Využití adaptéru k řešení problémových situací

Stomaporadna při Chirurgické klinice FN Brno poskytuje svoji péči nositelům stomií více než 15 let. Ke komplexní péči o stomické pacienty v rámci stomaporadny patří také bezprostřední pooperační péče na JIP.


SOUHRN: V pooperačním období po zákrocích v dutině břišní bývá velmi obtížně snášena jakákoli manipulace v okolí rány, a tedy i v peristomální oblasti. Běžná výměna stomické pomůcky bývá provázena nepříjemnými pocity a bolestivostí rány, pokud je nutno aplikovat pomůcku pomocí většího tlaku. Adaptér k dvoudílnému systému Natura tento problém eliminuje, jak dokreslují kazuistiky.
Klíčová slova: stomie, stomické pomůcky, pooperační stav, adaptér


 

V tomto období je pacient zvýšeně citlivý k jakékoli manipulaci v oblasti operační rány a jejím okolí, je ve zvýšené míře ohrožen infekcí danou blízkostí stomie a diskomfortem, který ošetřovatelskou péči může provázet.

Při ošetřování stomie je třeba zajistit co nejšetrnější manipulaci a minimalizovat, je-li to možné, četnost výměny stomických pomůcek. Pokud není možno aplikovat pooperační set, volíme dvoudílný systém, jenž umožňuje pravidelné kontroly stavu stomie a současně zajišťuje méně časté výměny pomůcky a tím působení bolesti operační rány.

Vzhledem k pozitivním zkušenostem s hojivou složkou pomůcky Natura jsme uvítali možnost používat ji u nově operovaných pacientů s komplikovaným pooperačním stavem.

Kazuistika I

Pacient (52 let), dg. divertikulitis, po opakovaných revizích dutiny břišní, založení kolostomie a v druhé době i odlehčovací ileostomie.

Vzhledem k pooperačnímu otoku, nutnosti opakovaných kontrol sliznice a k velikosti ileostomie jsme zvolili pomůcku Natura s průměrem 70 mm ovál. K eliminaci tlaku na oblast operačního pole byl použit adaptér (obr. 1 a 2).

Obr. 1

Obr. 2

Pomůcka se velmi snadno aplikovala a i v obtížném terénu rychle přilnula ke kůži. Okolní terén byl velmi problematický, blízkost secernující rány a zevních fixátorů deformovala kůži v okolí stomie.

Po zcela bezbolestné aplikaci sáčku na podložku došlo ke zvýšení tahu a pomůcka se postupně začala nadzvedávat. Zejména při polohování pacienta docházelo k příliš velkému tahu, stejně jako působení tlaku přikrývky a břišního pásu.

Adaptér se jevil jako příliš vysoký a v některých polohách pacienta tlačil.

Po opakovaném podtečení pomůcky po méně než 48 hodinách byl pacient převeden na jednodílný systém, který se v dané chvíli jevil jako výhodnější (obr. 3 a 4).

Obr. 3

Obr. 4

Zhodnocení:

* Pomůcka na kůži působila příznivě, tvarováním se dostatečně chránilo okolí stomie.
* Pokožka v peristomální oblasti zůstala bez iritací i po podtečení pomůcky.
* Aplikace pomůcky byla snadná, dobře přilnula ke kůži.
* Funkce adaptéru (eliminovat tlak, a tedy bolest) při aplikaci sáčku byla bezchybná.
* Velikost pomůcky plošně byla vyhovující, výška působila problémy, které končily nefunkčností systému a podtékáním.
* Snadnost manipulace s pomůckou a eliminaci tlaku na oblast operační rány hodnotily kladně i všechny přítomné sestry.
* V tomto konkrétním případě se problém jevil spíše ve volbě pomůcky vzhledem k terénu v okolí stomie.

Kazuistika II

Pacientka (21 let), dg. ulcerózní kolitida, protektivní ileostomie zanořena v lednu 2010, nyní pro pouchitis znovuzaložena ileostomie.

Na přání pacientky, která žádala systém Natura, s nímž měla předchozí zkušenost, byl zvolen systém Natura průměru 100 mm. Manipulace s pomůckou byla ale pro pacientku velmi bolestivá. Vzhledem k hojení rány per secundam a pro velmi nízký práh bolesti bylo navrženo použití systému Natura s adaptérem. Pro velikost operačního můstku bylo možné pomůcku aplikovat nejdřív 6. pooperační den, tedy po jeho odstranění (obr. 5 a 6).

Obr. 5

Obr. 6

Pomůcka velmi dobře plnila svou funkci, bez podtečení bezpečně vydržela požadovanou dobu, kůže v peristomálním okolí zůstala bez iritací.

Po resutuře rány a plné vertikalizaci pacientky byl adaptér odstraněn, protože již pacientku omezoval ve volnějším pohybu.

Zhodnocení: Pacientka velmi uvítala šetrný způsob aplikace pomůcky, minimalizaci bolestivých pocitů a snadnou manipulaci. Vzhledem k předchozím zkušenostem s pomůckou Combihesive 2S měla možnost objektivně posoudit výhodu použití adaptéru i vyšší komfort při použití pomůcky Natura. Cituji: ,,Mám pocit, že toho mám na břiše polovic.“

Kazuistika III

Pacientka (72 let), terminální stadium karcinomu ovarií s generalizací. Kolostomie založena před dvěma lety, nyní revize dutiny břišní pro masivní krvácení ze zažívacího traktu. Žena trpí malnutricí. Stomie se spontánně vzniklým cirkulárním defektem (obr. 7 a 8).

Obr. 7

Obr. 8

Okolí stomie označuje žena za značně bolestivé, k hojení defektu bylo třeba zajistit prevenci zatékání stolice do ranné plochy. Pomocí 30gramové pasty a těsnicích kroužků byla ošetřena vlastní rána a pro hojivou hmotu Stomahesive zvolen dvoudílný systém Natura.

Pacientka však velmi bolestivě reagovala na jakoukoli manipulaci v oblasti stomie, proto bylo rozhodnuto o použití systému Natura s adaptérem (obr. 9).

Obr. 9

Převazy stomie pacientka snášela poté velmi dobře a kromě ošetřování vlastního defektu prakticky nepociťovala bolest.

Zhodnocení: Pomůcka velmi dobře splnila svůj účel, zvýšila komfort pacientky a snížila bolestivost jednotlivých převazů. Vzhledem k omezené pohybové aktivitě pacientky na podpůrné ventilaci nevadila ani výška pomůcky a při šetrném polohování nedocházelo k odpojení sáčku od podložky.

Závěr

Adaptér k systému Natura je významným zlepšením v péči o komplikované stomie a pro pacienty v časném pooperačním období. Snižuje tlak na citlivou oblast operačního pole a usnadňuje aplikaci pomůcky. Jeho používání můžeme vřele doporučit.


O autorovi: Bc. Monika Antonová Stomaporadna – Chirurgická klinika, FN Brno (mantonova@fnbrno)

Ohodnoťte tento článek!