Vzdělávání

Vzdělávání v primární péči

Primární péče v ČR byla řešena jako jeden ze tří zdravotnických projektů podporovaných Evropským společenstvím. Projekt byl koncipován tak, aby na základě analýzy současné situace v jednotlivých oblastech primární péče byly vytyčeny hlavní zásady a okruhy problematik, které by bylo možné porovnat s úrovní primární péče v jiných zemích EU. Projekt byl rozdělen do několika oblastí, jež byly zaměřeny především na:

zdravotnický management

definování kvality péče a jejího rozsahu

kontinuální vzdělávání

rozvoj a vzdělávání v domácí péči

komunitní integrovanou péči

plánované rodičovství

Mezi problémy, které bude třeba perspektivně řešit, je oblast zdravotnických pracovníků v primární péči a jejich vzdělávání.

Někteří praktičtí lékaři brzdí dnes vzdělávání svých sester

Sestry, které pracují u praktického lékaře v primární péči, byly do let 1990 – 1991 absolventkami Přípravy zdravotní sestry v oboru všeobecného lékařství. S politickými změnami po roce 1989 a též ve zdravotnictví se změnila i situace ve vzdělávání sester v primární péči. Praktičtí lékaři nepovažovali za nutné, aby jejich sestry v ordinacích absolvovaly tuto přípravu, a tak zájem o studium opadal.

V letech 1992 – 1995 stoupl zájem sester o další vzdělávání. V roce 1995 bylo zahájeno pomaturitní specializační studium Ošetřovatelská péče o dospělé v primární péči, které je určeno pro sestry pracující v ordinacích praktických lékařů ve státním i soukromém sektoru. IDV PZ tak vyšel vstříc požadavku sester z terénu. Studium však bylo realizováno pouze jedenkrát. Vzhledem k tomu, že praktičtí lékaři názor na studium svých sester nezměnili, je počet přihlášek ke studiu téměř nulový. Praktičtí lékaři nechtějí svým sestrám studium finančně dotovat a uvolňovat je z ordinace na studijní soustředění. V řadě případů sestry studovaly v rámci své dovolené, ale i tak velmi těžko po absolvování studia uplatňovaly nárok na zvýšení platu.

IDV PZ Brno je připraven toto studium realizovat, záleží ovšem na zájmu sester z terénu.

Mgr. Helena Frýdecká

PSS ošetřovatelská péče v alergologii a klinické imunologii

Tato specializace je realizována pro zdravotní (všeobecné) sestry, pracující v alergologických a imunologických ambulancích. Délka studia je 1,5 roku. Studium bude poprvé organizováno ve čtyřech víkendových soustředěních. Umožníme tím studium všem sestrám, které pracují v tomto úseku práce ve státním i soukromém sektoru. Součástí studia je školící místo na vybraných pracovištích. Termíny jsou uveřejněny v Tématickém plánu na rok 1999 a průběžně ve Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz.

Vzdělávání sester v kalmetizaci

Zdravotní sestry, které pracovaly na plicních odděleních jako kalmetizační sestry, byly do roku 1989 absolventkami Dlouhodobé přípravy v úseku práce a příprava zdravotní sestry v kalmetizaci. Po roce 1989 došlo v oboru k velkým změnám – snižování počtu kalmetizačních sester v souvislosti s realizací BCG programu. Dlouhodobá příprava od té doby nebyla realizována.

V současné době vyvstává potřeba realizace dlouhodobé přípravy na popud VZP a sester pracujících v tomto úseku práce na hygienických stanicích. IDV PZ Brno je připraveno i toto studium realizovat, záleží ovšem opět na zájmu sester z terénu.

Příprava pro speciální práci v paliativní péči o onkologicky nemocné na neonkologických pracovištích

Tato příprava je realizovaná od roku 1995 ve spolupráci s Projektem HOPE, je organizovaná v třech víkendových soustředěních a podle požadavků z terénu.

Mgr. Helena Frýdecká

IDV PZ Brno

Ohodnoťte tento článek!