Uzávěr tepenného přístupu po invazívním výkonu přes arteria femoralis

Většina invazívních výkonů probíhá na našem pracovišti při plné heparinizaci pacienta – proto jeho 24hodinová imobilizace na lůžku je nutností. Vzhledem k tomu, že většina populace trpí vertebrogenními potížemi, představuje pro ně přísný klidový režim značný diskomfort a také omezení soběstačnosti.

Po invazívních perkutánních výkonech zůstává v a. femoralis plastická cévka, tzv. sheath, až po dobu odbourání heparinu, který se pacientovi podává před a během výkonu.

Rozvojem nových technologii a postupů v medicíně bylo vyvinuto s ohledem na pohodlí pacienta a zkrácení doby jeho hospitalizace několik druhů uzavíracích systémů pro punkční vstup v a. femoralis. Na našem katetrizačním pracovišti jsme získali první zkušenosti s upraveným systémem Perclose A-T, který funguje na principu uzavření punkčního vstupu stehem.

Složení systému Perclose A-T. Skládá se ze dvou samostatných dílů:

* poloflexibilní sheath se zabudovaným šicím mechanizmem * „korekční systém“ (dotažení stehu a ustřihnutí nití).

Postup při zavádění systému Perclose A-T

Před uzavřením punkčního vstupu je nutno a. femoralis nastříknout kontrastní látkou a skiaskopicky zkontrolovat umístění punkčního bodu. Pokud je jeho poloha vyhovující, zavede se v místní anestezii do tepny přes původní sheath kovový vodič a sheath se vytáhne. Po vodiči se zasune zaváděcí systém – 1. díl systému Perclose. Získání správné polohy v tepně napomáhá boční otvor, ze kterého vytéká pulzující arteriální krev (viz obr. 1.) Po vytažení se tok krve zastaví a stlačením horních částí systému dojde k ukotvení a vytvoření stehu (viz obr. 2.). Systém se povytáhne tak, aby se mohlo provést uchopení nití. Poté se celý 1. díl systému vytáhne a použitím 2. dílu se steh utahuje (viz obr. 3.). Ověření správného utažení se provádí zvýšením nitrobřišního tlaku při zakašlání nebo mírným pokrčením dolní končetiny. Pokud místo vpichu krvácí, je nutno opakovaně steh utáhnout a až poté se nitě ustřihnou.

Po skončení výkonu – vytažení systému – se místo vpichu dezinfikuje a překryje průhlednou fólii (Bioclusive), která nám umožní stálou monitoraci rány. Možné komplikace po výkonu: krvácení v místě vpichu (vyšší riziko při léčbě Ticlopidinem nebo Plavixem), otok nebo bolest v třísle, zánět. Při výskytu komplikací je nutno neprodleně kontaktovat lékaře. Použitím systému Perclose po invazívním výkonu přes a. femoralis se zkracuje doba terapeutické imobilizace pacienta na 2 hodiny v poloze v polosedě (45 °) a po diagnostické koronarografii je možné pacienta mobilizovat ihned.

Poučení pacienta po výkonu

* doba ležení 2 hodiny v polosedě bez ohýbání dolní končetiny, ve které je systém použit * možnost sprchování až po 24 hod. * péče o místo vpichu (jemné omytí a vysušení, suché krytí, nepromazávat tělovým mlékem, nezasypávat pudrem, možnost použití dezinfekce nebo antibakteriální masti) * prevencí infekce je také zákaz koupání – ve vaně nebo bazénu je možno až po 5 dnech, * obvyklé zatěžovaní končetiny po 2 dnech od výkonu * vyvarovat se zvedání těžkých předmětů po dobu 1 týdne.

Výhody systému Perclose A-T:

* časná mobilizace * možnost okamžité opakované punkce a. femoralis * zkrácení doby hospitalizace * zvýšení komfortu pacienta.

Výrobce nedoporučuje použití systému v případech, pokud je:

* punkční bod v bifurkaci a. femoralis profunda a a. femoralis superficialis * hematom v místě vpichu * skiaskopicky viditelná kalcifikace a. femoralis * průměr a. femoralis menší než 5 mm * stenóza na a. femoralis * extrémně obézní pacient * předchozí punkce tepny s následnou manuální kompresí v rozmezí 48 hod.

Závěr

Na našem pracovišti se používá systém Perclose po dobu asi 3 měsíců. Ošetřili jsme tímto způsobem 30 pacientů, z toho pouze u jednoho pacienta se nepodařilo systém zavést přes podkoží z důvodu obezity.


O autorovi: Květoslava Hladilová, Marcela Kapcalová, Pracoviště invazívní a intervenční kardiologie 1. interní kardiologické kliniky, FN Brno

Ohodnoťte tento článek!