Úskalí dekontaminace použitých pomůcek a nástrojů

Dekontaminace je několik úkonů (dezinfekce, mechanická očista, event. sterilizace) majících za cíl zbavení kontaminovaných pomůcek a nástrojů co největšího množství mikroorganizmů (nikoli pouze patogenů). Každý kontaminovaný materiál musí být dezinfikován, následně mechanicky očištěn a eventuálně sterilizován podle následného použití dané pomůcky.

Za kontaminované považujeme vše, co přišlo do styku s pacientem během vyšetřování, ošetřování a léčení, přičemž není rozhodující, zda kontaminace je viditelná. Každý pacient ve zdravotnickém zařízení musí být vnímán jako možný zdroj infekce. Pro mechanickou očistu obecně platí, že čím méně životaschopných nebo i neživých mikroorganizmů vstupuje do fáze sterilizace, tím lepšího výsledku dosáhneme.

Pro kvalitní předsterilizační přípravu potřebujeme kvalitní pomůcky, kvalitní vodu, dezinfekční prostředky a hlavně odborně vzdělaný personál.

Nástroje

Kvalita nástroje záleží na chemickém složení slitiny používané při výrobě. Základ tvoří poměr chromu a uhlíku. Tyto údaje, udávány v procentech. Větší podíl uhlíku znamená vyšší stupeň tvrdosti nástroje, ale menší odolnost vůči korozi. Více chromu znamená pokles tvrdosti, ale větší odolnost proti korozi. Řezné nástroje mají vysoký poměr uhlíku a molybdenu, takže jsou nejvíce ohrožené korozí. Úchopové nástroje mají větší procento chromu, aby splnily požadavek pružnosti, ale tím jsou méně odolné vůči korozi a rychleji se lámou.

Značný podíl na korozi nástrojů má i střídání teplot při sterilizaci. Zahříváním a zchlazováním dochází k poklesu kvality tvrdosti. Náhlé ochlazení po sterilizaci, tzn. velký teplotní výkyv, drasticky snižuje životnost nástroje. Toto je problém hlavně u horkovzdušné sterilizace.

Kvalita používané vody

Pitná voda není jako složka dezinfekčního roztoku pro dlouhodobé používání na nerezové nástroje vhodná, jelikož obsahuje chloridy, které narušují jejich povrch. Vhodnější je voda upravená destilací nebo filtrací. Oplach po provedené dezinfekci by měl také být v upravené vodě nebo ve zvláštním neutralizačním prostředku.

Dezinfekční prostředky

Veškeré kontaminované nástroje se ihned nakládají do dezinfekčních roztoků. Je nutno vědět, že dezinfekční prostředek musí mít:

Antikorozívní složku. Pouze dezinfekční roztoky určené na nástroje mají antikorozívní složku, proto není možno používat ty, které jsou určené na povrchy.

Vhodné pH. Kvalitní nerezové nástroje vyžadují alkalické dezinfekční prostředky s pH nad 10. Nástroje se musí po dezinfekci neutralizovat nejlépe zvláštním neutralizačním prostředkem nebo demineralizovanou vodou. Pouze neutrální pH je optimální pro životnost nástrojů, jinak při sterilizaci dochází ke korozi.

Dodržet určenou pracovní koncentraci a expozici. Pro správnou dezinfekci je důležité dodržovat doporučenou expozici a koncentraci roztoku. Neodborná úprava těchto parametrů vede k poškození nástrojů, neefektivní dezinfekci, ohrožení personálu, nebezpečí vzniku rezistence mikroorganizmů a v neposlední řadě způsobuje finanční ztráty.

Mechanická očista

K mechanické očistě se používají detergenty, které snižují povrchové napětí, čím se docílí lepšího čisticího účinku, nebo enzymy, které rozpouštějí bílkoviny. Problematická je očista dutých pomůcek, která vyžaduje zvláštní vybavení, jako jsou kartáčky či tlakové vodní a vzduchové pistole. Toto vše je nutno znát a zohlednit již při nákupu nástrojů, pomůcek a dezinfekčních prostředků. Tím v podstatě vyřídíme část problémů, vznikajících při předsterilizační přípravě a následné sterilizaci. Foto archív autorky

Ohodnoťte tento článek!