Vysokoškolské vzdělávání nutričních terapeutů

V současné době prošlo akreditací první vysokoškolské studium pro profesi nutričních terapeutů v ČR. Připravováno bylo po dlouhou dobu, a to ještě v této formě nevyřeší problém a poptávku terénu (protože nejde o formu kombinovanou). To, že prošlo akreditací, je však velkým úspěchem a zásluhou několika nadšenců.

Studium je navrženo jako 3,5leté (vzhledem k nutnosti splnit kreditní požadavky nastavené EFAD na 210 kreditních bodů), v tuto chvíli ve formě studia prezenčního. Studium by mělo být zahájeno na 1. LF UK ve školním roce 2007/8. Předměty jsou zpracovány tak, aby studenti získali vědomosti potřebné pro výkon činností v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a splnili rozsah praktické výuky podle požadavků legislativy. Cílem studijního programu oboru nutriční péče je kvalifikovat bakaláře v problematice výživy, který bude schopen příznivě působit na výživový stav populace. Absolventi studijního oboru budou připraveni pro činnosti nutričních terapeutů v oblasti léčebně preventivní péče se stanovenou působností. Získané vzdělání zahrnuje odborné vzdělání připravující absolventy k činnostem pro zajištění adekvátního způsobu stravování i pro činnosti v běžné nemocniční praxi, komunitě, včetně jejich působnosti na specializovaných pracovištích.

Absolventi studia budou připraveni pro činnost v oborech: * primární a sekundární prevence a nutriční terapie nemoci,* spolupráce v rámci systému zdravotní péče,* v oblasti léčebné výživy.

Cílem studia je dále připravit odborníky v oblasti klinické výživy, kteří budou schopni v praxi (ve zdravotnických, lázeňských i sociálních zařízeních) diagnostikovat a navrženým individuálním dietním režimem napravovat základní výživové problémy. Budou schopni samostatně působit v prevenci všech věkových skupin.

Předpoklady uchazeče potřebné pro jeho přijetí ke studiu

Do studia může být přijat/a uchazeč/ka, který/á ukončil/a úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání, které bylo zakončeno maturitní zkouškou. Do studia může být přijat/a uchazeč/ka, jehož/jejíž zdravotní stav splňuje stanovená zdravotní kritéria pro výkon povolání (pracovní pozice), která jsou v souladu se současnými platnými legislativními normami.

Uchazeč o studium absolvuje přijímací zkoušku a musí splnit potřebný počet bodů. Výživa, včetně výživy nemocných, je v zahraničí již několik let předmětem zájmu a výzkumů. V ČR tato tematika zatím ještě není sledována dostatečně, ale situace se průběžně mění k lepšímu. Jedná se totiž jak o oblast zkvalitnění poskytované péče, tak i o zdroje ekonomických úspor v péči o pacienta.

A v rámci komunitní péče jde o ovlivnění budoucí nemocnosti a mortality populace, tedy o ekonomickou prosperitu státu. Proto je bezesporu nezbytné připravovat odborníky pro tuto činnost v souladu s mezinárodními vzdělávacími a kvalifikačními kritérii. Pokud se podaří překlenout akutní nedostatek kvalifikovaných pracovníků této profese v nadcházejících letech, lze očekávat, že i v této oblasti se postupně podaří získat prioritu adekvátní kvalitě péče.

Pro rok 2006 jsou plánovány tyto celostátní konference nutričních terapeutů:* 19. 4. 2006 (IKEM, Praha)* 25. 10. 2006 (Nemocnice Na Homolce, Praha).

Bližší informace budou zveřejněny na internetových stránkách ČASa na stránkách časopisu Sestra.


O autorovi: Tamara Starnovská, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha (tamara.starnovská@ftn.cz)

Ohodnoťte tento článek!