Využití metody mind-mapping ve vyučovaní studentů ošetřovatelství

Ošetřovatelský proces je systematická, individualizovaná, racionální a na cíl orientovaná metoda plánování a poskytování ošetřovatelské péče. Sestra používající metodu ošetřovatelského procesu tak pracuje logicky, systematicky, racionálně, ale zároveň i kreativně.

Kritickému, logickému a tvořivému myšlení se studenti ošetřovatelství učí v rámci předmětu ošetřovatelský proces – cvičení. Jednou z metod vyučování, kterými odborný asistent rozvíjí aktivitu a kreativitu studentů při vytváření ošetřovatelského procesu, je metoda mind-mapping. Studenti jsou stimulováni k aktivnímu učení a kreativnímu řešení ošetřovatelských problémů. Metoda mind-mapping je využitelná nejen v rámci vyučovacího procesu, ale téměř v každé oblasti profesního i soukromého života – učí nás efektivněji plánovat a přistupovat k problémům, rozvíjí schopnost komunikace, paměť a organizační schopnosti.

Mind-mapping

Mind-mapping znamená mapování myšlenkových pochodů člověka, jehož výsledkem je mentální mapa. Mentální mapa je nejjednodušším prostředkem získávání informací pro náš mozek a jejich přenos dál. Jedná se o grafické zachycení a znázornění pojmů a jejich souvislostí, s určením nadřazenosti, podřazenosti a souřadnosti daných pojmů. Mentální mapa je nejdokonalejším organizačním nástrojem našeho mozku. Tuto metodu popsal koncem 60. let Tony Buzan.

Mentální mapa– aktivuje celý mozek,- zbavuje naši mysl „mentálního nepořádku“,- umožňuje nám naplno se soustředit na určitý předmět, problém, či oblast,- názorně ukazuje spojení mezi izolovanými informacemi,- jasně zachycuje jak podrobnosti, tak i celek,- umožňuje nám sdružovat, anebo naopak od sebe oddělovat jednotlivé představy a vzájemně je porovnávat,- vyžaduje úplné soustředění se na předmět našeho zájmu, díky čemuž se daná informace dostává z naší krátkodobé paměti do paměti dlouhodobé. (Buzan, T., 2007)- vede ke spolupráci, aktivnímu myšlení,- učí pochopit důležité souvislosti vědomostí a poznatků.

Metoda mind-mapping je využívána– ve vyučovaní jako aktivní a kooperativní vyučovací metoda,- při řešení úloh, problémů v různých oblastech práce, plánování činností,- ve všech oblastech života, které zahrnují myšlení a schopnost učit se (v ekonomice, managementu, vzdělávání, v domácnostech…).

Vytváření mentální mapy

K vytvoření mentální mapy potřebujeme čistý bílý nelinkovaný papír, barevné fixy, pera a tužky, mozek a představivost.

Sedm kroků k vytvoření mentální mapy podle T. Buzana (2007, s. 20):

1. Začneme ve středu šikmo položeného čistého papíru, tím dáme svému mozku svobodu působit všemi směry a vyjadřovat se přirozeněji. 2. Svou ústřední (centrální) představu vyjádříme obrázkem, protože názorné zobrazení má hodnotu tisíce slov a pomáhá využít naši představivost, motivuje mozek k činnosti. 3. Po celou dobu používáme různé barvy, které podněcují náš mozek. Díky barvám jsou mentální mapy živější. 4. K centrálnímu obrázku připojujeme hlavní větve, k nim větve druhé úrovně, k oběma potom větve třetí úrovně atd. Náš mozek pracuje pomocí asociací. Rád si spojuje dvě, tři či čtyři věci dohromady. Pokud propojíme jednotlivé větve, snáze si věci zapamatujeme a lépe jim porozumíme. 5. Větve zakreslujeme jako křivky, ne jako přímky. Přímkami bychom svůj mozek unudili. Zakřivené větve podobající se větvím stromu jsou atraktivnější a více nás upoutají. 6. Pro každou linku použijeme jedno jednoduché klíčové slovo nebo slovní spojení. Jednotlivá klíčová slova zvyšují účinnost a flexibilitu mentálních map. 7. Zobrazení používáme na celé ploše mapy.

Mentální mapy a ošetřovatelství

Mentální mapy byly přeneseny do ošetřovatelství prostřednictvím map ošetřovatelské péče v Bostonu v roce 1989 a od roku 1995 se rozšířily do většiny nemocnic v USA a Kanadě. Využívají se především v případech, kdy je jasná diagnóza a proces poskytované péče je rutinní. Pomocí mapy můžeme znázornit do menších celků navrženou metodu péče a ošetřování při konkrétní diagnóze podle specifických kategorií. Toto rozdělení představuje podklad, který může být návodem pro péči o pacienta.

Mapy ošetřovatelské péče– umožňují zaměřit se na cíle a potřeby skupiny pacientů a naplánovat intervence tak, aby bylo dosaženo specifických cílů ve vymezených časových intervalech,- pomáhají sestrám pracovat rychleji, kvalitněji, efektivněji, plánovitěji,- pomáhají utřídit si informace logickým způsobem,- pomáhají předcházet chybám ve stanovovaní sesterských diagnóz a následně i v ošetřovatelské péči.

Závěr

Metoda mind-mapping je zaměřena na studenta, stejně jako ostatní alternativní vyučovací metody. Je odlišná od tradičního vyučování, kdy je student pasivní, učí se pomocí paměti, nemá prostor pro vlastní vyjádření, chápe vyučujícího jako nositele a distributora vědomostí. Budoucí sestry musíme naučit myslet samostatně, zdůvodňovat svou činnost, naučit je hledat pacientovy problémy a řešit je.

Literatura
Mentální mapování. Buzan, T. Praha, Portál 2007. 165 s.
Alternatívne metódy výučby odborných predmetov na SZŠ a VŠ. Nemcová, J. et al. Martin, Osveta 2004. 42 s.

PhDr. Zuzana Kvasnicová, PhDr. Nikoleta Poliaková, Trenčianska univerzita Alexandra (nikoleta.poliakova@tnuni.sk, kvasnicova@tnuni.sk)

Ohodnoťte tento článek!