Zacházení s prádlem a odpady ve zdravotnickém zařízení

Prádlo a odpady ve zdravotnických zařízeních jsou významným rizikovým faktorem v procesu šíření nozokomiálních nákaz. Ty jsou indikátorem kvality v každém zdravotnickém zařízení. Proto je důležité věnovat více pozornosti při manipulaci s tímto materiálem.


SOUHRN: Správným dodržováním zásad bezpečnosti při manipulaci s prádlem a odpady snižujeme šíření nozokomiálních nákaz a profesních onemocnění. Současně s tím snižujeme negativní dopady na životní prostředí.
Klíčová slova: lůžkoviny, prádlo, odpad, zdravotnické zařízení


Ve zdravotnickém zařízení je nedílnou součástí péče o pacienty správná manipulace s prádlem a odpady vzniklými ve zdravotnickém zařízení. Hlavním cílem je předcházet vzniku nebo šíření nozokomiálních nákaz a tím zajistit bezpečí pro pacienta a při dodržení správné manipulace i bezpečnost pro personál.

Péče o lůžko

Použité lůžko, matrace i lůžkoviny je třeba vždy považovat za potenciálně kontaminované. Výměna lůžkovin se provádí podle potřeby, nejméně jednou týdně. Výměnu lůžkovin musíme zajistit vždy při znečištění a kontaminaci lůžka biologickým materiálem, při překladu pacienta na jiné pracoviště, po operačním výkonu – v naší nemocnici přijíždí personál pro pacienta na centrální operační sály vždy s čistým lůžkem – a samozřejmě po propuštění pacienta. Volné, čistě povlečené lůžko je ideální překrýt ochrannou fólií, aby se zabránilo možné kontaminaci lůžka před přijetím dalšího pacienta. Tím zabezpečíme 100% čisté lůžko, bezpečné pro pacienta.

Třídění prádla

Při převlékání lůžkovin se použité a potenciálně kontaminované prádlo třídí přímo u lůžka na oddělení, nikdy se neroztřepává a nevíří. V naší nemocnici ukládáme biologicky kontaminované, tzv. infekční, prádlo do označených černých PVC pytlů, ostatní prádlo se vkládá do látkových pytlů označených kódem oddělení. Použité prádlo z centrálních operačních sálů a centrální sterilizace (operační oblečení pro personál) odchází vždy v označených černých PVC pytlích. Při manipulaci s prádlem striktně používáme ochranné osobní pomůcky, jako je ústenka, rukavice a ochranný oděv. Vždy po manipulaci a sejmutí rukavic provedeme hygienickou dezinfekci rukou. Počítání prádla je možné pouze ve vyčleněné místnosti, nikdy ne u pacienta. Jednotlivé pytle jsou označeny podle kategorie prádla na infekční prádlo – prádlo kontaminované biologickým materiálem, z oddělení TBC, z infekčních oddělení, z laboratorních provozů, operační – z COS, CS, JIP, ARO a jiné, ostatní – jako je personální prádlo, a na prádlo kontaminované radionuklidy a cytostatiky, které podléhá zvláštnímu režimu.

Takto roztříděné prádlo se odesílá v uzavřených klecích do prádelny. Čisté prádlo je přiváženo v uzavřených klecích a vždy po určitých kusech baleno do fólie, aby nedošlo ke kontaminaci při převozu. Prádlo je přivezeno v klecích na daná oddělení podle označení klece. Pracovníci, kteří zajišťují roztřídění prádla, jej vybalují, kontrolují, podle potřeby označují a třídí podle druhu do čistých a pravidelně dezinfikovaných skříní. Skříně nebo prostor vyčleněný na čisté prádlo by měl být dezinfikován podle harmonogramu úklidu daného oddělení. Jedná se o běžný povrch, méně frekventovaný, dezinfekce by tedy měla být prováděna jednou týdně. V některých zařízeních provádí nemocniční epidemiolog stěry při auditu právě z těchto „čistých“ skříní. Prádlo musí být řádně a viditelně označené značkou oddělení. Čisté prádlo neobsahuje žádná rezidua pracích a dezinfekčních prostředků, které by mohly ohrozit zdraví osob používajících prádlo.

Nemocniční odpad

Nemocniční odpad je odpad z nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení. Vyžaduje zvláštní nakládání podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 195/2005 Sb. Riziko vyplývá z možných nebezpečných vlastností odpadů. Odpad vzniklý ve zdravotnickém zařízení například obsahuje infekční agens, genotoxické látky, toxické chemické látky nebo nepoužitelná léčiva, radioaktivní látky, ostré předměty a další druhy odpadu. V naší nemocnici zacházíme s odpadem podle směrnice č. 20/2006 Nakládání s odpady, která vychází z obou citovaných zákonných podkladů, a jednotlivé odpady jsou tříděny podle katalogu Ministerstva životního prostředí ČR. Jedná se například o směsný komunální odpad, který nevyžaduje specifické zacházení, zdravotnický odpad, ostrý zdravotnický odpad, plasty, sklo, nebezpečný odpad, radioaktivní odpad a další.

Zacházení s odpady: Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení musí obsahovat jednotlivé postupy týkající se nakládání s odpady od místa jejich vzniku až po jejich odstranění, a to pro celé zdravotnické zařízení i jeho jednotlivá oddělení. Odpad třídíme do barevně rozlišených pevných pytlů nebo pevnostěnných nádob, olověných nádob či odpadových kontejnerů. Při manipulaci s odpady musí pracovník dodržovat zásady bezpečnosti práce a při manipulaci nejíst, nepít, nekouřit. Pracovníci mají vždy předepsané osobní ochranné pomůcky pro práci, jako jsou rukavice, obuv, oděv, popřípadě jiné podle druhu odpadu. Odpad musí být označen kódem odpadu, druhem odpadu, místem a časem vzniku, grafickým symbolem pro infekční odpad. Odpad odstraňujeme z jednotlivých oddělení po každé směně, u nepřetržitých provozů jedjednou za 24 hodin nebo podle provozu. Infekční odpad minimálně 2krát denně a následně podle provozu. Výjimkou je radioaktivní odpad z oddělení nukleární medicíny, který je ukládán do olověných nádob a pak do vymírací místnosti.

Likviduje se podle poločasu rozpadu a po změření pomocí měřiče dávkového příkonu a povrchové kontaminace. Tento odpad je zde na „vymření“ několik dnů i let. Další výjimku tvoří specializovaná pracoviště, např. pracoviště rtg, technická pracoviště a jiná. Ostrý odpad se ukládá do pevnostěnných obalů, jehly se nikdy neoddělují od stříkaček, kryty se nenasazují zpátky na jehlu. Touto manipulací hrozí vysoké riziko poranění a ohrožuje bezpečnost pracovníků ve zdravotnictví. Veškerý odpad je svážen do sběrného dvora a následně odvážen a likvidován smluvní firmou. V naší nemocnici používáme na infekční odpad odpadové sudy. Ty jsou odváženy pracovníky sběrného dvora k dekontaminaci infekčního odpadu. Tím dochází ke snížení rizik plynoucích z infekčnosti odpadů. Po dekontaminaci se prázdné sudy dováží zpět na oddělení. Na oddělení provádí zdravotnický pracovník řádnou dezinfekci odpadových sudů.

Třídění odpadu: Účelem třídění odpadu i ve zdravotnickém zařízení je zredukovat objem celého odpadu a vytřídit ty složky, které je možno dále recyklovat. Třídění odpadu nesnižuje množství odpadu, ale dává další možnost využití. Chráníme nejen sebe, ale i životní prostředí a následně další generace po nás.


O autorovi: Renata Vaňková, Oblastní nemocnice Kolín, (vanek.zdr@seznam.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Zacházení s prádlem a odpady ve zdravotnickém zařízení
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů