Vliv pasivních antidekubitních matrací na léčbu proleženin -studie

Cílem studie sester DD Bystřany bylo zmapovat péči o nemohoucí klienty v souvislosti s prevencí a léčbou dekubitů a také vyhodnocení efektivnosti antidekubitních matraci u klientů ohrožených dekubity.

Do studie bylo zahrnuto šest klientek a šest zdravotních sester, které v rozmezí jednoho měsíce vyhodnocovaly u jednotlivých klientek riziko vzniku dekubitů podle stupnice Nortonové. Studie byla zahájena 1. 4. 2004 a ukončena 31. 12. 2004. Pěti klientkám byly přiděleny pasivní antidekubitní matrace, jedna klientka byla zahrnuta do studie na standardní molitanové matraci kryté igelitem. Dekubity klientek vznikly převážně v jarním a podzimním období. V našem domově bydlí 197 klientů, z toho je jedna třetina mužů a dvě třetiny žen.

Dekubity se u nás vyskytují převážně u imobilních klientů a lidí v terminálním stadiu nemoci. Někteří z nich k nám přicházejí z nemocnic či z léčeben dlouhodobě nemocných.

Prevence u nás začíná správnou hygienou, promazáváním pokožky, používáním ochranných krémů. Patří k ní i správná výživa a vhodná manipulace s klientem. Osvědčuje se i používání pomůcek k prevenci vzniku dekubitů, k nimž patří antidekubitní matrace, antidekubitní podložky ze studených pěn, perličkové polohovací polštáře a jiné polohovací pomůcky, polohování a mikropolohování, vysazování klientů mimo lůžko.

Hodnocení rizika vzniku dekubitu

Toto hodnocení má v prevenci dekubitů klíčový význam. Připravuje je zdravotní sestra při přijetí klienta do domova a je součástí dokumentace. Konstatuje se v něm, zda klient je či není ohrožen vznikem dekubitů či zda již dekubity má. Podle toho je navržen plán prevence – anebo v případě jejich výskytu – plán péče o klienta s dekubitem.

Léčba

Pro léčbu je nezbytná: * klasifikace klientů podle míry rizika vzniku dekubitů, * hodnocení dekubitů – většinou čtyřmi stupni (klasifikace podle Stirlinga), * zvolení vhodných léčivých materiálů, (převážně vlhké hojení), * dodržení rozpisů polohování, mikropolohování (prvky bazální stimulace) s použitím dalších polohovacích pomůcek.

Prevence

* Nezbytné je zavedení pravidelného vyhodnocení rizik (nejčastěji podle stupnice Nortonové), * stanovení plánu použití PAM pro předcházení dekubitům, * zavedení pasivních antidekubitních matrací a jiných vhodných pomůcek k polohování, * kvalitní ošetřovatelský tým a kvalitní ošetřovatelská péče.

Zkušenosti pracovnic DD Bystřany

Léčení vzniklých dekubitů je zdlouhavý proces trvající týdny až měsíce. Ve většině případů se jako velmi účinné ukázaly obvazy vlhké terapie, v některých případech se jako velmi vhodné ukázaly furantoinové obklady, někdy i v kombinaci, např. se Sorbalgonem. K léčení dekubitů se nám osvědčily výrobky firmy Hartmann – Rico, a. s. a to kalciumalginát – mořská řasa Sorbalgon, k aktivnímu a rychlému vyčištění defektu. Používá se na rány hluboké a rozeklané.

Pomůcky použité pro studii

Pasivní antidekubitní matrace LINET CLINICARE – PAM Je vhodná pro klienty ohrožené středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů a pro klienty, u kterých se již vyskytují dekubity II. stupně. Jde o preventivní kombinovanou matraci ze studené polyuretanové pěny s potahem LINTEX, se sníženou hořlavostí. Matrace je sestavena ze tří pěn o různé hustotě, tvrdosti a profilaci (tvarování). Střed matrace vyplňuje pěna s velkou roznášecí schopností, která rozkládá váhu těla a výrazně uvolňuje tlaky na predilekčních – zatížených místech. Po obvodu je matrace vyztužena tvrdou pěnou, a tak zajišťuje stabilitu klienta při sezení na okraji lůžka. Jádro matrace je překryto termoelastickou pěnou, která napomáhá dobrému rozložení tlaku. Pasivní antidekubitní matrace LINET DUOTERA – PAM Je vhodná pro klienty se středním rizikem vzniku dekubitů a pro klienty, u kterých se již vyskytují dekubity I. stupně. Je to preventivní oboustranná antidekubitní matrace ze studené polyuretanové pěny s potahem LINTEX. Jádro je tvořeno oboustranně prořezanou studenou pěnou, boky matrace jsou zpevněny tvrdou pěnou, speciální prořez matrace umožňuje kopírovat kontury těla a rovnoměrně rozložit váhu klienta. Také chrání před hromaděním vlhkosti a před přehřátím a umožňuje otáčení a přetáčení matrace, tím se také prodlužuje životnost výrobku. Oba typy matrací spočívají na roštu kovového lůžka, které je kryto prostěradlem a textilní podložkou.

Anna Soběslavová, Petra Mikotová, Magda Kmeťová, Ivana Jarolímková, Marie Jahnová, Pavla Fričová, Domov důchodců Bystřany

Konec I. části Druhou část studie – kazuistiky a zhodnocení – uveřejníme v č. 5.

Ohodnoťte tento článek!