Vyšetření prokalcitoninu a jeho srovnání s CRP

Nejběžněji se v praxi k diagnostice zánětu používá vyšetření CRP (C-reaktivní protein). Oba parametry patří k reaktantům akutní fáze a působí jako regulátory zánětlivého procesu. Reakce akutní fáze je počátečním obdobím systémové zánětlivé odpovědi. Jde o reakci na poškození tkáně traumatem nebo infekcí.

SUMMARY

CRP (C-reactive protein) examination is the most common way to diagnose an inflammation. Both parameters of the acute phase act as regulators of inflammatory process. The acute phase starts systemic inflammatory reaction to injury due to a trauma or an infection.

Prokalcitonin (PCT) patří k novějším parametrům používaným k diagnostice systémového bakteriálního zánětu. Klinický význam tohoto vyšetření narůstá a stanovení jeho hladiny v séru nemocných už patří k laboratorní rutině. Slouží k monitorování pacientů v kritickém stavu.PCT (prokalcitonin) je prohormon kalcitoninu tvořený za normální situace v C-buňkách štítné žlázy.

Jeho tvorba je výrazně zvýšena při systémovém zánětu a dominantně je za této situace produkován tkáněmi mimo štítnou žlázu. Je selektivně indukován během akutního systémového a nikoli lokálního či chronického bakteriálního zánětu, při sepsi a při syndromu multiorgánového selhání (MODS). Plazma neobsahuje enzymatický systém, který dokáže PCT štěpit, takže PCT, pokud není vystaven proteolýze, přetrvává v plazmě beze změny.

Jeho biologický poločas je 25-30 hodin. K maximálnímu vzestupu dochází za 6-14 hodin. Hodnoty PCT závisí především na míře zánětlivé reakce dané anatomickým rozsahem a stupněm systémové odpovědi lidského organismu. Jeho hladiny klesají okamžitě po odeznění stimulace, a proto dávají jasný obraz závažnosti stavu pacienta i průběhu zánětlivé reakce. PCT se od jiných reaktantů akutní fáze významně odlišuje svými specifickými vlastnostmi.

Způsob stanovení PCT v laboratoři FN Brno

PCT se stanovuje imunoluminometricky – ke vzorku se v nadbytku přidají dvě protilátky, které se vážou na dvě různá místa PCT. Jedna protilátka vykazuje luminiscenční vlastnosti, druhá je vázána na vnitřní stěně zkumavky. Během inkubace se vytvoří vazba, tzv. sendvič vázaný na vnitřní stěně zkumavky a vykazující chemiluminiscenci. Po úplném promytí se měří intenzita luminiscenčního signálu stěny zkumavky.

CRP (C-reaktivní protein)

CRP je syntetizován v játrech a je součástí imunologického obranného systému. CRP je citlivý parametr, ale nespecifický. K stimulaci sekrece CRP stačí poměrně malá zánětlivá reakce nejen bakteriální, ale také virózy i neinfekční záněty. Maximálních hladin dosahuje za 24-48 hodin od vzniku zánětu a jeho zvýšené hodnoty přetrvávají dlouhodobě i po překonání kritického stavu. Patologické hodnoty často dosahují 100-200 mg/den, ale mnohdy i výše.

Naopak nespornou výhodou tohoto ukazatele je vysoká stabilita in vitro umožňující rutinní laboratorní stanovení v séru. Marker CRP má tedy pomalou kinetiku s opožděným vzestupem a dlouhodobým přetrváváním zvýšených hladin. Závěrem lze říci, že k vyšetření PCT by měl klinik přikročit vždy v případě, když hladina CRP neodpovídá závažným příznakům pacienta a přetrvávají diagnostické rozpaky. Společné vyšetření hodnot PCT a CRP významně přispívá k úspěchu diferenciální diagnostiky i cílené terapie zejména u kriticky nemocných.

LITERATURA
Prokalcitonin Vojáčková, Š Praha 10, Biomedica CS s. r. o, s. 29, 2007

Jana Bohdálková, Martina Kvěchová, OKBH, FN Brno-Bohunice (hhorak@fnbrno.cz)

Ohodnoťte tento článek!