Vliv antidekubitních matrací na léčbu proleženin – studie

Cílem studie sester DD Bystřany bylo zmapovat péči o nemohoucí klienty v souvislosti s prevencí a léčbou dekubitů a také vyhodnotit efektivnost antidekubitních matrací u klientů ohrožených dekubity.

II. část

Do studie bylo zahrnuto šest klientek a šest zdravotních sester, které v rozmezí jednoho měsíce vyhodnocovaly u jednotlivých klientek riziko vzniku dekubitů podle stupnice Nortonové. Zahájení studie: 1. 4. 2004, ukončení 31. 12. 2005. Klientky před započetím studie ležely na klasických molitanových matracích krytých igelitem. Domov důchodců z pasivních antidekubitních matrací vlastnil šest kusů matrací Linet (čtyři Duo – clin a po jedné matraci Elastherm a Profimatt), které již byly přiděleny klientům, u nichž bylo vyšší riziko vzniku dekubitu nebo jej již měly. Po zakoupení dalších šesti matrací bylo u všech vytipovaných klientek provedeno třídění podle stupnice Nortonové. Dle toho byly klientkám přiděleny matrace. Pěti klientkám byly přiděleny pasivní antidekubitní matrace, jedna klientka byla zahrnuta do studie na standardní molitanové matraci kryté igelitem.

Kazuistika

Klientka M. K. – 91 let – Byla zařazena do studie s dekubity II. st. na patách, kde došlo ke zhoršení na IV. st. Během května u ní došlo ke vzniku dekubitu I. st. v sakrální krajině, který se postupně zhoršoval až na stupeň IV. Dekubity se nám nepodařilo vyléčit ani ve spolupráci s lékařem, ani následnou hospitalizací. Spolupráce s ní byla obtížná vzhledem k Alzheimerově demenci. Vzhledem k riziku, které bylo 9 bodů, a existenci dekubitů byla pro ni nevhodně volena PAM Duotera. Vhodnější by byla PAM Clinicare, pro riziko III. Na této matraci by bylo pravděpodobně možné předejít dekubitům a možná i jejich zhoršení.

Klientka K. H. – 77 let – Byla přijata s dekubitem I. st. na pravém boku z LDN. Defekt se nezhoršoval, stálou aplikací a střídáním mastí se pokožka udržovala vláčnou, dekubit se neotevřel, stav zůstával stále stejný. Klientka hodnotila PAM jako dobrou, pohodlnou, i když tyto informace jsme od ní z důvodu mozkové příhody získávali neverbální komunikací – kýváním hlavy.

Klientka M. J. – 83 let – U této klientky se vytvořil dekubit I. st. po třech měsících od přidělení PAM Clinicare. Byl včas podchycen a vhodnou aplikací kožního ochranného krému a polohováním zhojen. Druhý dekubit se vytvořil až po pěti měsících, opět v krátké době zhojen. Klientka byla s matrací spokojena, dobře se jí na ní leží, nikde ji netlačí, matrace není tvrdá jako klasická, kterou měla před tím.

Klientka M. L. – 82 let – Byla vrácena s dekubitem III. st. z nemocnice. U této klientky byl dekubit vyléčen za 42 dní. Po šesti měsících vznikl dekubit II. st., vyléčen byl po 12 dnech léčby přípravky vlhké therapie. Klientka byla s matrací velmi spokojená, udávala, že je měkká, že se jí na dobře leží.

Klientka V. V. – 83 let – Přidělena matrace Clinicare. Dekubit I. st. se objevil až koncem osmého měsíce studie, zhoršen na II. st. po třech dnech, ošetřováním mastí Bactroban zhojen po 18 dnech. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebyla klientka schopná o subjektivních pocitech ležení na matraci hovořit.

Klientka P. I. – 72 let – Ležela během studie na klasické molitanové matraci kryté igelitem. Zde dekubit I. st. vznikl již 3. den studie, ke zhojení došlo až za 29 dní. Zhruba za měsíc se vytvořil opět dekubit I. st., promazáván jen kožním ochranným krémem Menalind, za čtyři měsíce došlo ke zhoršení na II. st. Byly přikládány chloraminové obklady, dekubit do konce roku se ani nezhoršil, ani nezlepšil. 27. 12. 2004 přiložen na dekubit Hydrocoll sacral, v polovině ledna 2005 byla přidělena PAM Duotera. U této klientky bylo evidentně nutné přidělit PAM, neboť dekubit se léčil prakticky od konce června do konce roku. Po vlhké terapii a přidělení PAM se dekubit zhojil do tří týdnů.

Závěr

Během studie vzniklo šest dekubitů I. stupně u čtyř klientek, dekubit II. st. u jedné klientky. V průběhu došlo 3 krát ke zhojení dekubitu I. stupně, 2 krát ke zhoršení na II. st. a následnému zhojení, 1krát zhojení dekubitu III. stupně, u jedné klientky ke zhoršení dekubitů až na IV. stupeň. U jedné klientky dekubit I. stupně stále přetrvává.

Ohodnoťte tento článek!