Význam rehabilitace a fyzioterapie v komplexní péči o pacienta

Využití metod léčebné rehabilitace a fyzioterapie zkvalitní pohybový aparát, ovlivní bolest, sníží svalovou únavnost a mnohdy pomáhá i po psychické stránce. Pro současný stav rehabilitace jako medicínského oboru je příznačný intenzivní a neustále se zrychlující vývoj, který klade větší nároky na vědomosti a dovednosti fyzioterapeutů.

SUMMARY Rehabilitation and physiotherapy improve motor apparatus, affect the pain, decrease muscle fatigue and often help to improve psyche of the patients. Today’s rehabilitation puts demands on the knowledge and skills of physiotherapists.

Fyzioterapie a ergoterapie jsou samostatným výlučně vysokoškolským studijním oborem, ale ani takto získané znalosti nejsou a nemohou být dostatečné a komplexní. Fyzioterapeuti musejí absolvovat mnoho specializovaných kurzů, udržovat své odborné znalosti v souladu s nejmodernějším vývojem poznání v oboru a pacientovi poskytovat co nejúčinnější léčbu.

Tým pracovníků rehabilitačního oddělení v Nemocnici Na Homolce tvoří pět lékařů, 29 fyzioterapeutů, čtyři sestry, tři nižší zdravotní pracovníci a tři technicko-hospodářští pracovníci. Oddělení zajišťuje péči na lůžkových odděleních a návaznou ambulantní léčbu. Klienti jsou rehabilitováni na standardních odděleních i na intenzivních jednotkách.

Péče o hospitalizované

Na lůžkových odděleních tvoří největší část klientů pacienti kardiochirurgičtí, neurochirurgičtí, ortopedičtí, pacienti po centrálních a periferních nervových lézích, po amputacích, aloplastikách a s interními onemocněními. Fyzioterapeuti využívají metody léčebné tělesné výchovy na neurofyziologickém základu, posturální trénink, pasivní cvičení, kondiční metody, nácvik lokomoce a mobility, dechovou rehabilitaci a další.

Využívají také přístrojové metody (např. elektrostimulaci). Do péče o hospitalizované pacienty patří i protetika, která zajišťuje například korzety a dlahy. Rehabilitaci zde ordinuje ošetřující lékař, který by měl vždy aktuálně doporučit množství zátěže pro pacienta a cíle, kterých může nebo naopak nemůže pacient vzhledem ke svému stavu dosáhnout.

Dobře dávkovaná a vedená rehabilitace může pacientovi až překvapivě pomoci. Je však k tomu zapotřebí dokonalé spolupráce celého zdravotnického týmu. Rehabilitační lékař dochází na lůžková oddělení jednou týdně na malou rehabilitační vizitu, která fyzioterapeutům umožňuje konzultovat s ním použité metody a postupy nebo hledat a navrhovat další co nejefektivnější. Pacientům pak pomáhá k lepší orientaci v systému péče.

Fyzioterapeut není mučitel

Fyzioterapeuti bohužel často narážejí na nepochopení a neochotu ostatních členů ošetřujícího týmu dělat věci jinak než dosud. Tím jsou nuceni suplovat rehabilitační ošetřovatelství, které je náplní ošetřovatelské péče, a na specializovanou péči již nezbývá prostor. V této souvislosti je nutné zdůraznit důležitou zásadu: pacient by neměl vnímat zdravotníky kolem sebe jako jednotlivce, ale jako tým usilující o co nejkvalitnější péči o něj a fyzioterapeut do tohoto týmu neodmyslitelně patří.

Není proto dobrým začátkem rehabilitačního cvičení, když sestra upozorní pacienta, že přišla „mučitelka“ nebo „krotitelka“, byť by to měl být žert. Fyzioterapie je často pro pacienty nepohodlná, bolestivá a mají tendenci se ke cvičení stavět negativně. Proto je důležité, aby cítili podporu svého snažení.

Ambulantní rehabilitace

Ambulantní rehabilitace začíná objednáním klienta k rehabilitačnímu lékaři a vstupním vyšetřením. Některé jeho potíže řeší lékař přímo v ordinaci, bez potřeby další individuální fyzioterapie. V ostatních případech lékař rozepíše klientovi procedury pro rehabilitační léčbu, kontroluje průběh a rozhoduje o jejím ukončení. Na lékařskou ambulanci navazuje ambulance fyzioterapeuta, tedy individuální fyzioterapie, vodoléčba, masáže, elektroléčba, cvičení v tělocvičně a v malém bazénu a protetická ambulance.

Fyzioterapeut vytvoří spolu s klientem krátkodobý rehabilitační plán tak, aby byl efektivní pro léčbu a akceptovatelný pro klienta. V terapii využívá kromě standardních metodik například cvičení na gymbalech či s overbaly, Therabandem, Propriomedem, na posturomedu, analytická cvičení, postupy myoskeletální medicíny a další.

K vodoléčebným procedurám patří podvodní masáže, celotělová vířivka, rašelinové zábaly, suché CO koupele, k elektroléčbě patří laserterapie, mikrovlnná terapie a světloléčba. Nelze opomenout velký význam protetické ambulance, která přispívá ke zlepšení péče o klienty. Pacienti mají v oblibě skupinová cvičení v malém bazénu, protože při pohybu ve vodě jsou nejvíce patrné nedostatky pohybového aparátu a zlepšení, k nimž díky rehabilitaci dochází.

Frekvence docházky na ambulantní terapii je individuální podle závažnosti a akutnosti potíží klienta, jeho potřeb a možností. Četnost některých procedur je omezena proplácením zdravotními pojišťovnami. Podle potíží lze klienty rozdělit na akutní a chronické. Zatímco úspěšnost zlepšení u akutních stavů je vysoká, u chronických potíží je léčba obtížnější, dlouhodobější, vyžaduje velkou trpělivost klienta i fyzioterapeuta, nutnost intenzivní spolupráce a výsledek nebývá jistý.

Ambulantní rehabilitace by měla vždy přijít co nejdříve po ukončení hospitalizace, aby si pacient nezafixoval chybné stereotypy, které zpravidla vedou ke zhoršení stavu, než byl při propuštění.

Závěr

Pracovištěm oboru, kam spadají rhb ambulance, lůžková rhb oddělení včetně klinik, rehabilitační ústavy a lázně, projde v ČR ročně téměř 2,5 milionu pacientů. Jen na rehabilitačním oddělení Nemocnice Na Homolce je denně v lůžkové části ošetřeno průměrně 190 klientů a v ambulantní části 160. Tato čísla rok od roku narůstají. Podle statistik má 95 % lidí problémy pohybového aparátu, které lze léčit pomocí rehabilitace. Jejich neléčení mnohdy vede k závažným trvalým zdravotním komplikacím.


Lenka Zítková, Mgr. Magdalena Smílková, Naděžda Drahorádová, Oddělení rehabilitace a revmatologie, Nemocnice Na Homolce, Praha (lenka.rehab@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!