Vyhláška o kreditním systému

V prvním týdnu roku 2010 ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 4/2010, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. února 2010.

Pro vaši rychlou orientaci v problematice přinášíme doplněnou tabulku změn počtu kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání. Za nejvýznamnější lze považovat zrušení omezení počtu kreditů za registrační období u semináře. Jeho bodové ohodnocení je stále 1 kredit, po novelizaci vyhlášky se ruší omezení a je možné touto formou získat plný počet 40 kreditů pro naplnění jedné z podmínek pro vydání/prodloužení platnosti osvědčení. Dále je velmi významnou změnou zvýšení počtu kreditů u inovačního kurzu, školicí akce a odborného kurzu z původního ohodnocení třemi kredity za jeden den na 4 kredity. Toto zvýšení zvýhodňuje pořádání krátkodobých kurzů a školicích akcí. Novela kreditní vyhlášky také jasně definovala počty kreditů u e-learningových kurzů a stanovila konkrétní rozsah kurzů na minimálních 15 stránek nebo 30 a více stránek podle ČSN a zrušila omezení jejich počtu za jedno registrační období. Výše uvedené změny lze chápat jako další zpřístupnění jednotlivých forem celoživotního vzdělávání pro všechny kategorie nelékařských zdravotnických povolání na základě připomínek profesních sdružení. Důležitou roli při práci na novele mělo zohlednění dostupnosti a finanční náročnosti celoživotního vzdělávání.

Další zásadní úpravy, které odstranily nejasnosti v aplikaci vyhlášky, uvádíme ve stručném přehledu:

* inovační kurz, který je pořádán fyzickou nebo právnickou osobou, nemusí mít udělený souhlas Ministerstva zdravotnictví ČR, pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění (například jedná-li se o akreditované zařízení),
* u pořadatele semináře již není stanovena povinnost prokazovat vypracovaný plán celoživotního vzdělávání,
* u definice mezinárodního kongresu se odstraňuje garance mezinárodní organizace,
* učební pomůcka je uvedena pouze příkladem, nikoli taxativním výčtem,
* u konference, kongresu, sjezdu, pracovního dne, sympozia a mezinárodního kongresu se doplňuje podmínka, aby nebyl pořádán nejen pro zaměstnance pořadatelské organizace, ale i její členy,
* nově se definuje poster jako druh účasti na formě celoživotního vzdělávání, a to aktivní účasti,
* nově definovány jsou podmínky realizace e-learningových kurzů (počty normostran),
* pedagogickou činností bude i přednesené sdělení (rozsah tohoto sdělení nemusí splnit délku výukové hodiny – 45 minut a může být v obvyklé délce sdělení na konferenci).

Přechodné ustanovení vyhlášky č. 321/2008 Sb. zůstává v platnosti. Kreditní ohodnocení se započítává v počtu, který je pro žadatele výhodnější. Přechodné ustanovení vyhlášky č. 4/2010 Sb. toto zvýhodnění ponechává. Novela vyhlášky reflektovala na požadované změny zdravotnických pracovníků v terénu a je jedním ze stabilizačních opatření všeobecných sester a porodních asistentek a širším dopadem na všechny nelékařské zdravotnické pracovníky, které MZ ČR uskutečnilo v roce 2009. Veškeré dotazy k vyhlášce rádi zodpovíme na informační lince Registru zdravotnických pracovníků (tel. 543 559 358) nebo na e-mailovém kontaktu registr@nconzo.cz.

Tabulka: Změny v počtu kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání


O autorovi: PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková1, Marta Hebronová1, Mgr. Nina Müllerová2 NCO NZO Brno1, odbor VZV MZ ČR2

Ohodnoťte tento článek!