Využití AED v nemocniční péči

Ilustrační foto

Přibližně 80 % srdečních zástav v nemocnici předchází pomalé a postupné zhoršování stavu pacienta. Pro zlepšení identifikace rizika srdeční zástavy u pacientů se používají časná varovná skóre, která podle míry poruchy různých fyziologických parametrů určují riziko srdeční zástavy.


SOUHRN:Včasné a kvalifikované poskytnutí první pomoci a zahájení kardiopulmonální resuscitace má i v nemocniční péči svá úskalí. Jedním z nich je nedostatek praktických zkušeností zdravotníků. AED zajišťují jednotný chronologický postup na základě vyhodnocování aktuálního stavu postiženého.
Klíčová slova: první pomoc, resuscitace, automatické externí defibrilátory, vzdělávání zdravotníků


Tak je možné včas identifikovat nemocné v těžkém stavu a jejich včasným překladem na JIP snížit riziko srdeční zástavy. Přežití po resuscitaci závisí na mnoha okolnostech, např. na rychlosti jejího zahájení, zda byla prováděna laiky, nebo zdravotnickým personálem, na příčině zástavy apod.
Chyby v akutní péči jsou zpravidla důsledkem nedostatečných znalostí a dovedností napříč všemi úrovněmi klinického personálu, a to i přesto, že je realizováno cyklické školení včetně nácviku praktických dovedností týkajících se základní neodkladné resuscitace. Řada nemocnic již před lety zavedla týmy pro neodkladné stavy nebo resuscitační týmy, které zajišťují pomoc pro pacienty jak s akutním zhoršením stavu, tak i se srdeční zástavou. V nemocnici je možná a nutná okamžitá diagnóza (do 10 sekund), okamžité povolání resuscitačního týmu telefonem (mobilem), okamžitá KPR i před příchodem týmu, trvale připravený pohotovostní stolek s vybavením pomůckami a léky, samorozpínacím vakem aj.

Přivolaný resuscitační tým má zahájit rozšířenou KPR do 3 minut, ale přítomný personál má předcházet KPR. Zjistí, je-li pacient oslovitelný, zahájí inhalaci kyslíku a založí periferní i. v. vstup. Jsou-li přítomny známky srdeční zástavy, zahájí KPR, popř. se použije AED (automatický externí defibrilátor).
V roce 2000 publikované ILCOR Guidelines jasně zdůvodnily a doložily nezbytnost časné defibrilace i v podmínkách nemocniční neodkladné resuscitace – jak rozšířené, tak základní. Byl vznesen požadavek, aby první defibrilační výboj byl pacientům s komorovou fibrilací (nebo komorovou tachykardií bez hmatného pulzu) podán již do 3 minut od vzniku náhlé srdeční zástavy v nemocnici. V ERC Guidelines 2005 se rozšířená podpora života drží stejných obecných principů. Důležité změny jsou zejména ve vztahu k defibrilaci, načasování ve vztahu k zevní srdeční masáži, počtu prováděných výbojů a k doporučené defibrilační energii. Vzhledem ke špatným výsledkům resuscitace je větší důraz kladen na rozpoznání a prevenci srdeční zástavy.

Užití AED je pokládáno za samozřejmou součást základní resuscitace pro veřejnost, v časném použití AED by měl být školen i veškerý personál v nemocnici. V rámci realizace konceptu časného přístupu k defibrilaci v nemocničních podmínkách resuscitace a naplnění požadavku provedení do 3 minut chceme využít technologie AED. Tento způsob se jeví zvláště výhodný v případě, že se jedná o odlehlá nebo separovaná pracoviště. O užití AED v nemocnici je zatím k dispozici málo studií. Naším cílem je časnou a účinnou péčí předejít úmrtím v důsledku srdeční zástavy. Všechny AED nejnovější generace mají tu výhodu, že nejen zkracují dobu do prvního defibrilačního výboje a samy určují indikaci, ale vyhodnotí a nastaví optimální energii výboje podle změřené impedance hrudníku. Nejen při výuce dovedností, ale i při použití v reálné situaci se užívá „nápověda“ – chronometr, příkaz dalšího kroku v postupu atd., který je zabudovaný v softwaru v AED za účelem sjednocení správného postupu.

Za tímto účelem byl revidován standard KPR v nemocnici, který mimo jiné obsahuje popis použití a místa uložení defibrilátoru pro každé oddělení tak, aby byla splněna podmínka dosažitelnosti do 3 minut, aby se redukoval čas od srdeční zástavy k defibrilaci na co nejkratší dobu.
Frekvence přežití u resuscitovaných v nemocnici je průměrně 14 %, u resuscitovaných mimo nemocnici je frekvence výrazně nižší. Poskytnutí první pomoci je jedním ze základních úkonů, které by měl ovládat každý z nás. Nikdo totiž neví, kdy se může ocitnout v situaci, kdy by dané znalosti uplatnil.
Pomoc člověku v ohrožení života je zároveň i věcí vysoce etickou a lidskou. Neposkytnutí pomoci je trestný čin.

Při KPR je kladen důraz na:
* kvalitu a jednoduchost KPR,
* rychlou frekvenci kompresí,
* časovou minimalizaci přerušení v průběhu nepřímé srdeční masáže,
* časový interval mezi vznikem příhody a zahájením KPR,
* časnou defibrilaci.

Zásady jsou opticky shrnuty do řetězu přežití.


O autorovi: PhDr. Radka Pokojová, metodik a manažer kvality, Nemocnice Boskovice, s. r. o. (radpok@nemocniceboskovice.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!