Vzdělávání fyzioterapeutů

Článek přináší informace odboru vzdělávání a vědy MZ ČR ke vzdělávacím programům v oboru Fyzioterapie podle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

Specializační vzdělávání v oboru Fyzioterapie se uskutečňuje podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí (dále jen nařízení vlády č. 463/2004 Sb.) a vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění vyhlášky č. 401/2006 Sb.

Odbor vzdělávání a vědy, oddělení vzdělávání a dotací ministerstva zdravotnictví v dohledné době zveřejní ve Věstníku MZ ČR, podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, schválené vzdělávací programy specializačního vzdělávání v oborech Fyzioterapie podle nařízení vlády č. 463/2004 Sb.

Jedná se o tyto obory specializačního vzdělávání:
* Fyzioterapie v neurologii
* Fyzioterapie ve vnitřním lékařství
* Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii
* Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii

Do specializačního vzdělávání v těchto klinických oborech se může přihlásit účastník, který:
* získal odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta podle § 24 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů,
* splňuje podmínky § 24 odstavec (1), písmeno a) nebo § 24 odstavec (1), písmeno b), c), d) se získanou specializovanou způsobilostí k výkonu specializovaných činností odborného fyzioterapeuta (viz § 112 vyhlášky č. 424/2004 Sb.) v oboru Aplikovaná fyzioterapie (viz nařízení vlády č. 463/2004 Sb.),
* vykonává povolání v daném oboru 3 roky,
* absolvoval dlouhodobý certifikovaný kurz:
– Fyzioterapie v neurologii
– v rozsahu 160 hodin (Bobath, PNF, Vojta),
– Fyzioterapie ve vnitřním lékařství
– v rozsahu 160 hodin,
– Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii
– v rozsahu 160 hodin,
– Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii
– v rozsahu nejméně 320 hodin (Vojta nebo Bobath).

Specializační vzdělávání (Fyzioterapie v neurologii, Fyzioterapie ve vnitřním lékařství, Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii, Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii) probíhá podle § 57, odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb. při výkonu příslušného povolání zdravotnického pracovníka.

Vzdělávací programy pro obory Fyzioterapie v neurologii, Fyzioterapie ve vnitřním lékařství, Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii a Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii se skládají z části všeobecné, speciální a odborné praxe. Po zvládnutí všeobecné části, která je výchozí, absolvují účastníci část speciální. Ta zahrnuje odbornou teoretickou část vztahující se k dané problematice a krátkodobé kurzy. Na speciální část navazuje odborná praxe v rozsahu minimálně 4 týdnů na akreditovaném pracovišti.

Absolventům vysokých škol bude započtena všeobecná část na základě žádosti a doloženého studia (žádost naleznete na webových stránkách www.mzcr.cz a www.nconzo.cz).

V průběhu celého studia oborů Fyzioterapie v neurologii, Fyzioterapie ve vnitřním lékařství, Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii musí účastník splnit tyto podmínky:
* plnit dílčí úkoly vyplývající z podmínek vzdělávacího programu,
* absolvovat odbornou praxi v délce 4 týdnů na akreditovaném pracovišti
* stanoveném vedoucím studia v souladu s platnými právními předpisy včetně úspěšného absolvování výkonů ve stanoveném rozsahu,
* absolvovat minimálně 3 krátkodobé kurzy související s problematikou na akreditovaném pracovišti nebo kurzy, které mají vydané souhlasné stanovisko profesní organizace (podle vyhlášky č. 321/2008 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků), eventuálně doložit jejich absolvování,
* zpracovat kompletní kazuistiky pacientů podle vzdělávacích programů.

V průběhu celého studia oboru Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii musí účastník splnit tyto podmínky:
* absolvovat odbornou praxi v délce 4 týdnů na akreditovaném pracovišti, z toho 2 týdny na ambulantním oddělení pediatrickém mimo své působiště a 2 týdny na specializovaných dětských lůžkových odděleních včetně neonatologie,
* absolvovat řízenou praxi 40 hodin na výukovém pracovišti,
* zpracovat u dětí ve 3 věkových skupinách (0-3 měsíců, 8-20 měsíců, 4-12 let) kompletní kazuistiky pacientů s neurologickou diagnózou, s ortopedickou diagnózou a interní diagnózou (schválené školitelem odborné praxe),
* absolvovat minimálně 2 krátkodobé kurzy související s dětskou problematikou na akreditovaném pracovišti nebo kurzy, které mají souhlasné stanovisko profesní organizace k udělení kreditů po dohodě s vedoucím studia (podle vyhlášky č. 321/2008 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků), eventuálně doložit jejich absolvování,
* absolvovat jeden krátkodobý nadstavbový kurz Bobath nebo Vojta (podle absolvovaného kurzu před vstupem do programu). Délka nadstavbového kurzu minimálně 30 hod., eventuálně doložit jejich absolvování.

Délka vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru Fyzioterapie v neurologii je celkem 316 hodin (88 kreditů), Fyzioterapie ve vnitřním lékařství 340 hodin (93 kreditů), Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii 356 hodin (98 kreditů) a Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii celkem 402 hodin (108 kreditů). V případě zájmu o některou ze specializací si podejte přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách www.nconzo.cz.

V případě zájmu o akreditaci vzdělávacího programu pro výše uvedené obory specializačního vzdělávání zasílejte žádost o udělení akreditace teoretické nebo praktické části na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor vzdělávání a vědy, oddělení vzdělávání a dotací, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. Kontaktní osobou pro akreditace specializačních programů je Bc. Andrea Kesziová.

Pozn.: * Seznam akreditovaných zařízení pro realizaci vzdělávacích programů nebo jeho částí specializačního vzdělávání naleznete na: http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/187-ktera-zarizeni-jsou-akreditovana.html


O autorovi: Bc. Andrea Kesziová1, Mgr. Margita Kučerová 2
odbor vzdělávání a vědy, oddělení vzdělávání a dotací MZ ČR1,
subkatedra fyzioterapie a ergoterapie NCO NZO2

Ohodnoťte tento článek!