení dat o pacientech. Elektronické zdravotní knížky. Nemocniční informační systémy. Klinické informační systémy.
Zpracování obrazových informací.
Národní zdravotnický informační systém. Ochrana osobních údajů ve zdravotnických informačních systémech. Vybrané aktuální otázky a trendy zdravotnické informatiky. Pořadatel: IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 4.–9. února 2013 Diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM ve spolupráci s IPVZ Místo konání: Centrum diabetologie, IKEM, Praha Kontakt: PhDr. Eva Morávková, moravkova@ ipvz.cz, www.ipvz.cz Pozn.: Školitel prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., specializační odborná stáž je určena pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie a pro podiatrické sestry. 5. února 2013 Kurz Vybraná témata pedopsychiatrie Téma: Schizofrenie v dětství a v adolescenci, tikové poruchy, Tourettův syndrom, ADHD. Pořadatel: IPVZ Místo konání: katedra psychiatrie, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 6. února 2013 První pomoc a akutní stavy v terénu Pořadatel: Thomayerova nemocnice Praha Místo konání: Centrum pro vzdělávání a vědu, Thomayerova nemocnice Praha Kontakt: Jaroslava Poláková, tel. 261 083 252, jaroslava.polakova@ftn.cz, www.ftn.cz/vzdelavani 7.–8. února 2013 Kurz Základní psychosomatická péče Téma: Ucelený pokračující výukový program v psychosomatice. Onemocnění s primárně-tělesnou symptomatikou, část 3. Pořadatel: IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 8.–9. února 2013 CK Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy Pořadatel: IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: www.ipvz.cz Pozn.: Modul T1: Základy imunologie a imunopatologie. 11.–13. února 2013 Základní kurz Bazální stimulace® Pořadatel: Thomayerova nemocnice Praha ve spolupráci s INSTITUTEM Bazální stimulace®, s. r. o. Místo konání: Centrum pro vzdělávání a vědu, Thomayerova nemocnice Praha Kontakt: Jaroslava Poláková,

tel. 261 083 252, jaroslava.polakova @ftn.cz, www.ftn.cz/vzdelavani Pozn.: Základní kurz Bazální stimulace® je akreditovaný MZ ČR (14 kreditů), MPSV ČR, MŠMT ČR a MZ SR (18 kreditů). 11.–13. února 2013 Společný kmen pro obory klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie a nukleární medicína Téma: Základní statistické pojmy, exploatorní analýza, základní typy rozdělení, testy normality, transformace dat. Základy statistického uvažování, testy hypotéz. Statistické hodnocení diagnostické a terapeutické účinnosti laboratorních zkoušek. Statistické a programové prostředí R-plus. Vztah mezi kvantitativními proměnnými: korelace, lineární a nelineární regrese. Porovnání kvantitativních údajů. Kalibrace. One-point, lineární a nelineární kalibrace. Nejistota kalibračního modelu. Referenční intervaly a biologická variabilita. Protokol EP 5A – přesnost. Analýza rozptylu, analýza komponent rozptylu. Rozsah výběru, výzkumné plány, návrh experimentu.
Aplikace statistiky při validaci a kontrole jakosti analytických metod. Přesnost, správnost, pravdivost výsledků laboratorních zkoušek. Znaky analytické metody. LOD a LOQ. Přehled statistických programů. Nejistota rutinního výsledku. Pořadatel: IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: www.ipvz.cz Pozn.: 7.
část: Modul CHESTAT.
12. února 2013 Farmaceutická technologie Pořadatel: IPVZ Místo konání: katedra farm. technologie a kontroly léčiv, IPVZ, Praha Kontakt: www.ipvz.cz Pozn.: Specializační odborná stáž.
12. února 2013 Základy zdravotnického práva I. – Zdravotní služby a jejich právní regulace I. Téma: Prameny zdravotnického práva.
Poskytovatel zdravotních služeb, zdravotnické zařízení. Práva a povinnosti poskytovatelů, zdravotnických pracovníků, pacientů a pojištěnců.
Povinnost poskytnout zdravotní službu, výjimky. Použití omezujících prostředků. Pořadatel: IPVZ Místo konání: IPVZ, Praha Kontakt: www.ipvz.cz Pozn.: Školicí akce 13. února 2013 Základy zdravotnického práva II. – Způsobilost k výkonu povolání Téma: Pojem regulované povolání.
Získávání způsobilosti (odborné, specializované, zvláštní odborné).
Celoživotní vzdělávání. Kompetence.
Vztah regulace výkonu povolání a pracovního práva. Odměňování platem. Připravované změny v úpravě způsobilosti. Pořadatel: IPVZ Místo konání: IPVZ, Praha Kontakt: www.ipvz. cz Pozn.: Školicí akce 13. února 2013 13. Kaprasův den Téma: Klinická genetika Pořadatel: Sekce ambulantních genetiků SLG ČLS JEP Místo konání: 1. LF UK Praha Kontakt: doc. MUDr. Milada Kohoutová, tel.
224 968 180, mkoho@lf1.cuni.cz, MUDr. Kamila Veselá, Ph. D., tel. 224 967 174, kamila.vesela@vfn.cz, www.slg.cz 14. února 2013 Pracovní schůze Provokační testy Pořadatel: ČSAKI společně s Českou iniciativou pro astma Místo konání: Nemocnice Na Homolce, Praha Kontakt: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph. D., tel. 257 273 945, petr.cap@homolka.cz 19. února 2013 Kurz Skupinová psychoterapie Téma: Skupinová psychoterapie v praxi, výcvik ve skupinové psychoterapii, supervize. Trauma (holocaustu) a jeho transgenerační přenos. Pořadatel: IPVZ Místo konání: katedra psychiatrie, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 20. února 2013 Kurz Interpretace laboratorních výsledků při jaterním poškození, hepatotoxicita léčiv Pořadatel: IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 20. února 2013 Základy zdravotnického práva III. – Informace při poskytování zdravotní péče Téma: Ochrana osobních údajů a zdravotnická dokumentace. Nahlížení do zdravotnické dokumentace, právo na poskytování informací. Mlčenlivost a její prolomení, informovaný souhlas, péče bez souhlasu. Pořadatel: IPVZ Místo konání: IPVZ, Praha Kontakt: www.ipvz.cz Pozn.: Školicí akce 21. února 2013 Kurz Rozpoznávání spirituálních potřeb osob v krizi vyplývající z nemoci – 2. část Téma: 2. část kurzu se zaměřením na vyhodnocení úkolů (reflexe praktických zkušeností účastníků), proces zavádění a rozvoje duchovní péče v nemocnicích, možnosti a podoby institucionalizované duchovní péče a podpory ve zdravotnictví, osobní zodpovědnost.
Pořadatel: IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 23. února 2013 Sjezd UNIFY ČR Pořadatel: UNIFY ČR Místo konání: 4–Volnočasová o. p. s., Praha Kontakt: Helena Zaoralová, tel. 724 317 057, unify-cr @unify-cr.cz, www.unify-cr.cz 25. února – 1. března 2013 CK Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a management zdravotnických zařízení Téma: Aktuální praktické problémy a novinky ve zdravotnictví – zákon o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách, vykazovaná péče a DRG a další očekávané změny ve zdravotnictví.
Strategické řízení a nácvik manažerských a komunikačních dovedností. Pořadatel: IPVZ Místo konání: IPVZ, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 26. února 2013 Metodika prevence a léčby závislosti na tabáku pro zdravotní sestry Pořadatel: Sesterská sekce Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, VFN Místo konání: Poliklinika VFN, Praha Kontakt: Kateřina Malá, katerina.mala@uvn.cz, www.slzt.cz 27. února 2013 Kurz Tvorba dokumentů za pomoci systému SLP v papírové a hypertextové podobě Téma: Instruktáž tvorby základních typů dokumentů SLP, včetně přípravy Příručky kvality a textové části Laboratorní příručky v papírové podobě a v podobě hypertextové. Údržba a další rozvoj dokumentů, změnová řízení, hromadné tisky, hypertextové odkazy, seznamy, archivace, řízený archiv. Úvod do problematiky přípravy k akreditaci. Pořadatel: IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 28. února 2013 Aktuální problematika závazkových vztahů ve zdravotnictví Téma: Aktuální problémy vznikající při uzavírání smluv, práva a povinnosti plynoucími ze smlouvy kupní, smlouvy o dílo a při zajištění závazků v oblasti zdravotnictví. Důraz je kladen na interpretaci problematických zákonných ustanovení v rozhodovací praxi soudců. Pořadatel: IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: www.ipvz.cz Pozn.: Školicí akce 28. února 2013 Kurz Práce s N ČLP a LČLP, tvorba Laboratorní příručky v papírovém a hypertextovém tvaru a práce s nástroji systému SLP Téma: Práce s Národním číselníkem laboratorních položek (NČLP), tvorba Lokálním číselníkem laboratorních položek (LČLP), vazba NČLP na LČLP, tvorba škál, podklady pro preanalytickou fázi, tvorba vazeb mezi položkami, příprava tabulek pro Laboratorní příručku, generování tabulek Laboratorní příručky v papírové a hypertextové formě. Tvorba sestav, generování číselníků pro datový standard a pro spolupracující LIS nebo NIS.
Využívání nástrojů pro výpočty, práce s agendami.
Pořadatel: IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: www.ipvz.cz

ŠTERNBERK

7. února 2013 Celoústavní konference
Téma: Vyšetřovací metody a výkony v gastroenterologii Pořadatel: SMN a. s., Nemocnice Šternberk Místo konání: třída ČSA, Šternberk Kontakt: Bc. Lenka Neumannová, tel. 725 663 502, 587 800 217, lenka.neumannova@nemstbk.cz, www.nemstbk.cz

Ohodnoťte tento článek!