Význam kvalitní předoperační přípravy

Liberecké traumacentrum pod vedením přednosty prim. MUDr. Richarda Lukáše, Ph. D., patří mezi jedno z 10 pracovišť v ČR, která poskytují vysoce specializovanou péči v oboru úrazové chirurgie. Slouží pro spádovou oblast zhruba 750 000 obyvatel a u úrazů páteře a pánve je tato spádová oblast ještě větší. Operační řešení těžkých úrazů u polytraumatizovaných pacientů, náročné a dlouhotrvající operace vyžadují velmi specifickou a dokonalou předoperační přípravu.

Svým příspěvkem bych ráda upozornila právě na tuto velmi důležitou část práce perioperační traumatologické sestry a jejího týmu, respektive na část, která předchází samotné operaci. Kvalita předoperační přípravy významně ovlivňuje průběh samotného operačního zákroku. Nedostatečná předoperační příprava může mít vliv na vznik perioperačních komplikací, které mohou ovlivnit výsledek operace a významně zkomplikovat léčení a délku hospitalizace pacienta. Jak na to? Jak se co nejlépe připravit na náročnou traumatologickou operaci? Jaké vybrat instrumentárium? Jaké implantáty máme zajistit? Jaké postupy operatér zvolí? Kdy oslovit s otázkami operatéra? Jak snížit co nejvíce rizika a stres z nenadálých situací? To byly otázky, které jsme si kladly před náročnými výkony. Odpověď však byla jednoduchá. Důležitá je především kvalitní příprava, a to inovovaným plánováním a týmovou spoluprací!
Dnešní operační sály jsou vybaveny množstvím moderních technologií, operační zákroky jsou stále náročnější a komplikovanější, a proto se do operačních týmů zapojují další specialisté, lékaři spolupracujících odborností, rentgenologové, biomedicínští specialisté, technici a odborníci informačních technologií. Dokonalá týmová spolupráce je základem úspěšně provedené operace!
Lékaři a instrumentářky (perioperační sestry) však stále zůstávají nenahraditelnými články operačních týmů. Operatér, který je vedoucím operačního týmu, je však také manažerem operace! Zodpovídá za přípravu, plánování, průběh a výsledek operace. Především na jeho aktivním přístupu v celém procesu je závislý výsledek operace.
Po stanovení operační indikace (obvykle den před plánovanou operací) zajistí operatér informovanost týmu zasláním tzv. plánu operace na e-mailovou adresu traumatologických operačních sálů nebo předá tištěný formulář traumatologickým perioperačním sestrám. Plán operace je určen všem členům operačního týmu k zajištění maximální informovanosti o plánovaném operačním zákroku, operační taktice a technice k zajištění maximální a včasné připravenosti týmu.

Plány operací

Plány operací jsou určeny:
perioperačním sestrám k včasnému zajištění instrumentárií, implantátů a ostatních pomůcek k operaci, k seznámení se s postupem operace,
sanitářům a perioperačním sestrám k provedení kontroly a včasné přípravě operačního stolu, přístrojů a pomůcek k operaci,
anesteziologickému týmu,
dalším členům operačního týmu.
Plán operace = plán taktických prvků, který je určený všem členům operačního týmu a obsahuje: * základní identifikační údaje o pacientovi, diagnóze, operačních zákrocích, eventuálně pořadí,
informace o rizikových faktorech, alergiích,
informace o pozici stolu, pozice rtg C ramena při operaci,
informace o poloze pacienta,
informace o druhu dezinfekce a typu rouškování,
informace o požadovaných speciálních nástrojích, typu instrumentárií, volbě implantátů, šicího materiálu, typu drenáže, eventuálně požadované katetrizaci močového měchýře před operací,
postup operačního řešení vícečetných poranění, zvolené operační přístupy.
Instrumentářky zahajují svoji přípravu u akutních výkonů ihned po nahlášení, u plánovaných výkonů vychází příprava z denního operačního programu a zaslaných plánů operací, které nám velmi usnadňují předoperační přípravu, omezují nutnost konzultace přípravy s operatérem těsně před operací a snižují riziko nedostupnosti některých instrumentárií, implantátů a pomůcek k operacím. Jedná se především o komplikované operace pánví, operační řešení vícečetných fraktur, náročné operace páteří, komplikované fraktury horních a dolních končetin.
Vznik nových operačních plánů inicioval přednosta prim. MUDr. Richard Lukáš, Ph. D., a prim. MUDr. Stanislav Taller, perfekcionisté a profesionálové, kteří stále hledají cestu dokonalé týmové spolupráce, „jak lépe, kvalitněji a pečlivěji“. Jedny z prvních plánů operací z roku 2008 a 2009 dokumentují obr. 1 a 2, aktuální verze operačních plánů dokládají obr. 3 a 4. U standardních operačních výkonů plány nevyužíváme, řídíme se vnitřními standardy a manuály operačních postupů centrálních operačních sálů (obr. 5).

Další povinnosti operačního týmu v rámci předoperační přípravy

Současně s přípravou instrumentárií a pomůcek k operaci zajišťuje obíhající sestra spolu se sanitářem a ostatními členy operačního týmu další důležité části předoperační přípravy: * kontrolu provozuschopnosti přístrojů a pomůcek na operačním sále, * kontrolu operačního stolu, rtg C ramene, * nastavení sálového PC s programem JiveX. Obíhající sestra ve spolupráci s anesteziologickou sestrou přebírá pacienta, provádí kontrolu a záznam o identifikaci pacienta.
Do verifikačního protokolu pacienta udělá záznam o provedené kontrole připravenosti instrumentárií a pomůcek k operaci.
Připraví sálovou dokumentaci pacienta – perioperační záznam.
Nástrahy denního provozu, které mohou výrazně komplikovat předoperační přípravu: * změny v operačním programu z důvodu nepřipravenosti pacienta, z důvodu akutního zhoršení jeho zdravotního stavu, * nedostupnost některých instrumentárií dodávaných firmami (výrazně se s plány operací snížil výskyt tohoto problému, chybějící implantáty jsou dodávány do 24 hodin), * pozdní nahlášení akutní operace, * pozastavení operačního programu z důvodu čekání na příjezd polytraumatizovaného pacienta, * opravy nástrojů, přístrojů.
Zvládnout nenadálé situace nám pomáhá především: * dostupnost nástrojů a pomůcek k operaci – máme dostatek kontejnerů s instrumenty i implantáty, * velmi často využíváme sterilizátor umístěný na operačních sálech – především rychlý program Flash, * velmi dobrá dostupnost informací o pacientovi, PC program Amis a JiveX, * dobrá dostupnost personálu – v době pohotovosti slouží další tým instrumentářek, ošetřovatelka a sanitář na telefonní příslužbě. přes veškeré výhody se však perioperační sestra musí stále mít na pozoru! Velmi snadno může dojít k situaci, kdy na první pohled tzv. nenáročný operační výkon přinese neočekávaný stres. Často se stává, že například vyjmutí implantátu zkomplikuje celý operační den, trvá déle než samotná implantace. Setkáváme se s tím velmi často u moderních Locking Compression Plate implantátů, kdy tzv. zamykací šrouby nelze žádným způsobem vyjmout. Někdy lze implantát odvrtat, jindy je ponechán v pacientovi.
Logo Krajské nemocnice Liberec a. s. se sloganem „Umíme pomáhat“ vystihuje i naši práci, práci týmu libereckého traumacentra. Pouze kvalitní tým, profesionální příprava, dostatečné znalosti a zkušenosti všech členů týmu nám pomáhají řešit denně náročné situace. Profesionální tým, maximální připravenost a profesionalita, vstřícné a kolegiální prostředí, empatie a dobrá nálada je zárukou kvality a bezpečí pro naše pacienty.

SOUHRN

Jak se co nejlépe připravit na náročnou, plánovanou traumatologickou operaci na operačních sálech? Autorka se v článku věnuje perioperační přípravě, plánování, operační taktice (plán operace) aplikované v rámci libereckého traumacentra. Klíčová slova: traumacentrum, úrazová chirurgie, perioperační příprava, plán operace, instrumentárium, implantát

O autorovi| Dana Mormanová centrální operační sály, Krajská nemocnice Liberec a. s. (D. Mormanova@seznam.cz)

Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5

1)
R
Ohodnoťte tento článek!