Úrazy v domácnosti u dětí

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou úrazy považovány za největší zdravotnický problém v dětském věku. Nejčastější příčinou smrti dětí ve věku od 1 roku do 14 let je úraz anebo otrava (častěji u chlapů než u děvčat). Domov je pro malé děti rizikovým místem zejména proto, že tam tráví nejvíce času a je tam nedostatečný dozor ze strany dospělých. Klíčová slova: úraz, příčina úrazu, následek úrazu, prevence úrazu

SUMMARY According to WHO, injuries are considered the most serious health problem in childhood. An injury or poisoning present the leading cause of death in children from 1 to 14 years of age (it is more prevalent in boys). Home is a risky place for many children because they spend the most time there without proper supervision from adults. Key words: injury, cause of injury, the consequence of injury, injury prevention

Úrazy v domácnosti u dětí

Mezi nejčastější místa úrazů dětí patří domácí prostředí (36 %), sportoviště (23 %), vozovka (21 %), škola, resp. předškolní zařízení (17 %). Statistiky uvádějí, že k téměř polovině vážných dětských úrazů dochází v bytě nebo v jeho okolí. Nejčastějšími příčinami jsou oheň s následnými popáleninami, utonutí, udušení, neúmyslné použití střelných zbraní, pády a otravy.

Jednotlivé typy dětských úrazů jsou charakteristické pro určité demografické skupiny, avšak všeobecně je podmiňují:

* stupeň vývoje dítěte – fyzický, rozumový, citový,
* stupeň rizika v dané společnosti – přístrojové vybavení domácnosti,
* vybavenost prostředky ochrany v domácnosti,
* dozor dospělé osoby – ne starším sourozencem,
* pohlaví – chlapci častěji utrpí úrazy než děvčata (Mišinová, 2000).

Místa úrazů v domácnosti

Koupelna: Velmi nebezpečná je vodou politá podlaha. Na jejím kluzkém povrchu hrozí pád nejen malému dítěti. Dalším rizikem jsou vodovodní baterie – jakmile z nich začne vytékat příliš horká voda, hrozí opaření dítěte. Ohrožující pro dítě mohou být také elektrické spotřebiče (sušič vlasů, kulma, holicí strojek), ostré nůžky a pilníčky, kosmetika tělová i koupelnová, prací prášky a podobné zajímavé hučící a lákavě vonící předměty (Gálová, 2007).

Okna, balkony a terasy: Na balkoně, na terase ani na verandě či lodžii nesmíme nechávat dítě bez dozoru, zvláště pokud jsou tam stoličky, schůdky či krabice, po kterých může dítě vylézt a naklonit se přes okraj zábradlí. Důležitá je i vzdálenost tyček zábradlí, aby si mezi ně dítě nezaklínilo hlavu anebo ruku. Je třeba pamatovat také na kluzkost povrchu podlahy terasy a balkonu po namočení a po dešti. Na balkoně, ale především na terase, pěstujeme různé okrasné květiny, které kromě toho, že nám zkrášlují prostředí, skrývají i záludné nebezpečí otrav a alergií (Gálová, 2007). Místnosti v domě nebo v bytě: Všeobecná rizika hrozí ve všech místnostech stejně: přivření prstů do dveří, dvířek skříněk a skříní; zásuvky; prosklené vitríny a skleněné výplně; ostré rohy stolu; hrany nábytku; police, které mohou dětem sloužit jako improvizovaný žebřík…

Schody a schodiště: Na schodišti hrozí nebezpečí pádu, a to nejen chodících dětí, ale i lezoucích (Gálová, 2007).
Nebezpečné hračky: Nejsou vhodné ani malé hračky a předměty. Hrkálky, pískací hračky a „kousátka“, která nejsou dostatečně velká, mají oddělitelné nebo vypadávající části, jež by mohly dítěti uvíznout v krku (Bilčíková, 2000).

Následky úrazů

* zdravotní komplikace, které způsobí úraz, se vyléčí do několika dní, další možností jsou však trvalé tělesné následky způsobené úrazem (např. jizva na tváři po opaření vroucí vodou nebo ztráta sluchu, zraku), které si s sebou dítě nese do budoucnosti a provázejí ho po celý život,
* psychické problémy (sociální izolace, narušené mezilidské vztahy, uzavírání se do sebe, neschopnost komunikovat),
* finanční náklady spojené s léčbou, dlouhodobou péčí o dítě, někdy bohužel dokonce celoživotní.

Prevence úrazů v domácnosti

* odkládat malé předměty z dosahu dětí,
* při vaření používat zadní varné plotýnky,
* nepoužívat ubrusy,
* alkohol, čisticí prostředky a léky odkládat mimo dosah dětí,
* zajistit ochranné kryty na zástrčky,
* pozor na zbytečné šňůrky v postýlkách a na oblečení,
* nenechávat otevřená okna a balkonové dveře,
* dítě se nesmí koupat bez dozoru,
* igelitové sáčky nenechávat dětem na dosah, hrozí udušení,
* minimalizovat v bytě sklo, pozor na schody a otevřené krby.

Cíl a úkoly průzkumu

Hlavním cílem průzkumu bylo zjistit, do jaké míry sahá informovanost rodičů o prevenci dětských úrazů v domácnosti a odkud získávají informace o prevenci dětské úrazovosti.
Metodika průzkumu: Na získávání údajů jsme použili empirickou metodu sběru informací – dotazník. Realizace průzkumu: Průzkum byl realizován v předškolních zařízeních a období leden-únor 2009.
Charakteristika průzkumného vz orku: Průzkumný vzorek tvořili rodiče v počtu 40. Rodiče dětí ve věku do 6 let jednotlivých předškolních zařízení.

Interpretace výsledků průzkumu

Položka 1: Příčiny úrazů v domácnosti… Otázku zodpovědělo 25 respondentů (rodičů), což je 63 % z celkového počtu 40 (100 %).
Třináct respondentů (32 %) se shodlo v názoru, že příčinou úrazu byla jejich nepozornost, nedostatečný dohled nad dítětem, které sedí v dětské sedačce, nebo když dítě nechali chvíli samotné; 4 respondenti (10 %) uvedli, že měli nesprávně umístěné kuchyňské spotřebiče nebo si dítě hrálo v kuchyni v těsné blízkosti matky, která připravovala jídlo; stejný počet 4 respondentů (10 %) definoval příčinu úrazu jako nepřiměřené „skotačení“ dětí – skákání na posteli, rychlý běh, pád na kluzké podlaze, klopýtnutí, 2 respondenti (5 %) uvedli, že příčinou úrazu jejich dítěte byl ostrý předmět – nůž, nůžky; 1 respondent (3 %) odpověděl, že se spoléhal na staršího sourozence a 1 respondent (3 %) neuvedl žádnou příčinu.

Položka 2: Úraz zapříčiněný domácím spotřebičem… Otázku zodpovědělo 40 respondentů (rodičů), tj. 100 % dotázaných.
Kladně odpověděli 3 respondenti (8 %), jednalo se o topinkovač, vařič a kávovar; záporně odpovědělo 37 respondentů (92 %).

Položka 3: Konkrétní místo úrazu… Na tuto zavřenou otázku odpovědělo 25 respondentů (rodičů), tj. 63 %, 15 respondentů tuto položku nekroužkovalo, nebo na otázku č. 3 odpovědělo záporně.
Z výsledků odpovědí na otázku 4 jsme zjistili, že celkový počet úrazů je 45; z toho: nejvíce úrazů se stalo v kuchyni (22, tj. 49 %), následuje dětský pokoj (12 úrazů, tj. 27 %), v jiném pokoji v domě (6, tj. 13 %), na schodech (5 úrazů, tj. 11 %) a v koupelně se nestal žádný (0 %) úraz.

Položka 4: Jaké následky způsobil dítěti úraz?
Podobně jako v předcházející otázce, i na tuto odpovědělo 25 respondentů (rodičů), tj. 63 % z celkového počtu dotázaných.
Z celkového počtu 45 úrazů, což je (100 %), až 24 úrazů (53 %) skončilo bez jakýchkoli následků; 18 úrazů (40 %) způsobilo dětem mírné zdravotní komplikace; 3 děti (7 %) mají trvalé následky a nikdo z dotázaných respondentů (0 %) neuvedl psychickou újmu.

Položka 5: Domníváte se, že je váš domov pro vaše dítě bezpečný? Otázku zodpovědělo 40 respondentů (rodičů), tj. 100 % z celkového počtu dotázaných. Převážná většina respondentů odpověděla kladně; z toho „určitě ano! odpovědělo 12 respondentů (30 %), spíše ano 10 (25%), možnost ano volilo 11 respondentů (27 %), nedokázali odpovědět 4 (10 %), odpověď spíše ne zakroužkovali 2 (5 %) a 1 respondent (3 %) odpověděl na tuto otázku záporně.
Položka 6: Konkrétní návrhy opatření ke snížení počtu dětských úrazů v domácnosti… Na otázku odpovědělo 40 respondentů (rodičů), což je 100 % z celkového počtu dotázaných.
Tři respondenti (7 %) nedokázali uvést konkrétní návrhy opatření, naproti tomu 37 respondentů (93 %) uvedlo několik návrhů, jejich celkový počet byl 55, což představuje 34 %. Protože šlo o otevřenou otázku, měli rodiče možnost vepsat 4 své vlastní konkrétní návrhy opatření pro snížení počtu dětských úrazů v domácnosti, což v přepočtu znamená 100 % = 160 odpovědí.

V počtu 17 odpovědí (11 %) je třeba mít nad dítětem zvýšený dohled, předvídat nebezpečí, mít zodpovědnost, zaměstnat děti hrou a vést s nimi rozhovor o bezpečnosti; 10 odpovědí (6 %) navrhlo kryty do elektrické zástrčky; 11 odpovědí (7 %) drobné a ostré předměty, léky a chemikálie uložit mimo dosah dětí; 6 odpovědí (3 %) pojednávalo o vypínání elektrických spotřebičů ze sítě a jejich uložení na bezpečné místo, nedostupnost elektrických zásuvek a elektrických spotřebičů; 9 odpovědí (5 %) doporučilo protiskluzové podložky, zabezpečení ostrých hran, zábrany na schodiště a dětské pojistky; 2 odpovědi (2 %) navrhovaly neotevírat okna dokořán, ale pouze větračky.

Závěr

Domov by měl být pro každé dítě tím nejbezpečnějším místem na světě. Naproti tomu domácí úrazy tvoří více než polovinu ze všech zranění malých dětí.
V každém věkovém stupni jsou děti svébytnou osobností s trápeními i úžasnými zážitky. Avšak v raném dětství číhají na děti mnohá nebezpečenství, která častokrát končí tragicky.
Literatura


O autorovi: PhDr. Iveta Ondriová PhD., PhDr. Dagmar Magurová PhD., PhDr. Silvia Cibríková FZ PU Prešov

Ohodnoťte tento článek!