Zajištění a uvolnění dýchacích cest bez pomůcek

Zajištění a zprůchodnění dýchacích cest je základním krokem v pokusu obnovení spontánní dechové aktivity nebo před zahájením umělého dýchání. Je prvním krokem tzv. A – „airway opened“ v postupu ABC při neodkladné resuscitaci.

Jestliže postižený nereaguje na oslovení a bolestivý podnět (obr. 1) a nedýchá (obr. 2), je nutné pokusit se co nejrychleji o zprůchodnění a zajištění dýchacích cest. Nejčastější příčinou uzávěru dýchacích cest je „zapadlý“ kořen jazyka proti zadní stěně hrtanu. Nejúčinnější postup zajištění dýchacích cest je provedení mírného záklonu hlavy tlakem na čelo a předsunutí dolní čelisti směrem vzhůru. (obr. 3)

PAMATUJ! Hlavu malých dětí nikdy nezakláníme kvůli k odlišné anatomii dýchacích cest. Vždy u nich volíme tzv. neutrální polohu – hlavička pouze „srovnaná“ s podložkou a lehce přidržovaná v dané pozici tlakem dlaně na čelíčko dítěte. Pokud se po tomto manévru neobnoví dechová aktivita, je nutné zkontrolovat, zda nejsou v dutině ústní další překážky, pevné části (zbytky potravy, zvratky, uvolněná zubní protéza…) nebo tekutina (tekuté zvratky, krev, sliny) bránící v dýchání. Pokud ano, je nezbytné vyčistit dutinu ústní. Ústa otevřeme „překříženými prsty“ – ukazovák se opírá o horní čelist a palec o dolní. Pevné části odstraníme malíkem druhé ruky podél tváře a středem úst ven.

PAMATUJ! Nikdy ústa nečistíme ukazovákem uprostřed, aby cizí těleso nebylo posunuto hlouběji do dýchacích cest. V případě tekutin lze použít k odstranění savou látku (mulové čtverce, obvaz, kapesník, tričko…), ve zdravotnickém zařízení lze možné použití odsávačky.

PAMATUJ! Nikdy nepoužíváme buničinu nebo papírové kapesníčky! Pokud nejsou k dispozici žádné z uvedených pomůcek, ústa je možné vyčistit šetrným pootočením hlavy na stranu (nebojte se poranění páteře) a vytřením tekutiny z úst opět malíkem ven. Po vyčištění dutiny ústní proveďte kontrolu dýchání. Jestliže pacient nedýchá ani po vyčištění dýchacích cest, je nutné zahájit umělé dýchání. Ale o tom až příště…

Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem

Nejčastěji se s vdechnutím cizího tělesa a následnou obstrukcí dýchacích cest lze setkat u dětí (korálky, bonbony, drobné hračky, ořechy…). U dospělých je nejčastější příčinou vdechnutí sousta. První pomoc: V případě dítěte, které uneseme, je nejrychlejším postupem otočit jej hlavou dolů, tělíčko opřít o stehno a několika údery plochou dlaní mezi lopatky zkusit těleso vypudit ven.

Jak dlouho údery provádíme?

Dokud těleso nevybavíme. Dokud se dítě „aktivně brání“. Upadne-li dítě do bezvědomí (přestane se bránit), pokusíme se co nejrychleji o manuální vybavení tělesa a v případě, že vybavit nelze, zahájíme umělé dýchání s cílem posunout těleso do jedné z plic, a zprůchodnit tracheu.

PAMATUJ! K vybavení cizího tělesa nikdy nepoužíváme nevhodné nástroje a pomůcky, aby se neposunulo dál, a nevznikla tak úplná obstrukce dýchacích cest! U dospělého také zkusíme nejprve údery pěstí mezi lopatky a pokud nedojde k odstranění tělesa, lze použít tzv. Heimlichův manévr. Postavíme se za pacienta, obejmeme ho rukama a nahmatáme mečovitý výběžek. Pod něj umístíme pěst jedné ruky, druhou rukou ji uchopíme a prudce stlačíme nadbřišek směrem vzhůru. Tento pohyb několikrát opakujeme, dokud nedojde k odstranění překážky.

Jak dlouho provádíme?

Dokud těleso nevybavíme. Do zhoršení vědomí pacienta.

PAMATUJ! Nikdy neprovádíme u *malých dětí (riziko poškození vnitřních orgánů) *těhotných žen *extrémní obezity


Martina Eliášová, MUDr. Martin Voldřich, ABC první pomoc s. r. o. (elpim@tiscali.cz)

Ohodnoťte tento článek!