Určení otcovství

Dotaz: Dobrý den, nacházím se v dost nepříjemné situaci, kterou bych ráda vyřešila. Za pár měsíců čekám dítě s přítelem, ale jsem vdaná. Vloni jsem podala k soudu rozvod dohodou. Od kamarádky jsem se dozvěděla, že jako otec může být v rodném listě dítěte uveden manžel, čemuž vůbec nerozumím, protože otcem mého dítěte je současný přítel, který se k miminku hlásí. Já taky chci, aby v rodném listě byl uvedený pravý – biologický – otec dítěte. Dá se s tím něco dělat? Přece to dítě nemůže být mého manžela, se kterým už nežiji a který o dítěti ani neví. Dá se tohle ještě nějak změnit? Marta, České Budějovice

Dotaz: Dobrý den, nacházím se v dost nepříjemné situaci, kterou bych ráda vyřešila. Za pár měsíců čekám dítě s přítelem, ale jsem vdaná. Vloni jsem podala k soudu rozvod dohodou. Od kamarádky jsem se dozvěděla, že jako otec může být v rodném listě dítěte uveden manžel, čemuž vůbec nerozumím, protože otcem mého dítěte je současný přítel, který se k miminku hlásí. Já taky chci, aby v rodném listě byl uvedený pravý – biologický – otec dítěte. Dá se s tím něco dělat? Přece to dítě nemůže být mého manžela, se kterým už nežiji a který o dítěti ani neví. Dá se tohle ještě nějak změnit? Marta, České Budějovice

Vážená paní Marto, rozumím tomu, že je pro vás současná situace nepřehledná a neúnosná, a ráda byste ji upravila podle skutečného – biologického – otcovství. Z vašeho dotazu však zcela jasně neplynou konkrétní data, například zda dohoda o rozvodu manželství již nabyla právní moci, kdy máte termín porodu, zda třeba plánujete ještě před porodem svatbu se stávajícím partnerem a otcem očekávaného dítěte, jak se k této situaci vyjadřuje váš manžel apod. Právní úprava vašeho dotazu vychází ze zákona č. 94/1963 Sb., o rodině v platném znění, konkrétně z Hlavy třetí – Určení rodičovství, která je vymezena v § 50a – § 62a. Ve vašem případě existuje několik variant, jak danou situaci řešit.

Pro začátek vycházejme z ustanovení §58 zákona o rodině, kde se v odstavci 1) uvádí následující: „Narodí-li se dítě v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po tom, kdy manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, lze otcovství popřít jen tehdy, je-li vyloučeno, že by manžel matky mohl být otcem dítěte. Narodí-li se dítě do 300 dnů po rozvodu manželství a jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené též na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže. Toto prohlášení musí být učiněno v řízení o popření otcovství.“ Jedna z možností je uzavřít s biologickým otcem dítěte ještě před narozením dítěte manželství. V tomto případě by se uplatnila tzv. první domněnka otcovství.

Tuto situaci upravuje zákon o rodině v § 51 v odstavci 2) „Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.“ Pokud by tedy váš budoucí manžel (současný přítel) své otcovství nepopíral, byl by za otce dítěte pokládán on. Nevím však, zda máte v úmyslu se vdávat, pak je možné, že za otce dítěte bude pokládán opravdu váš manžel. Je tu však ještě další možnost, a to je-li biologickým otcem dítěte skutečně váš přítel, tak aby byl pokládán za otce podle zákona o rodině, bylo by třeba zvolit jednu ze dvou možných variant.

Pokud se dítě narodí do tří set dnů po rozvodu manželství, museli byste soudu podat návrh na zahájení řízení o popření otcovství vašeho bývalého manžela a v tomto řízení všichni tři souhlasně prohlásit, že otcem dítěte není. Poté by bylo nutné otcovství dítěte určit, a to opět souhlasným prohlášením, tentokrát vaším a vašeho přítele. Dohodli byste se, že otcem dítěte je on. Takové prohlášení lze učinit před soudem či matričním úřadem. Problém by nastal ve chvíli, kdyby váš v tu dobu bývalý manžel trval na tom, že otcem dítěte je on. V takovém případě byste musela podat návrh na popření otcovství. V tomto případě je otcovství bývalého manžela možno popřít jen tehdy, je-li vyloučeno, že by otcem dítěte mohl být. To se v řízení dokazuje tzv. genetickými testy.

Lhůty pro popření otcovství jsou upraveny v § 57 odstavce 1) zákona o rodině následovně „Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem.“ Celá problematika určení rodičovství je poměrně složitá a v konečném důsledku má chránit zájmy dítěte. Vzhledem k tomu, že váš dotaz nebyl popsán konkrétněji, tak jsem se snažila vám celou situaci alespoň obecně popsat.

V případě, že budete potřebovat pomocnou ruku při sepisování patřičných dokumentů, tak se můžete obrátit na místně příslušné oddělení sociálně-právní ochrany dětí, případně i na další instituce, které mají pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Dá se využít třeba pomoc sociální pracovnice např. v nejbližším azylovém domě pro matky s dětmi, případně je možné obrátit se na síť občanských poraden, které poskytují odborné sociální poradenství. Věřím, že se mi podařilo alespoň načrtnout odpověď na váš dotaz ohledně určení otcovství a přeji vám, ať se vše zdárně vyřeší.


Bc. Jana Bednářová, sociální pracovnice

Ohodnoťte tento článek!