Význam dezinfekce a sterilizace

Asepse je soubor činností a opatření zaměřených na zabránění vniku choroboplodných zárodků do organismu. Antisepse je záměrné cílené ničení mikroorganismů v prostředí, na pokožce, předmětech, pomůckách, oděvu apod. Metodami antisepse jsou dezinfekce a sterilizace.


SOUHRN: Hlavním cílem článku je poukázat na význam dezinfekce, sterilizace, asepse a antisepse a stručně charakterizovat metody dezinfekce a sterilizace.
Klíčová slova: dezinfekce, sterilizace, metody dezinfekce a sterilizace, zásady manipulace se sterilním materiálem, asepse, antisepse


V praxi asepse znamená, že je třeba důsledně dbát na osobní hygienu a hygienu prostředí, tedy používat pracovní oděv a obuv, pravidelně dezinfikovat podlahy, nábytek, pomůcky k opakovanému použití, při stanovených pracovních postupech používat sterilní pomůcky – obvazový materiál, jednorázové rukavice, nástroje.

Při ošetřování pomůcek se sestra řídí plánem péče o pomůcky, který platí pro danou organizační jednotku. Plán vyplývá z přijatého a vedeného Systému zabezpečování kvality poskytované péče. Používá ty pomůcky, nástroje a přístroje, se kterými se naučila manipulovat. Používá pomůcky a nástroje podle stanoveného postupu tak, aby byly bezpečné pro pacienta z hlediska prevence přenosu nemocničních nákaz, šíření choroboplodných zárodků a technického stavu. Zabraňuje poškození pomůcek, což se následně promítá do ekonomických nákladů. Používá pomůcky způsobem, který je pro pacienta, sestru a zdravotnického pracovníka v průběhu používání bezpečný (dodržuje návod k použití). Používá jen pomůcky, jejichž stav odpovídá normám kvality. Sleduje funkční a technický stav zdravotnických pomůcek (celistvost povrchu, ostrost hran, elektrické příslušenství apod.), eviduje způsob péče o pomůcky, také může činnosti související s péčí o pomůcky delegovat na nižší zdravotnické pracovníky.

Obr.1

Před čištěním sestra shromáždí pomůcky v místnosti (čisticí místnost), kde se bude vykonávat dekontaminace, a seřadí je podle materiálu, např. kovové, skleněné. Roztřídí je podle způsobu, jakým bude dekontaminace probíhat – zvlášť pomůcky určené na dezinfekci a zvlášť na sterilizaci. Dále postupuje v krocích mechanická očista › dezinfekce. Důležité údaje k evidenci o postupech péče o pomůcky – datum, čas, druh pomůcky, způsob ošetření, upřesňující údaje (teplota, čas působení), podpis zodpovědného pracovníka – musí být vedeny přesně a srozumitelně, aby byly k dispozici orgánům provádějícím kontrolu a audit.

Pomůcky dekontaminujeme:

a) mechanickou očistou (teplá voda a čisticí prostředek),
b) dezinfekcí a sterilizací.

Dezinfekce

Jedná se o zneškodňování choroboplodných mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit přenos nákazy od pramene původce nákazy k vnímavému jedinci. Rozlišujeme dvě metody dezinfekce – fyzikální nebo chemickou.

Fyzikální dezinfekce: Je to účinná ekologická metoda dekontaminace. Využívá krátkodobé působení vysokých teplot (var ve vodě, žehlení, převaření). Uskutečňuje se těmito formami:

* varem za atmosférického tlaku po dobu 30 minut, expoziční čas se počítá od dosažení bodu varu,
* varem v přetlakových nádobách po dobu 20 minut,
* dezinfekcí v umývacích a parních přístrojích při teplotě nad 90 °C (močové láhve a poháry, podložní mísy),
* ultrafialovým zářením.

Chemická dezinfekce: Realizuje se pomocí dezinfekčních prostředků. Nezbytností je dodržet předepsanou koncentraci a expozici potřebnou k dosažení účinnosti. V dezinfekčním režimu se respektuje zásada střídání dezinfekčních přípravků jednou za 2–3 měsíce (její dodržování zabraňuje vzniku rezistence).

Způsoby chemické dezinfekce jsou:

* Ponoření – je vhodné pro většinu pomůcek (musejí být ponořeny celé pod hladinou vody), po uplynutí expozičního času se vyjmou, osuší nebo opláchnou vodou.
* Umývání – používá se na dezinfekci větších předmětů a ploch, umýváním se předměty dezinfikují po mechanické očistě, umývání může být i jednofázové – čisticí prostředek se přidá do dezinfekčního roztoku, po uplynutí expozičního času se roztok nechá zaschnout (neutírá se).
* Postřik – používá se k dezinfekci kůže (Septonex sprej) a menších ploch (např. instrumentační stolky se dezinfikují Desident sprejem).

Požadavky na dezinfekční prostředky:

1. mají mít vysokou účinnost (baktericidní, bakteriostatický, fungicidní, virus inaktivační), na pracovištích je nutné respektovat zásadu střídání dezinfekčních přípravků a 1 měsíc jako prevenci vzniku rezistence,
2. musejí být originálně balené,
3. nemají mít nepříjemný zápach a dráždit dýchací cesty,
4. nesmí poškozovat dezinfikovaný povrch,
5. neměly by být finančně nákladné,
6. musejí být schválené rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR,
7. etiketa přípravku musí obsahovat název, stručnou charakteristiku, chemické složení, návod na použití, účel použití, doporučenou koncentraci, způsob ředění a expoziční čas.

Formy dezinfekčních prostředků:

* prášková (např. Chloramin B, Dikonit),
* tekutá (např. Incidin extra, Spitaderm),
* aerosolová (např. Septonex),
* tinkturová (např. ajatinová tinktura).

Součástí systému zajišťování kvality služeb ve zdravotnictví je i dokumentování postupů dezinfekce. Způsob dokumentování má různé modifikace. Záznam obsahuje tyto základní údaje: datum, druh pomůcek, způsob jejich ošetření, specifikaci (název přípravku, teplota, čas působení) a podpis zodpovědného pracovníka. Dokumentace péče o jednotlivé druhy pomůcek je k dispozici orgánům provádějícím kontrolu a audit.

Sterilizace

Pracovní postup, při kterém se ničí všechny patogenní i nepatogenní mikroorganismy, plísně, viry a velmi odolné formy – spory. Vykonává se fyzikálními a chemickými metodami.

Fyzikální sterilizace:

* horkým vzduchem v horkovzdušných sterilizátorech (skleněné, kovové, porcelánové pomůcky a materiál),
* párou pod tlakem v autoklávech při teplotě do 140 °C a tlaku 0,3 MPa,
* varem pod tlakem,
* ionizačním zářením (sterilizace jednorázových pomůcek – jehly, stříkačky), sterilizační dávka je 25 kGy.

Chemická sterilizace, tzv. studená: Je založená na sterilizačním účinku chemických látek. Využívá se na sterilizaci pomůcek z materiálů, které nelze sterilizovat některou z fyzikálních metod.

Způsoby chemické sterilizace jsou:

* pára – používají se páry persterilu, formaldehydu a glutaraldehydu, používat se mohou po odvětrání optimálně po 7 dnech,
* plyn (etylenoxid) – vykonává se ve speciálních sterilizátorech, sterilizují se jím plastové pomůcky, které se balí do obalu (papír – fólie), použitelné po odvětrání po 7 dnech,
* suchý způsob – systém STERRAD využívá působení peroxidu vodíku v silném elektrickém poli, předměty lze ihned po sterilizaci použít, tento typ sterilizace je vhodný ke sterilizaci kovových a nekovových předmětů, nástrojů a přístrojů citlivých na teplo a vlhko.

O sterilizování pomůcek vede každé oddělení, pracoviště, dokumentaci – sterilizační deník. Po skončení sterilizačního procesu zaznamená zodpovědný pracovník do deníku: datum, druh, čas, množství sterilizovaného materiálu a pomůcek a parametry sterilizace (tlak, teplota, expoziční čas). Správnost dokumentovaných údajů potvrdí svým podpisem. Kontrola sterilizace se realizuje pomocí tzv. testovacích indikátorů ve formě štítků, proužků či rourek. Vkládají se do kazet nebo se lepí na obalové materiály. Sterilizace je účinná tehdy, pokud změní barvu podle návodu.

Zásady manipulace se sterilním materiálem:

1. Ke sterilním materiálům a pomůckám přistupujeme v čistém pracovním oděvu.
2. Důkladně si umyjeme ruce.
3. Nad obaly nehovoříme, nekašleme, při nachlazení používáme obličejovou masku.
4. Do sterilních obalů nesaháme rukou, používáme sterilní podávací kleště, pinzetu nebo peán.
5. Sterilní materiál vyjímáme z obalu těsně před jeho použitím.
6. Sterilní materiál nebo pomůcku, kterou vyjmeme z obalu a nepoužijeme, pokládáme za nesterilní a nikdy ji nedáváme zpět do obalu.
7. Pokud se při vyjímání pomůcky z obalu dotkneme podávacími kleštěmi, pinzetou nebo peánem nesterilního povrchu, odložíme ji do emitní misky.


O autorovi: PhDr. Silvia Rošková, Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice (sisasilvia@zoznam.sk)

Ohodnoťte tento článek!