Vzdělávací projekt Zdravotnická informatika

Ve zdravotnických školách Kraje Vysočina probíhá v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) projekt „Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách“, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Doba trvání projektu je od 1. 5. 2009 do 31. 1. 2012.

Hlavním realizátorem a příjemcem podpory je SZŠ a VOŠZ Jihlava, partnery s nefinanční účastí jsou zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou. Do projektu je aktivně zapojeno celkem 45 učitelů a žáci 2., 3. a 4. ročníku studijního oboru zdravotnický asistent z výše uvedených škol. Průběh projektu zajišťuje integraci současných předmětů – výpočetní technika, cizí jazyky a ošetřovatelství. Cílem je vytvoření nového vyučovacího předmětu – zdravotnická informatika.

Zdůvodnění potřebnosti

Žáci během studia absolvují od 3. ročníku povinnou praxi na základních odděleních nemocnice a jsou začleněni do ošetřovatelského procesu. Pod vedením odborné učitelky plní úkoly u „přidělených“ pacientů a běžně pracují se zdravotnickou dokumentací – chorobopisem či dekurzem. Každá nemocnice využívá i nepostradatelnou elektronickou evidenci pacientů prostřednictvím nemocničního informačního systému (NIS). Žáci během školní praxe nemají do NIS přístup, takže se učí ovládat elektronickou databázi až při nástupu do zaměstnání. Realizátoři projektu si dali za cíl naučit žáky pracovat s NIS již během studia tak, aby adaptace při nástupu do zaměstnání byla snazší.

Konkrétní realizace

V počáteční fázi byla zakoupena počítačová technika. Každá škola získala 15 nových počítačů, server, laserovou tiskárnu a software s informačním systémem NIS Akord firmy Stapro Pardubice. Dalším krokem bylo proškolení učitelů a následně i žáků v ovládání programu NIS. Při pilotním ověřování ve formě blokové či průběžné výuky byly využívány nově vytvořené učební texty, které vznikly v návaznosti na obsah učiva ošetřovatelství 3. ročníku. Texty mají podobu kazuistik a jsou doplněny testovými úlohami a pracovními listy. Také byly vytvořeny jazykové verze kazuistik v angličtině a němčině. Projekt má své webové stránky http://www.zdrav-informatika.cz, kde jsou učební texty zveřejněny a po přihlášení se lze s nimi seznámit. Zde je možné ověřit své znalosti ze somatologie, ošetřovatelství, angličtiny a němčiny prostřednictvím testových úloh.

Současný stav a udržitelnost

Projekt se dostal do fáze, jejímž závěrem bude v listopadu soutěž v praktické aplikaci nemocničního informačního systému s využitím vytvořených kazuistik a testů. Na každé škole se uskuteční školní kolo a vítězové postoupí do finálového kola v Jihlavě. Soutěž by měla ověřit znalosti žáků a dát podnět k efektivnímu pokračování projektu prostřednictvím jeho udržitelnosti. V následujících pěti letech bude výuka zdravotnické informatiky probíhat formou nového předmětu ve 3. ročníku v rámci disponibilních hodin.

Zhodnocení

Jednoznačným přínosem projektu je příprava žáků při začlenění na trhu práce, stejně tak i vybavení škol novou počítačovou technikou a nabídka inovativní výuky pro žáky studijního oboru zdravotnický asistent.


O autorovi: Mgr. Magdalena Podhrázská, vedoucí manažer projektu, SZŠ a VOŠZ Jihlava (mpodhrazska@szs-ji.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!