Vysokoškolské studium sester

Magisterské studium sester

I když kompletní magisterské studium sester je v ČR připravené již dva roky, s jeho realizací bylo třeba čekat na nový vysokoškolský zákon, který vstoupil v platnost teprve 1. ledna letošního roku. Aby lékařské fakulty mohly otevřít i magisterské programy v oboru ošetřovatelství, musí, v souladu s tímto zákonem, získat akreditaci. Akreditační řízení studijního programu vyžaduje určitou dobu. Zdá se ale, že už skutečně od příštího školního roku budeme mít možnost sestrám opět poskytnout úplné vysokoškolské studium. Máme připravené dvě větve: pedagogickou a manažerskou.

Změna typu bakalářského programu

Do současného denního studia jsou přijímáni pouze zájemci, kteří již kvalifikaci sestry získali. Studium není kvalifikační, je chápáno jako studium rozšiřující. Do dálkové formy studia jsou navíc přijímány pouze sestry, které mají minimálně dva roky praxe u lůžka. Dalším úkolem je proto připravit čtyřleté bakalářské programy  kvalifikační, které jsou ve většině evropských zemí běžné.

Nový typ vysoké školy pro sestry

Politická vůle a ekonomická situace v ČR souvisí s možností založení zcela nového typu vysoké školy, fakulty, která zatím není v našich zemích tradiční:

fakulty ošetřovatelství

fakulty zdravotních věd nebo fakulty zdravotních a sociálních věd.

S těmito typy škol se setkáváme v zahraničí. Vychovávají paramedicínské odborníky: sestry, ergoterapeuty, logopedy, dietology, sociální pracovníky apod.

Vysoké školy s kvalifikačními programy pro sestry vznikaly ve světě už v 70. letech. Mnohé země tím reagovaly na Směrnice pro vzdělávání sester, které vydala v roce 1977 Rada pro vzdělávání Evropské unie. Současně v těchto letech docházelo v mnoha zemích i k reformě školských systémů. Byly zakládány nové typy vysokých škol. Obvykle vznikaly jako zcela nová zařízení. V některých státech ale došlo k transformaci škol vyšších na školy vysoké. Kvalitní vyšší školy získaly status vysoké školy. Protože náš nový vysokoškolský zákon umožňuje vznik soukromých vysokých škol, dá se předpokládat, že časem se některá z vyšších zdravotnických škol pokusí získat status vysoké školy, která bude vychovávat sestry – bakalářky.

V Evropě jsou sestry vychovávány na lékařských fakultách jen ve zcela ojedinělých případech. Třeba v sousedním Polsku, v Itálii nebo Španělsku. Zdá se tedy, že další vývoj ve vzdělávání sester by měl jít cestou samostatných fakult.

Struktura výuky sester v ČR

Jak by v budoucnu měla vypadat struktura výuky, její cíle a realizace těchto cílů? Aby vzdělávací instituce mohly v předstihu připravit výuku s takovými cíli, které by odpovídaly potřebám společnosti, musí nejprve tyto potřeby znát. My se zatím snažíme vychovat sestry tak, aby chápaly a uspokojovaly potřeby nemocného jedince a jeho rodiny. Profesionální příprava musí ale začít anticipovat i potřeby společnosti a vychovávat sestry, které by byly zmíněné potřeby schopné saturovat. Co to znamená?

Měly by být připraveny takové výchovně vzdělávací programy, které již zohlední vývoj společnosti a změny, které se promítnou do zdravotní a sociální péče. V naší následující úvaze o struktuře výchovy a vzdělávání sester vyjdeme proto z problémů, kterým bude naše společnost pravděpodobně čelit v příštích desítkách let.

Očekávané problémy a jejich odraz ve struktuře profesionální přípravy

Nárůst počtu občanů ve věku nad 65 let si vyžádá výuku geriatrie jako samostatného oboru a ve větším rozsahu, než jsme dosud zvyklí.

Přesun obyvatel do měst a příliv imigrantů přinese přehodnocení péče mimo zdravotnická zařízení, bude třeba zásadním způsobem rozšířit komunitní péči.

Zohlednění specifických problémů člověka, který je příslušníkem jiného etnika nebo který vyznává pro nás netradiční víru, znamená vyučovat multikulturální ošetřovatelství.

Hrozba tuberkulózy přináší nutnost posílení znalostí o této zdánlivě zvládnuté chorobě s důrazem na prevenci.

Rozvoj další techniky vyžaduje sestry – specialistky nebo lépe: vznik nových kategorií zdravotnických pracovníků – techniků.

Očekávání nových etických problémů znamená, že je třeba věnovat více pozornosti etice jako teoretické disciplíně a hlavně přípravě na řešení morálních problémů, které přinese praxe.

Zdůraznování výchovy ke zdravému životnímu stylu napovídá, že je zatím podceněna úloha sestry v roli pedagoga, budoucí sestru je třeba vybavit pedagogickými dovednostmi.

Nový styl výuky – co to znamená?

Další cíle a nové obsahy výuky si budou vyžadovat i nový pracovní styl pedagogů. Čeká nás změna vyučovacích metod, nový přístup učitelů i studentů k získávání znalostí. Zatím u nás převládá tradiční výuka, založená na přejímání poznatků, které student nedokáže vždycky v praxi rychle aplikovat. Těžištěm výuky by se mělo stát samostatné získávání poznatků pomocí Internetu nebo CD ROMů. Nejde ale jenom o sumu získaných poznatků. Ve výchovně vzdělávacím procesu by měly být v rovnováze všechny tři oblasti dosahovaných výsledků: znalosti (oblast kognitivní), dovednosti (oblast senzomotorická) a postoje (afektivní oblast). Důraz na aktivitu studenta, přijmutí změny jeho role, přináší i změnu role učitele. Pedagog bude mít roli moderátora a facilitátora, konzultanta nebo partnera, který pomáhá svému studentovi dojít k předem dohodnutým cílům.

Nové metody výuky

Nově pojímané role účastníků výuky vyžadují i jiné metody výuky. Metody, díky kterým se mění výukové strategie. U nás dosud používáme především strategie zaměřené na učitele. Měli bychom se však naučit technikám, které jsou zaměřené na aktivitu studenta a způsob práce, který je doprovázen intenzívním prožíváním. Každé osvojení poznatků či dovedností, které doprovázejí emoce, je mnohem trvalejší. Je zřejmé, že mnohému se musí nově naučit i pedagogové, kteří připravují sestry na jejich profesi.

Výzva

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze chystá setkání absolventů vysokoškolského studia sester u příležitosti 40 let trvání studia (pravděpodobný termín: konec září 2000). Zájemce o účast na slavnostním aktu ve velké aule Karolina prosíme, aby sdělili své původní i současné jméno, adresu a rok zahájení studia na FF UK na adresu pracoviště: Studničkova 5, 128 00 Praha 2, tel. 02/29 68 74.

Foto Vladimír Pasler

Ohodnoťte tento článek!