Uznávání zdravotních laborantů – specializace cytodiagnostika

Mezi Českou odbornou společností klinické cytologie a Ministerstvem zdravotnictví ČR – odborem VZV proběhla jednání k problematice uznávání cytodiagnostiků, kteří nemají zdravotnické vzdělání, pracují jako jiný odborný pracovník a získali kvalifikaci v cytodiagnostice absolvováním kurzu v Centru vzdělávání zdravotnických pracovníků Fakultní nemocnice Ostrava „Evropský projekt povolání cytotechnologů“, certifikovaný komisí České odborné společnosti klinické cytologie.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky – odbor vzdělávání a vědy zaujalo výkladové stanovisko, že bude považovat kurzy cytotechnologie, které byly zahájeny do skončení přechodného období, tj. do 1. 4. 2006 a ukončeny budou do 31. 12. 2009, za specializační vzdělávání podle dříve platných předpisů. Na základě přechodných ustanovení zákona č. 96/2004 Sb. bude proto přiznávána způsobilost zdravotního laboranta se specializovanou způsobilostí v oboru na základě individuální žádosti zaslané na MZ ČR.

Tento postup je možný použít pro následující kategorie žadatelů: *Absolvent SZŠ v oboru zdravotní laborant, VZŠ v oboru diplomovaný zdravotní laborant nebo bakalářského kvalifikačního studia zdravotní laborant *Jiný odborný pracovník – absolvent přírodovědného zaměření oborů středních, vyšších nebo vysokých škol; za obory přírodovědného zaměření se považují i absolventi jiných zdravotnických oborů

Za specializační vzdělávání jsou považovány kurzy „Evropské školy cytotechnologů“ s níže uvedenými doklady o absolvovaní:* potvrzení o absolvování 1letého kurzu pro gynekologickou cytodiagnostiku *potvrzení o absolvování 2letého kurzu pro gynekologickou cytodiagnostiku *certifikát o absolvování školy gynekologické cytodiagnostiky *osvědčení o absolvování školy gynekologické cytodiagnostiky vydané Společností klinické cytologie nebo vydaného Českou společností pro klinickou cytologii Jana Evangelisty Purkyně *potvrzení o absolvování školy gynekologické cytodiagnostiky vydaného Společností pro klinickou cytologii Po skončení přechodného období může specializační vzdělávání probíhat pouze v souladu s citovaným zákonem, tj. na akreditovaném pracovišti.

Po přechodném období již rovněž není možný přímý vstup (tj. bez absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu) jiných odborných pracovníků do specializačního vzdělávání.

Osobám, které zahájily specializační vzdělávání po 1. 4. 2006, se specializovaná způsobilost uznává pouze v případě, že mají odbornou způsobilost zdravotního laboranta, do specializačního vzdělávání byly zařazeny ministerstvem zdravotnictví nebo jeho pověřenou organizací (NCO NZO v Brně), jejich specializační vzdělávání probíhalo na akreditovaném pracovišti a které složily atestační zkoušku před zkušební komisí Ministerstva zdravotnictví ČR.

Tento postup nelze použít u absolventů jiných než zdravotnických nebo přírodovědných oborů středních, vyšších nebo vysokých škol. Pokud však tyto osoby získají způsobilost zdravotnického laboranta absolvováním oboru vyšší či vysoké školy, bude možné na základě žádosti jim uvedený kurz později započítat do specializačního vzdělávání.


Mgr. Eva Prošková ředitelka odboru vzdělávání a vědy

Ohodnoťte tento článek!