Vzdělávání v psychoterapii a psychoterapeutickém přístupu

Každé onemocnění zasahuje zásadním způsobem do života člověka, znamená ztrátu jeho dosavadních jistot, ohrožuje všechny jeho dosavadní zvyklosti a hodnoty. Nemoc ztěžuje a v mnoha případech i znemožňuje dosažení životních cílů, mění zaběhnuté životní standardy a rituály, vyvolává obavy z budoucnosti. Nemoc je jedna z nejnáročnějších životních situací, subjektivně prožívaná se strachem, nejistotou, utrpením a bolestí.

A právě zde je obrovské, a v našem zdravotnictví prozatím ne plně využívané, pole působnosti pro psychoterapii a psychoterapeutický přístup jako velmi účinných metod, pomocí nichž můžeme pozitivně ovlivnit nejen subjektivní prožívání pacienta, ale i vlastní průběh onemocnění. Nemocný člověk, často zaskočený zcela novou životní situací, postupně splývá se svojí nemocí a přestává být vším tím, čím dosud býval. Mnohdy se pak pacient stává jen figurkou na hracím poli zdravotnictví, jako by neměl vlastní vůli, kompetence, zodpovědnost.

Cílem psychoterapie a psychoterapeutického přístupu je vrátit nemocnému jeho důstojnost, sebeúctu a respekt. Vytvořit takovou atmosféru spolupráce, aby se pacient sám v co největší míře aktivně podílel na procesu léčby. Pro nemocného je velmi důležitý pocit jistoty, že nestojí proti svým obtížím osamocen. Součástí psychoterapeutického přístupu je pomoc při zorientování se v nové životní situaci, zvládání zvýšených nároků na psychiku, které s sebou nemoc přináší, nalezení nových životních postojů, cílů a hodnot.

Psychoterapeutický přístup zdravotníků k pacientovi je proto velmi významným prvkem, který bezprostředně ovlivňuje úspěšnost a efektivitu léčebného procesu. Přestože tendence vrátit se znovu k zájmu o osobnost pacienta, o jeho podíl na vzniku a průběhu nemoci, o jeho prožívání a zvládání nemoci není v teorii nikterak nová a v současné medicíně se stále více pozornosti věnuje psychologickému přístupu a komunikaci s pacientem, v každodenní zdravotnické praxi se s profesionálním psychoterapeutickým přístupem bohužel setkáváme poměrně zřídka.

Přestože klademe na odborné vzdělávání všeobecných sester stále větší nároky a požadavky, zůstává oblast psychoterapeutického přístupu a komunikačních dovedností často neoprávněně na periferii zájmu. I během studia získávají všeobecné sestry především teoretické vzdělání v psychologii bez výraznějších praktických zkušeností.

A přitom je to především praktická zkušenost z poznávání a porozumění sebe sama i psychického prožívání nemoci pacientem, kterou nelze ničím nahradit. Vlastní sebepoznání přitom zásadně prohlubuje chápání psychiky a osobnosti druhého, tedy i osobnosti pacienta, který se ocitá ve zcela nové životní situaci.

V NCO NZO máme s přípravou všeobecných sester pro práci na psychoterapeuticky zaměřených pracovištích dlouhodobé zkušenosti. Dříve se o psychoterapeutické přístupy zajímaly převážně sestry z psychiatrických pracovišť, dnes je běžnou praxí, že o získání praktických poznatků a dovedností z oblasti psychoterapie projevují zájem i sestry z onkologie, dialýzy, geriatrie a dalších pracovišť.

Z důvodu zvýšeného zájmu o tuto problematiku proto v současnosti nabízíme dva základní certifikované kurzy: CK Psychoterapeutický výcvik pro sestry z psychiatrických pracovišť a CK psychoterapeutické přístupy. Certifikovaný kurz, který je organizován pod názvem Psychoterapeutický výcvik pro sestry z psychiatrických pracovišť, je určen všeobecným sestrám, které získaly specializaci v oboru ošetřovatelská péče v psychiatrii.

Cílem kurzu je, aby zdravotník, který kurz absolvuje, byl schopen se v rámci týmové spolupráce podílet na zajišťování psychoterapeutické péče o pacienta v psychiatrickém zařízení, dokázal poskytovat profesionálně psychoterapeuticky zaměřené rozhovory s pacienty a fundovaně spolupracovat při vedení skupinové psychoterapie.

Kurz probíhá převážně formou tzv. sebezkušenostního výcviku, kterým zdravotník zprostředkuje zážitek psychoterapeutického procesu na sobě samém. Získá tak možnost efektivně používat svůj osobnostní potenciál a využít nově nabytých vědomostí a dovedností ke kvalitnější a efektivnější péči při práci s pacientem. Skupinová a komunitní práce dává účastníkům kurzu příležitost poznat z vlastní zkušenosti, jak se pomoc psychologickými prostředky uskutečňuje v praxi a jak na psychiku člověka působí.

Umožňuje lepší sebepoznání a uvědomění si svých předností i limitů. Základním principem celého výukového programu je práce v uzavřených skupinách. Dynamika skupin vede k vzájemnému nastavování zrcadel mezi účastníky, což jim umožňuje naučit se přiměřeně reagovat na druhé lidi, akceptovat odlišné postoje a názory, respektovat individualitu druhého.

Autentické fungování ve skupině umožňuje zlepšení orientace v mezilidských vztazích, učení se empatii, porozumění a hledání cest pomoci. Účastníci se kromě jiného učí sebereflexi a reflektování právě probíhajícího procesu. Skupinová práce učí kooperaci, sdílení hodnot a vzájemné podpoře. Kromě sebezkušenostní práce ve skupinách si mohou účastníci výcviku osvojit i některé základní psychoterapeutické techniky, jako je psychogymnastika, muzikoterapie, psychodrama a arteterapie. Součástí programu je i osvojení si základních relaxačních metod, zejména autogenního tréninku.

Kurz trvá přibližně osmnáct měsíců a probíhá v šesti týdenních soustředěních. Závěr kurzu tvoří zkouška z praktických dovedností a teoretických znalostí z oblasti psychoterapie. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky účastník obdrží certifikát a šedesát kreditů.

Certifikovaný kurz pod názvem Psychoterapeutické přístupy je určen všeobecným sestrám, porodním asistentkám a jiným odborným pracovníkům. Cílem kurzu je, aby se absolvent v rámci poskytované péče uměl zaměřit i na psychosociální problémy a potřeby klienta a byl schopen je účinně a efektivně řešit. Rozšířený repertoár komunikačních dovedností mu tak umožní zvládat různé interpersonální situace v průběhu zdravotnické péče.

Obsah kurzu vychází z předpokladu, že psychoterapeutický přístup zdravotníků vede ke vzniku aktivní spolupráce mezi zdravotníkem a klientem, k otevřené komunikaci, vzájemné důvěře a respektu. Psychoterapeutický přístup je založený na schopnosti porozumění a respektu k individualitě klienta.

Průběh a forma kurzu je velmi podobná předešlému, tzn., že probíhá formou sebezkušenostního výcviku ve skupině. Součástí kurzu jsou také přednášky, semináře a praktické nácviky. Závěrečným certifikátem získává úspěšný absolvent zvláštní odbornou způsobilost k poskytování podpůrných psychoterapeuticky zaměřených rozhovorů s pacienty a jejich příbuznými.

Oba certifikované kurzy přispívají ke zvýšení profesionality a odbornosti sester a k vyšší kvalitě komplexní péče o pacienta. Péče rozšířené o dimenzi psychoterapeutického působení využívajícího osobnostního potenciálu zdravotníků i pacientů ke společné aktivní práci, k aktivní a efektivní léčbě, k novému pohledu na pacienta a plnohodnotné kvalitě života člověka bojujícího s nemocí.


Mgr. Kateřina Jičínská, NCO NZO Brno (jicinska@nconzo.cz)

Ohodnoťte tento článek!