Vzdělávání

Florence Network

PhDr. Alena Mellanová, CSc., Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK, Praha

Ve dnech 13. – 15. dubna 2000 proběhla v Praze v prostorách ILF výroční konference evropského sdružení, které se nazývá Florence Network.

Organizace byla založena díky iniciativě holandských pedagogů z Hanzehogeschool Groningen – fakulty zdravotní péče. Její činnost byla oficiálně zahájena 2. března 1995. Groningenská fakulta zdravotní péče realizuje bakalářské studijní programy, ve kterých získávají kvalifikaci sestry, ergoterapeuti a logopedi.

Zakládající skupina vypracovala statut a hlavní cíle sdružení, do kterého se velmi brzo přihlásily další evropské školy, které v bakalářských a magisterských programech připravují zdravotní sestry. Na rozdíl od evropské organizace COHERE (Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe), které sdružuje školy a zástupce všech paramedicínských oborů, členové Florence tvoří pouze učitelé a studenti, kteří působí v programech kvalifikujících zdravotní sestry.

V současné době je do Florence začleněno 25 evropských škol ze 13 zemí Evropy, v loňském roce byly přijaty jako dvě poslední fakulty ošetřovatelství z lékařské akademie ve Wroclawi a Rize. V letošním roce byly dále přijaty školy s bakalářskými programy ošetřovatelství v Brně (LF MU) a v Glasgow. Dohromady je zahrnuto kolem 14 000 studentů a 1200 učitelů. Naše škola byla za řádného člena přijata na výroční konferenci ve Stockholmu v roce 1997 jako vůbec první ze států bývalého východního bloku.

Hlavní cíle sdružení

výměny studentů a učitelů

organizace mezinárodních intenzívních kurzů

společná práce na curriculech a sylabech

rozvíjení ošetřovatelského výzkumu

„zviditelňování“ ošetřovatelství

Výměnné studijní pobyty

Školy západoevropských zemí měly a mají ve svých studijních plánech začleněny pobyty v zahraničí. Šlo obvykle o měsíční stáže, země pobytu byla většinou věcí volby studenta. Od školního roku 98/99 EU organizuje a hlavně financuje program Socrates, jehož hlavním cílem je umožnit dlouhodobější (3 – 6měsíční) studijní stáže v zahraničí. Při uzavírání bilaterálních smluv může být problémem nalézt rychle partnerskou školu, se kterou se mohou výměny realizovat. Jednou z výhod členství ve Florence Network je podrobný přehled o všech začleněných školách.

Každá členská škola vypracovala podle dané struktury velmi podrobný informační materiál, který je k dispozici všem zájemcům. Studenti (ale i učitelé) tak získají potřebné informace o historii a velikosti školy, organizaci školního roku, struktuře studijního programu, cílech a sylabu jednotlivých předmětů. Mohou se dozvědět něco o používaných vyučovacích metodách, hodnocení vědomostí a dovedností, uplatnění absolventa v praxi. Informační materiál nezapomíná na podrobnosti o knihovně, napojení na internet, možnostech sportovního a kulturního vyžití. Jsou uvedeny ceny za ubytování v koleji, jízdné a stravu. Student se dozví, jaký typ pojištění má pro danou zemi zvolit a jakým očkováním se musí prokázat. Zvláštní pozornost je věnována mezinárodním vztahům, jsou uvedeny kontakty na pracovníky, kteří jsou ve škole zodpovědni za mezinárodní aktivity. Výbor Florence chystá zveřejnění všech těchto důležitých informací na své webové stránce.

Organizace mezinárodních intenzívních kurzů

Se získáváním důležitých poznatků a zkušeností úzce souvisí i pořádání mezinárodních kurzů. Vhodnou formou jsou krátkodobé intenzívní kurzy. Příkladem aktivity může být Groningen, který již třetí rok organizuje 14denní kurz nazvaný „International Comparative Nursing Modul“.

Jsme rádi, že od samého započetí kurzu se mohly osobně zúčastňovat studentky i učitelky bakalářského programu ošetřovatelství. Účastníci se díky prezentacím zástupců z jednotlivých zemí seznámí se systémy zdravotní péče, způsoby profesionální přípravy sester, jejich praktického uplatnění a ohodnocení. Navazují důležité osobní vztahy a mezinárodní kontaky, poznávají jiné metody práce: intenzívní pracovní styl, hledání poznatků v různých informačních zdrojích. Pracují ve skupinách, založených na kooperativních vztazích, setkávají se s nepoznanou vzájemnou tolerancí, pochopí rovnoprávný vztah student – učitel. Učí se diskutovat a obhajovat své názory, předvádějí různé typy veřejných prezentací výsledků své práce.

Curricula a sylaby

K tomu, aby i české sestry měly stejnou příležitost k uplatnění na evropském trhu práce, je třeba, aby byly v blízké budoucnosti splněny některé podmínky. Profesio-nální příprava musí odpovídat požadavkům Komise pro vzdělávání EU. Jsou podrobně rozpracovávány a publikovány formou tzv. direktiv již od roku 1977. SZO spolu s ICN vypracovala požadavky na věk, délku odborné přípravy (teoretické i praktické), strukturu i obsah curricula kvalifikačních programů pro všeobecnou sestru. Členské školy Florence se proto snaží i společně pracovat na sladění studijních plánů tak, aby mohl být bez problémů realizován European Credit Transfer System (ECTS).

Při studijních pobytech v rámci programu Socrates je třeba problémem, jak hodnotit teoretické poznatky i praktické dovednosti studentů, kteří jsou tři i více měsíců mimo svou školu. Jakou hodnotu mají přednášky, praktika a semináře, které navštěvovali v rámci své zahraniční stáže? Uznáme jim pobyt v zahraničí jako ekvivalentní, nebo budeme požadovat, aby „dohonili“, co „zanedbali“? Pokusem o objektivní vyjádření hodnoty studia je zavádění kreditního systému. Proto je i současnou snahou Florence, aby každá začleněná škola používala kreditní hodnocení, které by pomohlo při započítávání studia a pobytu studenta v zahraniční škole.

Ošetřovatelský výzkum

Florence se snaží podporovat výzkum v ošetřovatelství, ať již jde o výzkumy na úrovni jednotlivých států, nebo v rámci mezinárodních společných projektů. V souladu s požadavky EU je třeba hlavně rozvíjet mezinárodní projekty. Vysoké školy obvykle mají podmínky pro realizaci výzkumu a rychlé rozšiřování výsledků do ošetřovatelské praxe. Jednou z možností získání finančních prostředků k pokrytí nákladů, spojených s realizací výzkumných projektů, je využití programu Socrates EU, zvláště jeho podprogramů Erasmus a Grundtvig (cesty k celoživotnímu vzdělávání). Výzkumný projekt musí splňovat ale řadu kritérií, aby byl akceptován a získal finanční podporu EU:

Výzkumný tým by měli tvořit lidé z různých států, z nichž alespoň 2 musí patřit k členským zemím EU.

Zastoupení partnerských institucí by mělo být různorodé.

Mezi partnerskými institucemi by měly být zastoupeny země jižní, severní, střední a západní Evropy.

Projekty musí ve všech ohledech vykazovat aspekty evropské dimenze: v obsahu a zaměření projektu, v partnerství, ve výsledcích a v šíření informací i výsledků projektu.

Domníváme se, že ošetřovatelský výzkum, jehož výsledky budou využity ve vzdělávání sester, má nyní solidní podmínky pro svůj úspěšný start. Informační zdroj, kterým je materiál Florence Network popsaný výše, může zásadním způsobem zrychlit vyhledání partnerů, navázání kontaktů, volbu tématu, vytvoření skupiny řešitelů a vypracování výzkumných projektů, které by uspěly při výběrovém řízení v Bruselu. n

Ohodnoťte tento článek!