Víme, co inkontinentní pacienti potřebují?

První výzkum proběhl na jaře roku 1999 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a vedl ke zjištění míry informovanosti laické veřejnosti o problémech močové inkontinence a zmapování případných negativních dopadů, které sebou přináší právě neinformovanost veřejnosti o dané problematice.

Metoda a výsledky

K tomuto výzkumu byl sestaven informativní dotazník o 27 otázkách, který zajišťoval intimitu a anonymitu náhodně vybraných respondentů – urologických pacientů v Ústí nad Labem. Spolupráce byla výborná – ze 70 dotazníků se vrátilo 58, což je 83 procent.

Nyní bych vás chtěla seznámit s některými velmi zajímavými výsledky. Z odpovědí je zřejmé, že klienti nechtějí vystoupit z anonymity a stydí se za svůj problém, neboť mají dojem, že močová inkontinence je výhradně onemocněním starých lidí. Pomoc je možná pouze tehdy, není-li únik moči zatajován nebo zamlžován, nýbrž akceptován jako „normální“ onemocnění, které je možné léčit a diagnostikovat. Přičemž platí, že čím dříve se s léčbou začne, tím lepší jsou vyhlídky na úspěch.

Dále bylo v orientačním dotazníku zjišťováno zabezpečení inkontinentních klientů pomůckami a přípravky pro ochranu pokožky. 37 dotázaných, tj. 63,8 %, nemělo možnost se osobně seznámit s těmito pomůckami a přípravky. Z toho plyne, že pomůcky mnohdy určí lékař, bez konzultace s nemocným, což má za následek, že mnohdy nevyhovují.

Druhý výzkum

Další výzkum byl proveden v březnu 2000 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Zjišťoval informovanost o problematice močové inkontinence a možnosti pomoci našim hendikepovaným klientům. Šlo o vybraný vzorek zdravotnického personálu s různým stupněm vzdělání. Byl sestaven další informativní dotazník o 20 otázkách.

Šetřením byly zjištěny některé nedostatky a zkreslené informace. To nás vedlo k přípravě odborného semináře s tematikou močové inkontinence. Seminář se vydařil, a proto s urologickou sekcí ČAS chystáme další.

Poradna pro inkontinentní pacienty

Vzhledem k velkému zájmu i ze strany laické veřejnosti připravujeme v Masarykově nemocnici otevření poradny pro klienty, kteří inkontinencí moči trpí. V této poradně jim bude poskytována odborná pomoc např. při výběru vhodných pomůcek a přípravků. Dále jim bude zajištěn individuální přístup, intimita a anonymita např. při nácviku samokatetrizace či při nácviku posilování svalů pánevního dna. Dalším přínosem této poradny jistě budou i různé chystané přednáškové akce nejen pro zdravotnický personál. Přinesou spoustu zajímavostí o léčbě a prognóze močové inkontinence, ale i mnoho nových informací o pomůckách a přípravcích pro nemocné s močovou inkontinencí, jenž jsou nabízeny na našem trhu a umožňují návrat k dosavadním zvyklostem běžného života, aniž by se nemocní museli obávat trapných situací.

Ohodnoťte tento článek!