Úspěšné případy naší domácí péče

Miloslava Machovcová, vrchní sestra, Česká katolická charita, ošetřovatelská služba, Neratovice

Kazuistiky

Pacientka A. Z., začátek léčby 11/97

Pacientka byla propuštěna z chirurgického oddělení nemocnice, kde jí byla doporučena amputace LDK. To odmítla. Po částečném zhojení byla tedy předána do domácí péče. Fotodokumentace potvrdila cirkulární bércový vřed o výšce 15 cm z vnitřní strany bérce, pronikající až na kost. Chirurgem byly doporučeny převazy denně za použití kombinace 3% ung. Acidi borici a 0,5% chloraminu sterilní krytí. Do domácí péče byla pacientka umístěna s cílem zabránit dekompenzaci periferního onemocnění a případné amputaci DK. Během dlouhodobé léčby závažného onemocnění byla pouze jednou krátkodobě hospitalizována, a to pro sníženou hodnotu TK.

Obr. A: Listopad 1997 – počátek léčby v domácí péči

Obr. B: Leden 1998 – Pokrok za pouhé dva měsíce

Pacient P. V., začátek léčby 1. 8./98

Pacient je po dopravní nehodě ochrnutý na dolní část trupu. Po operaci páteře vznikl na lůžkovém oddělení nemocnice obrovský dekubit v sakrální krajině, pronikající až na kostrč. Z chirurgického oddělení byl propuštěn do domácího ošetření za účelem zhojení nekrotické tkáně dekubitu a přípravy na provedení plastiky. Na příkaz ošetřujícího lékaře byly přikládány sterilní obklady s 0,5% chloraminem a pacient byl 3krát denně polohován. Úspěšně zakončená léčba a příprava pacienta na plastiku proběhla v domácím prostředí za pouhých 24 dní.

Obr. A: Začátek léčby, 1. 8. 1998

Obr. B: Úspěšně zakončená léčba, 24. 8. 1988

Pacientka A. M., začátek léčby 4/97

Pacientka po opakované bezúspěšné hospitalizaci na kožním oddělení. Převzata do domácího ošetřování v tomto stavu: interně kompenzována, na LDK cirkulární bércový vřed pronikající až na šlachu, která je obnažena v délce 5 cm a z 1/4 znekrotizována. Bérec je masívně oteklý a vřed masívně sekretuje.

Po dohodě s dermatologem je na obnaženou šlachu přikládán denně přípravek Branolind, ostatní plocha vředu sterilní krytí s 0, 5% chloraminem, další krytí obvaz a bandáž. Po částečném zlepšení prodělala pacientka plastiku, která postupem doby spadla a pacientka byla zhojena per secundam ošetřovatelskou službou v domácím prostředí.

Obr. A: Začátek léčby

Obr. B: Pacientka po plastice

Obr. C: Srpen 1998

Pacientka E. V., začátek léčby 11/97

Pacientka s masívním 20 let trvajícím cirkulárním bércovým vředem vysokým 17 cm, do hloubky 4 mm s dnem pokrytým žlutavým sekretem. Po konzultaci s dermatologem jsou v jejím v bytě prováděny sterilní převazy s 0,25% chloraminem. V současné době je po dlouhodobé léčbě bez umístění ve zdravotnickém zařízení. Defekt je ze dvou třetin zhojen, dno čisté, hloubka vředu 1,5 mm. Okolní epitelizace probíhá za podpory dermatologických přípravků.

Obr. A: Začátek léčby

Obr. B: Za necelý rok – srpen 1998

Pacient J. H., začátek léčby (DP): 7/97

Hypertenzivní pacient, nespolupracující, odmítá užívat léky. Při šetření v rodině zjištěno: značná nečistota v domku, pacient zanedbaný, nedostatečná hygiena. Při provádění fotodokumentace zjištěn masívní edém DK s velmi silnou sekrecí, pod kožními krustami se objevují červi neznámého původu. Po konzultaci s dermatologem jsou v bytě pacienta prováděny oplachy obou DK roztokem hypermanganu. Do sekretujících ran přikládáme sterilní obklady s roztokem 0, 5% chloraminu a na ztvrdlou okolní kůži 3% Salicyl ung-sterilní krytí a bandáž obou DK pod koleno.

14 dní je toto prováděno denně, poté 3krát týdně až do zhojení.

Obr. A: Začátek léčby

Obr. B: Konec léčby, 30. 10. 1997

Ohodnoťte tento článek!