Vzdělávání nelékařů

Ministerstvo zdravotnictví ČR od 1. května spustí projekty na vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků spolufinancované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekty zaměřené na rozvoj, udržování a prohlubování kvalifikací a kompetencí zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví budou spuštěny dne 1. května 2010. Jedná se o dva individuální projekty schválené v rámci výzvy č. 46 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jde o první systémové projekty řešící vzdělávací potřeby ve zdravotnictví v programovém období 2007–2013. Celkový objem získaných prostředků činí téměř 723 mil. Kč, z nichž 85 % je finanční podporou z Evropských fondů a 15 % ze státního rozpočtu. V rámci projektu bude podpořeno nejméně 38 000 zdravotnických pracovníků. Z celkového čísla bude proškoleno asi 32 500 nelékařských zdravotnických pracovníků z organizací řízených ministerstvem zdravotnictví, obcemi a kraji mimo území hlavního města Prahy.

Téměř dvouletá příprava projektů vyústila v lednu letošního roku, kdy řídící orgán OP LZZ (MPSV) schválil podané žádosti o individuální projekty v rámci výzvy č. 46 oblasti podpory 1.1 Adaptabilita. V této výzvě je alokováno celkem 950 mil. Kč pouze na systémové projekty MZ. Během příprav projektových žádostí došlo na straně MPSV i MZ k mnoha změnám a tím se administrace, respektive schvalovací proces prodloužil. Základní cíle projektu však zůstaly beze změny. Projekty jsou zaměřeny na vzdělávání zdravotnických pracovníků. Jedná se o tři projekty, z nichž jeden je určen výhradně pro nelékařské pracovníky

Mezi klíčové aktivity individuálního projektu zaměřeného na vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků patří především certifikované kurzy v jednotlivých profesích. Cílem je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými se získává zvláštní odborná způsobilost k úzce vymezené činnosti v oborech podle zákona č. 96/2004 Sb. Těchto vzdělávacích aktivit se mohou zúčastnit nelékařští zdravotničtí pracovníci jak v přímo řízených organizacích MZ, tak i v organizacích, které jsou zřizovány obcemi i kraji. Dále jsou v klíčových aktivitách zahrnuty vzdělávací programy soustředěné na ekonomiku zdravotnických zařízení a management zdravotnických zařízení. Ty jsou určeny především pro střední management v přímo řízených organizacích MZ ČR s cílem seznámit se základy ekonomiky a řízení v obecné rovině a dále se specifiky ekonomiky a řízení zdravotnických systémů a zdravotnických zařízení. Nedílnou součástí v rámci vzdělávacích aktivit jsou také konference a semináře pro nelékaře podle jednotlivých oborů. Cílem absolvování je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v systému celoživotního vzdělávání stanoveným v zákoně č. 96/2004 Sb.

V rámci druhého projektu bude proškoleno nejméně 32 475 nelékařských zdravotnických pracovníků, na které je vyhrazeno 300 mil. Kč.

V rámci realizace projektů by mělo dojít také ke stabilizaci a udržitelnosti pracovních míst. Nástrojem k naplnění tohoto cíle je tzv. přímá podpora neboli mzdové příspěvky pro účastníky kurzů.
Konkrétní informace budou zveřejněny na stránkách MZ ČR.


O autorovi: Mgr. Vendula Pírková, ředitelka VZV MZ ČR, Praha

Ohodnoťte tento článek!