Vhodné pracovní příležitosti pro nezaměstnané

Zabezpečování práva na zaměstnání, poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce a uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti jsou významnými strukturními prvky státní politiky zaměstnanosti.

Opatření a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména např. společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce. Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti je rovněž podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Společensky účelné pracovní místo

Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce (ÚP) a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem.

Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s ÚP práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa může ÚP poskytnout příspěvek.

Od 1. ledna 2011 může ÚP poskytnout zaměstnavateli v závislosti na míře nezaměstnanosti v daném okrese příspěvek ve výši maximálně 93 296 Kč a 139 944 Kč. Ve stejné výši může poskytnout příspěvek uchazeči o zaměstnání, který zřídil společensky účelné pracovní místo po dohodě s ÚP za účelem výkonu SVČ. Při zřízení více než 10 společensky účelných pracovních míst na základě jedné dohody může výše příspěvku na jedno společensky účelné pracovní místo činit v závislosti na míře nezaměstnanosti v daném okrese maximálně 139 944 Kč a 186 592 Kč.

Vyhrazení společensky účelného pracovního místa: Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa může být poskytován až do výše vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Příspěvek může být poskytován nejdéle po dobu 6 měsíců. Přijme-li zaměstnavatel od 1. ledna 2011 na vyhrazené pracovní místo uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením nebo staršího 50 let věku, může mu být příspěvek poskytován až po dobu 12 měsíců.

Místně příslušná pro uzavření dohody o poskytování příspěvku na zřízení nebo vyhrazení společensky účelného pracovního místa je krajská pobočka úřadu práce, v jejíž evidenci je veden uchazeč o zaměstnání, který bude na společensky účelné pracovní místo umístěn.

Veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních či jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle po 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s ÚP, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek.

Příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, deklaruje právo fyzických osob se zdravotním postižením na zvýšenou ochranu na trhu práce. Úřady práce poskytují příspěvky na vytváření chráněných pracovních míst a pracovních míst v chráněných pracovních dílnách na základě žádosti zaměstnavatele nebo osoby se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. O poskytnutí příspěvku uzavírá úřad práce se zaměstnavatelem nebo osobou se zdravotním postižením písemnou dohodu.

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s ÚP. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněného pracovního místa poskytuje ÚP zaměstnavateli příspěvek.

Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením může být v roce 2011 poskytován zaměstnavateli úřadem práce ve výši maximálně 186 592 Kč. Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu s těžším zdravotním postižením může být v roce 2011 poskytován úřadem práce ve výši maximálně 279 888 Kč.

Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem práce 10 a více chráněných pracovních míst, může v roce 2011 příspěvek na vytvoření jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně 233 240 Kč a pro osobu s těžším zdravotním postižením 326 536 Kč. Úřad práce může uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku ve stejné výši na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Provozní náklady chráněného pracovního místa: V roce 2011 bude moci úřad práce poskytnout zaměstnavateli příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postižením ve výši maximálně 69 972 Kč. Úřad práce může na základě písemné dohody s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, poskytnout příspěvek ve stejné výši na částečnou úhradu provozních nákladů.

Vytvoření pracovního místa v chráněné pracovní dílně: Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s ÚP a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje ÚP zaměstnavateli příspěvek. Příspěvek na každé pracovní místo v chráněné pracovní dílně vytvořené pro osobu se zdravotním postižením může být v roce 2011 poskytován zaměstnavateli ÚP ve výši maximálně 186 592 Kč. Příspěvek na každé pracovní místo v chráněné pracovní dílně vytvořené pro osobu s těžším zdravotním postižením může být v roce 2011 poskytován zaměstnavateli úřadem práce ve výši maximálně 279 888 Kč.

Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s ÚP 10 a více pracovních míst v chráněné pracovní dílně, může příspěvek na vytvoření jednoho pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit v roce 2011 maximálně 233 240 Kč a pro osobu s těžším zdravotním postižením 326 536 Kč.

Provozní náklady chráněné pracovní dílny: V roce 2011 bude moci úřad práce poskytnout zaměstnavateli příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny ve výši maximálně 93 296 Kč na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením a maximálně 139 944 Kč na jednoho zaměstnance, který je osobou s těžším zdravotním postižením.

Zdravotní stav občana obecně, a to nemusí jít jen o osobu se zdravotním postižením, významným způsobem ovlivňuje jeho práva a povinnosti jako účastníka právních vztahů podle zákona o zaměstnanosti.

Zdravotní stav uchazeče o zaměstnání je důležitou právní skutečností a zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost v součinnosti s ÚP při zprostředkování zaměstnání, jsou vážnými důvody pro účely zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.).

Zákon o zaměstnanosti deklaruje každé fyzické osobě, která chce a může pracovat a o práci se uchází, právo na zaměstnání, kterým se rozumí právo na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, právo na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem. Každá fyzická osoba má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání, které musí odpovídat její zdravotní způsobilosti.

ÚP věnují při zprostředkování zaměstnání zvýšenou péči těm uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav potřebují.

Správní delikty: Podle zákona o zaměstnanosti se fyzická osoba dopustí přestupku a právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako zaměstnavatel nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením a nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti, za který jí může být úřadem práce uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Dále se fyzická osoba dopustí přestupku a právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako zaměstnavatel nesplní oznamovací povinnost podle zákona o zaměstnanosti nebo nevede evidenci v tomto zákoně stanovenou, za který jí může být úřadem práce uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání: Zákon o zaměstnanosti ukládá úřadům práce a zaměstnavatelům zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání. Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodů taxativně stanovených zákonem o zaměstnanosti, mj. i z důvodu zdravotního stavu.

Podle zákona o zaměstnanosti se fyzická osoba dopustí přestupku a právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona, za který jí může být úřadem práce uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!