Výživová interakce s warfarinem

Antitrombotickou léčbou se inhibuje přirozený průběh srážení krve. Primární, destičková hemostáza se inhibuje antiagregační léčbou, sekundární hemostáza se tlumí antikoagulancii. V prevenci tromboembolické nemoci (TEN) se v současnosti používají podkožně podávané LMWH (low molecular weight heparins), prakticky současně ve většině případů se zavádí perorální antikoagulační medikace warfarinem.


SOUHRN: Léčba warfarinem s sebou přináší některá omezení. Nevyváženost příjmu vitaminu K v potravě narušuje antikoagulační rovnováhu a následně vede k možnosti zvýšeného krvácení, nebo vzniku tromboembolie.
Klíčová slova: warfarin, interakce, vitamin K, tromboembolie


Příklad interakce vitaminu K a warfarinu můžeme demonstrovat na konkrétní kazuistice. 62letá paní Eva prodělala v listopadu 2011 náhlou kardioembolizační ischemickou cévní mozkovou příhodu. Během hospitalizace užívala kardiotonika, antihypertenziva, antiarytmika, hypolipidemika a Fraxiparin 0,6 ml. Po propuštění do domácího ošetřování pokračovala v léčbě, v prevenci TEN nízkomolekulárním heparinem (Fraxiparin 0,6 s. c. a 12 hod.), s kontinuálním nastavením na perorální antikoagulační léčbu warfarinem 3 mg 1 tbl. denně. ADL (activity daily living) byl u pacientky zhodnocen na 90 bodů – lehký stupeň závislosti. Pro stabilitu pohybu používá kompenzační pomůcku – berli. IADL (instrumental activity daily living) se vyhodnotil na částečnou závislost – 70 bodů. Vědomí je plné – 1. stupeň (1). Alergii na potraviny a jiné složky neudává, upřednostňuje lehká zeleninová jídla, nekouří, BMI 28. Po dvou týdnech po propuštění byla u pacientky kontrolou zjištěna hodnota INR 1,8. Následně byla denní dávka warfarinu zvýšena o 1/2 tbl. 3 krát týdně. Po následujících dvou týdnech byla opětovně kontrolována hodnota INR s výsledkem 2,2. Pacientce se po druhé kontrole neměnila dávka warfarinu, vysazen byl Fraxiparin 0,6 a byla poučena o další kontrole INR za 1 měsíc. Paní Eva ve stravě upřednostňuje zeleninu a ovoce. INR při kontrole vykazovalo hodnotu 1,8. O možné interakci warfarinu s vitaminem K neměla informace, což se potvrdilo v rozhovoru ambulantní sestry s pacientkou. Následující měsíc paní Eva vyřadila z jídelního lístku ovoce a zeleninu do takové míry, že při opětovné kontrole INR dosáhla 3,4. Na případě paní Evy se ukázala závažnost problematiky užívání warfarinu a jeho výživové interakce s potravinami s obsahem vitaminu K.

* Jednorázové podání dávky 500–1000 µg vitaminu K zvrátí stav předávkování warfarinem během 24 hodin a u pacientů v terapeutickém rozmezí dokáže navodit významné poddávkování, čímž se zvyšuje riziko tromboembolických komplikací.
* Hodnota INR nad horní hranici terapeutického rozmezí vede ke zvýšenému riziku krvácení (2).

Pro osoby léčené warfarinem je za optimální považován mírně snížený a především stabilní přísun vitaminu K potravou. Toho lze dosáhnout nejlépe vyloučením potravin s vysokým a zároveň nestabilním obsahem vitaminu K, což jsou například zelené části rostlin (listová zelenina, natě, bylinky a bylinné čaje, olivy, olivový a sójový olej, červená řepa, avokádo) a opatrným pravidelným konzumováním malých dávek potravin se středním obsahem vitaminu K (luštěniny, ostatní zelenina s výjimkou kořene mrkve, petržele a celeru). Nejjednodušší rozdělení zeleniny podle obsahu vitaminu K je na zeleninu listovou a zeleninu kořenovou, která obsahuje nízké množství vitaminu K. Ovoce patří do kategorie potravin s nízkým obsahem vitaminu K kromě výjimek, jako jsou sušené švestky, mango, kiwi a maliny, které je třeba zařadit ke kontrolované skupině.

Tabulka

Všeobecně by se měli pacienti vyvarovat jednorázových excesů v příjmu vitaminu K a náhlých změn jídelníčku. Vzhledem k tomu, že byly popsány závažné interakce bylinných odvarů s orálními antikoagulancii, je nutné se jich během léčby vyvarovat, nevhodné jsou i balené ovocné čaje. Zelený čaj může vzhledem k vysokému obsah vitaminu K snížit nebo i úplně potlačit účinek warfarinu. Všeobecně platí dvě pravidla: přiměřenost a pravidelnost. Některé druhy masa jsou nezanedbatelným zdrojem vitaminu K, a proto i příjem masa, zejména kuřecího, by měl být rovnoměrný, bez jednorázových excesů. Obdobný problém je s hovězím masem, ve kterém kolísá vitamin K v závislosti na druhu potravy, kterou je hovězí dobytek krmen. Pokud je dobytek krmen zeleným krmivem, nebo se pase volně na pastvinách, obsahuje maso vyšší množství vitaminu K (2).

Závěr

Dostatek bazálních informací u pacienta o výživové interakci s warfarinem je prevencí potenciálních nežádoucích komplikací. Za optimální způsob informovanosti považujeme edukaci pacienta během kontroly v ambulanci. Edukace je forma, jak jednotlivce naučit starat se správným způsobem o vlastní zdraví. Sestra v ambulanci v roli edukátorky musí mít předpoklady charakterové, intelektové, senzomotorické a sociální, odborné znalosti a schopnost autoregulace (3). V kontextu tématu by byla přijatelná edukační metoda teoreticko-praktická. To znamená, že verbální doporučení posilníme adekvátním nástrojem tj. písemným materiálem k danému tématu. Jednou z možností je pacientovi při kontrole nabídnout leták s odbornou problematikou, protože edukace není proces jednorázový a pacient si dříve osvojí vědomosti, které si může opakovaně přečíst. Vycházíme z asumpce, že to, co vidíme, si zapamatujeme, a co si vyzkoušíme, tomu rozumíme. Velmi praktickou se ukazuje tabulka s výměnnými jednotkami, kterou autoři (Kohout, Kessler, Růžičková, 2007) popisují ve své práci ,,Dieta při antikoagulační léčbě“. Způsob rozdělení potravin umožní klientovi stanovit si svůj jídelní lístek, kdy 1 výměnná jednotka odpovídá 50 µg vitaminu K (2).


O autorovi: PhDr. Jana Virgulová Katedra ošetrovateľstva, FZ SZU v Bratislave se sídlem v Banské Bystrici (jana.virgulova@szu.sk)

Výživová interakce s warfarinem
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů