Význam mytí a hygieny rukou

Výskyt nozokomiálních nákaz ve zdravotnickém zařízení v ČR představuje závažný zdravotnický problém ve sféře epidemiologické, terapeutické i ekonomické. Zvyšují morbiditu i mortalitu u pacientů, zvyšují náklady na zdravotní péči a prodlužují dobu léčení a hospitalizace. Z hlediska pacienta je to zdravotní a psychosociální problém.


SOUHRN Článek pojednává o významu hygieny rukou ve zdravotnickém zařízení. Poukazuje na počátky hygieny rukou již v historii. Dále vysvětluje problematiku nozokomiálních nákaz ve zdravotnickém zařízení a hygienu rukou jako velmi důležitou prevenci proti přenosu těchto nemocničních infekcí.
Klíčová slova: historie, nozokomiální nákazy, hygiena rukou, legislativa, ekonomika, bezpečnost pacienta, bezpečnost personálu


Hygiena rukou, o které se v poslední době velmi diskutuje, má počátky již v 19. století. Maďarský porodník Ignác Filip Semmelweis, který působil na vídeňské porodnické klinice, zkoumal, proč rodičky umírají na tzv. horečku omladnic – puerperální sepsi – původce Streptococcus pyogenes. Po delší studii vyslovil teorii, že tuto nemoc přenášejí sami lékaři při vyšetření a rození. Ustanovil hygienické zásady, jak epidemii potlačit, a to – mytí rukou v chlorovém vápně. Po tomto opatření nastal velký pokles v úmrtí rodiček, avšak maďarský porodník se nedočkal pochopení a uznání ze strany Všeobecné nemocnice ve Vídni a byl propuštěn. Poté přijal místo v budapešťské nemocnici sv. Rocha, kde se historie opakovala. V roce 1860 vydal knihu Příčiny, pojem a ochrana před horečkou omladnic, která čítala 540 stran, ale ani tato kniha se nesetkala s větším ohlasem. Sám Ignác F. Semmelweis zemřel v ústavu pro choromyslné v Doblingu u Vídně na celkovou sepsi ve svých 47 letech v roce 1865. V roce 1879 podpořil Semmelweisovy myšlenky Louis Paster a úspěšně zavedl mytí rukou v nemocnicích. Velkou průkopnicí hygieny v ošetřovatelství byla také Florence Nightingalová, která jako pečující o zraněné v krymské válce v Rusku zavedla praní prádla, převazy, mytí rukou, péči o nástroje a svým počínáním snížila úmrtnost vojáků ze 40 % na pouhá 2 %.

Staphylococcus aureus

Nozokomiální nákazy

Nozokomiální nákaza (NN) je onemocnění získané ve zdravotnickém zařízení (ZZ). Zdrojem nákazy je nejčastěji pacient, zdravotnický personál nebo návštěvy. Rizikem přenosu jsou nejčastěji kontaminované ruce zdravotníků, kontaminované povrchy a zdravotnické pomůcky, častý přímý kontakt, kožní defekty, velký počet lůžek a také časté užívání antibiotik. Více než 60 % NN je přeneseno rukama zdravotnického personálu, z toho 14–59 % lékařů a 25–45 % sester – nejčastěji bez dezinfekce rukou mezi dvěma pacienty. Nejběžnější bránou vstupu je kůže, respirační ústrojí, zažívací trakt, urogenitální trakt, oční spojivka, krevní řečiště, infekce v místě chirurgického výkonu, pohybový aparát, centrální nervový systém, srdce a cévy, systémové infekce.

NN můžeme rozdělit podle původce:
* bakteriální – grampozitivní a gramnegativní bakterie, např. stafylokokové NN, streptokokové NN, E. coli, klostridiové NN, pseudomonádové NN, Klebsielly, TBC, Legionella, Helicobakter pylori,
* virové – např. respirační nákazy, virové hepatitidy, HIV infekce,
* mykotické NN – např. Candida albicans,
* parazitární NN – např. pseudocystóza, toxoplasmóza, svrab.

Clostridium difficile

Zvyšování rizika výskytu NN ve ZZ především ovlivňuje stárnoucí populace, která vyžaduje péči, zvyšující se počet imunokomprimovaných pacientů v populaci, stálý rozvoj diagnostickoterapeutických postupů a technologií a antibiotická terapie, u které stoupá rezistence. V EU je již 30 % rezistentních nemocničních kmenů.

Data, fakta, legislativa

Hygienické zabezpečení rukou je dáno metodickým opatřením č. 6/2005 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči, ve Věstníku MZ ČR, vydaném 9. září 2005, které stanoví zásady osobní hygieny a jejich bezpečnou přípravu ke zdravotnickým úkonům v rámci ošetřovatelské a léčebné péče o pacienty. Přesně definuje dílčí postupy při mytí a dezinfekci rukou a tyto postupy standardizuje. Vyhláškou č. 195/2005 Sb. se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz ZZ a ústavů sociální péče. Proces prevence a kontroly infekcí ve ZZ je komplexním způsobem začleněno do celkového programu zvyšování kvality a bezpečnosti pacientů v resortních bezpečnostních cílech MZ ČR – cíl č. 5 – zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče.

Hygiena rukou

Hygiena rukou je důležitou prevencí nemocničních infekcí. Je nejjednodušší a nejlevnější metodou přerušení přenosu mikroorganismů a je součástí bariérové ošetřovatelské techniky. Zásadní význam má hygienická dezinfekce rukou. Existuje škála důvodů nerespektování pravidel hygieny rukou u zdravotnického personálu podle Euridiki studie z roku 2009 v Bonnu:
* 61 % – vlastní pohodlí, nebo zapomnětlivost,
* 42 % – nedostatek znalostí a tréninku,
* 35 % – časová tíseň,
* 22 % – problémy s pokožkou,
* 17 % – nedostatek uvědomění o problému,
* 15 % – nevhodné zacházení s dezinfekčními prostředky.

Hygiena rukou

Závěr

Ve zdravotnických zařízeních představuje hygiena rukou účinný postup v prevenci šíření potenciálně fatálních infekcí od pacienta k pacientovi a od pacienta ke zdravotníkovi a naopak. Hygiena rukou je jedním z nákladově nejefektivnějších opatření v kontrole infekcí. Nemocniční infekce jsou stále více vnímány jako indikátor kvality poskytované péče, a to jak laickou (pacientskou) veřejností, tak odbornou veřejností. Představují významnou komplikaci zdravotní péče, která má negativní důsledky ve smyslu zvýšené morbidity, mortality a nákladů na zdravotní péči. Negativně ovlivňují kvalitu života pacientů a finančně oslabují výkonnost zdravotního systému.


O autorovi: Bc. Monika Francová, CS, Oblastní nemocnice Kolín (monika.francova@nemocnicekolin.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Význam mytí a hygieny rukou
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů