Výživa u pacienta s metabolickým syndromem

Metabolický syndrom je souborem poruch a onemocnění, mezi které patří inzulinová rezistence, hypertenze, ischemická choroba, hypertriglyceridemie (zvýšená hladina triglyceridů), porucha glukózové tolerance či diabetes mellitus, obezita typu jablko (mužský typ obezity).


SOUHRN: Stravu klientům s metabolickým syndromem sestavujeme individuálně, nelze ji paušalizovat a zařadit do tabulky. Záleží na jednotlivých komplikacích a také na přístupu klienta. Vždy se snažíme zapojit jej do léčby, protože aktivní klient má větší motivaci a snahu zlepšit svůj zdravotní stav.
Klíčová slova: diabetes mellitus, redukce váhy, kyselina močová, antikoagulační strava, cholesterol

SUMMARY: The diet for the clients with metabolic syndrome is prepared individually. It cannot be generalized and put into a simple frame. The various complications and the patient’s attitude have to be taken into account as well. We always try to involve patients in the care because a participating client is better motivated in trying to improve his health status.
Key words: diabetes mellitus, weight reduction, uric acid, anticoagulation diet, cholesterol


 

Výživa u pacienta s metabolickým syndromem

Vzhledem k tomu, že do našeho zařízení jezdí převážně klienti s metabolickým onemocněním, a to především diabetes mellitus 2. typu, setkávám se s metabolickým syndromem poměrně často. Nejpočetnější skupinu tvoří recentní diabetici, takže se spíše jedná o počáteční stav, kdy klienti mají klasickou trojkombinaci: diabetes mellitus, nadváhu a zvýšenou hladinu kyseliny močové. V této časné fázi počínajícího metabolického syndromu se snažíme klienty motivovat k optimalizaci stravovacích návyků a hlavně navození fyzické aktivity, která bývá zpravidla nulová.

Při sestavování jídelního lístku docházíme nakonec k poznání, že se často potraviny vylučují. Například díky zvýšené hladině kyseliny močové nemůžeme zařazovat luštěniny, rybí a kuřecí maso, listovou a košťálovou zeleninu atd. Abychom klienty nestresovali a zároveň nebyli ve stravě odkázáni na příliš velké množství farmaceutik a výživových doplňků, snažíme se zachovat stravu co nejpestřejší a vyhnout se pouze „největšímu zlu“.

Sestavit přesně podle tabulek dietu diabetickou, redukční, nízkobílkovinnou, antikoagulační, a pokud možno ještě při zvýšení hladiny kyseliny močové, není možné, pokud má být plnohodnotná, bez umělých doplňků stravy. Vždy záleží na závažnosti jednotlivých komplikací. Nicméně nadřazená nade všechny ostatní je strava diabetická redukční, od které se celá léčebná výživa u metabolického syndromu odvíjí. Nejenže při normoglykemii má organismus větší šanci reagovat na jakoukoli léčbu nejlépe, ale také proto, že strava diabetická je již nastavena na adekvátní příjem všech živin (bílkoviny, tuky, sacharidy) včetně cholesterolu. Při kardiovaskulárních komplikacích a potřebné antikoagulační léčbě omezujeme potraviny s vysokým obsahem vitaminu K (tab. 2). Dříve se potraviny s vitaminem K do stravy nezařazovaly vůbec, což vedlo k nežádoucím účinkům byť na minimální a zbytkové množství tohoto vitaminu (krvácení ze sliznic). V současnosti dělíme potraviny podle množství vitaminu K, který obsahují, na:

* bezpečné
* kontrolované
* rizikové
* doplňkové
* nestabilní

Tabulka 1

Tabulka 2

Nutriční podpora tvoří nedílnou součást léčby, ale ideální pomoc klientovi přináší spoluprávýživa ce více odborníků. Namátkově jmenuji fyzioterapeuty, lékaře, sestry, nezřídka podiatry a na prvním místě samotné klienty. Pokud si oni sami neuvědomí závažnost svého onemocnění a nutnost léčby, pokud se aktivně nezapojí do procesu uzdravování se, vyjde veškerá snaha zdravotnického odborného personálu vniveč. Proto v našem zařízení působí již třetím rokem v rámci edukačního programu i psycholog, který napomáhá přerodu z pasivního pacienta v aktivního klienta. Přejeme si co nejvíce klientů a tím pádem co nejlepší výsledky naší práce.


O autorovi: Olga Zbořilová, Nutriční terapeut, Lázně Luhačovice, a. s. (zborilova@lazneluhacovice.cz)

Ohodnoťte tento článek!