Výuka první pomoci na Střední zdravotnické škole v Jaselské v Brně

Výuka první pomoci probíhá na SZŠ v Brně již od jejího založení v roce 1948. Během vývoje a změn studia zde tento předmět vyučovali nejdříve lékaři, později odborné učitelky. Výuka měla vždy část teoretickou a praktickou. Dnes se učí podle Školního vzdělávacího programu, a to ve dvou ročnících, v prvním a ve druhém ročníku oboru zdravotnický asistent a ve druhém ročníku zdravotnického lycea. Cílem výuky v předmětu první pomoc je umět včas, kvalitně a odborně poskytnou první pomoc.

SUMMARY First aid teaching has taken place at SZS in Brno since its founding in 1948. Through the times and changes in curriculum the subject was taught first by doctors, later by nursing teachers. The teaching has always had theoretical and practical part. Today it is taught by the School education program, in the first and second year of the program Healthcare assistant and in the second year of the Healthcare lyceum. The goal of the subject for the students is to be able to provide prompt, quality and professional first aid.

V 21. století se ukazuje, že demokracie a svoboda s sebou přinášejí mnohá pokušení a radosti, ale také mnoho úrazů a příhod, které nemusí vždy skončit smrtí, pokud by všichni občané znali alespoň základy první pomoci.

Teoretické, a hlavně praktické dovednosti z první pomoci se ukazují nejen nutností, ale i základním vědomostním vybavením pro zdravotnické pracovníky. Na odborných teoretických vědomostech, na praktických dovednostech je založena kvalita při poskytování první pomoci. Opakovaný nácvik dílčích dovedností a nakonec modelové úlohy ze života pomohou studentům zdravotnických povolání upevnit učivo první pomoci a i zautomatizovat činnosti, které jsou často nutností, pokud se člověk setká s reálnou situací v životě.

Předmět první pomoci podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP)

Střední zdravotnická škola v Brně v Jaselské vyučuje již druhým školním rokem podle schváleného Rámcového vzdělávacího programu (RVP) Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) pro obor zdravotnický asistent, a tedy i podle vlastního ŠVP. Předmět první pomoc je zařazen do dvou ročníků, prvního a druhého ročníku. Vyučuje se ve skupině, v níž je polovina žáků třídy, a to dvě hodiny týdně jednou za 14 dní pro skupinu žáků. V prvním a druhém ročníku uvedeného oboru je probíráno učivo jak teoreticky, tak prakticky podle stanoveného tematického plánu. Výuka je doplněna exkurzí do střediska Zdravotnické záchranné služby v Brně.

Nácvik kardiopulmonální resuscitace dospělého

V oboru zdravotnické lyceum probíhá v tomto školním roce výuka podle schváleného RVP MŠMT, a tedy také podle vlastního ŠVP. Výuka první pomoci je zařazena pro žáky druhého ročníku, a to dvě hodiny týdně pro celou třídu, přičemž jsou žáci opět rozděleni na dvě skupiny. Výuka je zase teoreticko-praktická.

Učitelé první pomoci

Ve škole vyučují předmět první pomoc odborné pedagožky, vysokoškolsky vzdělané. Pro předmět první pomoc vydaly učebnice první pomoci: První pomoc I pro studenty zdravotnických oborů (Kelnarová, Toufarová, Sedláčková, Číková); První pomoc II pro studenty zdravotnických oborů (Kelnarová, J., Sedláčková, Toufarová, Číková, Kelnarová E.). Učebnice jsou jako základ pro žáky povinné, ale školní knihovna je zároveň vybavena všemi nejnovějšími tituly týkajícími se první pomoci. Učitelé i žáci školy jsou dále vzděláváni na seminářích a celostátních konferencích, které pořádá škola a jiné instituce. Na celostátní konference, které pořádá škola, jsou zváni špičkoví odborníci v oboru urgentní medicíny.

Učebna první pomoci

Ve škole byla vybudována a zařízena nejnovějšími pomůckami učebna první pomoci. Zde probíhají nejen teoretické přednášky, ale i praktická výuka, a žáci tu mohou procvičit a prožít i modelové situace ze života. Pedagogům i žákům výuka v této učebně vyhovuje.

Spolupráce s odborníky

Škola velmi úzce spolupracuje se špičkovými odborníky nejen v ČR, ale i ze zahraničí. Informace od lékařů jsou využívány při výuce první pomoci. Zpestřením a doplněním učiva jsou pak informace o způsobech práce a kompetencích záchranářů (nelékařů), např. ze Švédska, Francie, Německa, Španělska.

Nácvik obvazové techniky

Celostátní soutěž první pomoci s mezinárodní účastí

Škola pořádá každoročně Celostátní soutěž první pomoci s mezinárodní účastí. V letošním školním roce proběhne již XV. ročník této soutěže. Je však nutno podotknout, že navazuje na více než 30letou tradici soutěží první pomoci. Přerušena byla na čas po roce 1989.

Nácvik odstranění cizího tělesa z dýchacích cest

Ve dnech 4. a 5. května 2009 proběhl ve SZŠ, Brno, Jaselská 7/9, XIV. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a IDM MŠMT. Soutěžilo 31 družstev, 23 družstev ze zdravotnických škol z celé České republiky, 3 družstva z Německa a 5 družstev ze Slovenska. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – kategorie středních a kategorie vyšších zdravotnických škol. Každý rok se snažíme o inovace v soutěži a také aplikaci nejmodernějších poznatků z oblasti poskytování první pomoci. Úkoly pro soutěžící družstva se stále více přibližují realitě. Jako zdravotníci požadujeme, aby první pomoc byla na co nejvyšší profesionální úrovni.
I v letošním roce musela soutěžící družstva projít třemi stanovišti a družstva z kategorie vyšších zdravotnických škol ještě stanovištěm „Hromadné neštěstí“.

Na prvním stanovišti byly k dispozici profesionální pomůcky. Úkoly na druhém stanovišti vycházely z úrazů nejčastěji vznikajících v domácím prostředí. Při poskytování první pomoci musela družstva umět improvizovat a vycházet pouze z pomůcek, které se nejběžněji nacházejí v domácnosti. Úkoly prvního a druhého stanoviště byly soustředěny do budovy školy. Třetí stanoviště a stanoviště „Hromadné neštěstí“ byly umístěny mimo budovu školy SZŠ, v terénu na Moravském náměstí.

Nácvik transportu zraněných

Soutěžící byli po ukončení soutěžního úkolu ihned vyrozuměni o chybách, kterých se během své práce dopustili. Družstva mohla ihned podat protest proti výroku poroty. Pokud soutěžící nesouhlasili s rozhodnutím hlavního rozhodčího stanoviště, mohli podat písemný protest hlavnímu rozhodčímu soutěže, tím se zvýšila objektivnost soutěže. Soutěžící byli tak ihned informováni o případných chybách a domů odjížděli obohaceni o nové informace. Cílem organizátorů soutěže první pomoci bylo připomenout všem lidem, jak důležité je umět včas a kvalitně poskytnout první pomoc. Je nutné si uvědomit, že život máme každý jen jeden. Je škoda, pokud končí pouze proto, že na místě neštěstí nebyla poskytnuta první pomoc včas a kvalitně anebo nebyla poskytnuta vůbec.

Cíl první pomoci

Žák naší školy umí kromě laické první pomoci i základy odborné první pomoci. Žák musí znát IZS (integrovaný záchranný systém), trestní zákon (140/1961 Sb., neposkytnutí první pomoci), bariéry při poskytování první pomoci, obvazovou techniku, polohování a transport zraněných, třídění zraněných, neodkladnou resuscitaci dětí a dospělých, první pomoc při krvácení, šoku, v bezvědomí, zlomeninách, krvácení, při poškození chladem, teplem, elektrickým proudem a chemickými látkami. Nácvik probíhá na modelových situacích a týká se poranění hlavy, hrudníku, páteře, míchy, břicha a smyslových orgánů. Součástí nácviku jsou informace a opět modelové úlohy týkající se poranění sportovních, dopravních úrazů, úrazů způsobených pod vlivem návykových látek a alkoholu. Žák umí ošetřovat rány a poskytnout první pomoc zraněnému při pokousání zvířaty, bodnutí hmyzem, uštknutí hadem.
V odborné části se ještě dále zaměřujeme na poskytnutí první pomoci u vybraných interních stavů, jako je např. infarkt myokardu, astmatický záchvat, diabetes mellitus.

Učebna první pomoci

Učivo je dále doplňováno výukovými programy a krátkými videoukázkami. Naši žáci se společně s odbornými učitelkami zúčastňují akcí, které pořádají v rámci nácviku první pomoci různé instituce, např. HZS (hasičský záchranný sbor), Magistrát města Brna – akce Zdravé město, základní školy, ale i nemocniční zařízení.

Součástí první pomoci je i přednášková činnost o ochraně obyvatel za mimořádných situací.
Cílem výuky první pomoci je naučit žáky naší školy poskytnout odbornou první pomoc v reálných situacích běžného života včas, rychle, kvalitně a profesionálně.


O autorovi: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph. D. ředitelka Střední zdravotnické školy, Jaselská, Brno

Ohodnoťte tento článek!