Zajištění dítěte se závažnými popáleninami na letecký transport

Vozidlem RLP bylo do traumatologické ambulance přivezeno 2,5leté dítě se závažnými popáleninami po výbuchu benzinu. Po lokálním ošetření v ambulanci bylo dítě přeloženo na kliniku anesteziologie a intenzivní medicíny, kde mu poskytli urgentní péči, pokračovalo se v protišokových opatřeních a dítě zajistili pro letecký transport na specializované pracoviště. Klíčová slova: dítě, popálenina, urgentní péče, protišoková opatření, letecký transport

SUMMARY 2,5 year old child was brought to trauma unit with severe burns caused by petrol combustion. After initial treatment the child was transferred to intensive care unit where it received urgent care and antishock measures, and was prepared for helicopter transport to a specialized unit. Key words: child, burn injury, urgent care, antishock measures, helicopter transport

Popálenina – combustio – je poranění, které vzniká působením tepla, elektrického proudu nebo horkých látek tuhého, tekutého či plynného skupenství na kůži a povrchových sliznicích. Mohou způsobit poškození tkání v různém rozsahu, v závislosti na druhu, intenzitě a trvání působení škodliviny.

Popáleniny mohou být způsobeny termicky (popálení plamenem, opaření), chemicky (zásady, kyseliny) nebo elektricky (elektrický proud, elektrický oblouk, blesk). Mezi příznaky patří silná bolest (kromě popálenin s nekrózou tkání), lokální poškození kůže, ztráta tekutin a bílkovin, může dojít k rozvoji popáleninového šoku (Königová, 1999, Šimko, Koller, 1992).

Zajištění dítěte se závažnými popáleninami na letecký transport

Zajištění dítěte se závažnými popáleninami na letecký transport

Zajištění dítěte se závažnými popáleninami na letecký transport

Skupina celkových příznaků, které provázejí rozsáhlejší popáleniny, se nazývá nemoc z popálení. Probíhá v několika fázích. První fáze je období neodkladné (šokové), které trvá 24 hodin až 14 dní. Začíná popáleninovým šokem, který nastupuje hned po úrazu a rozvíjí se v prvních 48 hodinách. Hlavním příznakem je hemokoncentrace, která je způsobena ztrátou plazmy v důsledku zvýšené propustnosti cévní stěny pro bílkoviny a krystaloidy. Zmenšený plazmatický objem vede k cirkulačnímu selhávání se sníženým průtokem krve ledvinami, které se následně projeví oligurií až anurií. V tomto období je nutné věnovat pozornost tlumení bolesti a náhradě tekutin. Po akutním období následuje období toxické nebo septické kachexie a rehabilitační (rekonstrukční) období (Moroviczová, 2009).

Rozsah popálení se stanovuje podle velikosti postiženého povrchu těla vyjádřeného podílem z celkového povrchu těla v procentech a určuje se pravidlem devíti (Wallaceho pravidlo). Podle tohoto pravidla je jednotlivým částem těla přidělen určitý počet procent (přední část trupu představuje 18 %, zadní část 18 %, každá dolní končetina 18 %, každá horní končetina 9 %, hlava 9 %, genitálie 1 %). Riziko rozvoje popáleninového šoku je určeno věkem pacienta, celkovým rozsahem a hloubkou postižení.

Okamžité zahájení protišokových opatření vyžaduje postižení:
* u dětí do 2 let při rozsahu více než 5 % TBSA (Total Body Surface Area – celkový tělesný povrch),
* u dětí od 2 do 10 let při rozsahu více než 10 % TBSA,
* u dětí od 10 do 15 let při rozsahu více než 15 % TBSA,
* u dospělých při rozsahu nad 20 % TBSA, * při podezření na popálení dýchacích cest s rizikem respiračních obtíží.
U popálenin je vždy porušena ochranná funkce kůže, která zabraňuje vniknutí infekce do organismu (Moroviczová, 2009, Šimko, Koller, 1992).

Kazuistika

RLP přivezla do traumatologické ambulance 2,5leté dítě s popálením asi 90 % povrchu těla po výbuchu benzinu v zahradě rodinného domu. Objektivně při přijetí: rozsáhlé popáleniny I.–III. stupně na hlavě, hrudníku, zádech, HK i DK. Nepopálená byla pouze dolní část břicha, genitálie, holeň vpravo, noha vlevo. DÚ – sliznice růžová, intaktní, epiglottis růžová, úzká, bez známek popálenin dýchacích cest, ale s rizikem akutního edému dýchacích cest a dušení se. Dítěti byl v ambulanci zajištěn periferní žilní vstup na levé noze. Lokálně ošetřena popálená kůže, sliznice a oči. Přivolaný anesteziolog ordinoval intravenózně analgetika, krystaloidy a albumin 20%. Poté bylo dítě převezeno na Kliniku anesteziologie a intenzivní medicíny (KAIM) za účelem poskytnutí urgentní péče, pokračování v protišokových opatřeních a přípravy dítěte na letecký transport na specializované pracoviště. Při příjezdu na KAIM bylo dítě uloženo na sterilní lůžko v samostatném pokoji.

Po podání anestetika Diprivan 25 mg i. v., opiátu Sufenta 2 µg, nedepolarizujícího myorelaxancia Esmeron 6 mg i. v. jsme přistoupili k zajištění dýchacích cest. Lékař provedl endotracheální intubaci orotracheální kanylou č. 4. Vzhledem k nastupujícímu edému dýchacích cest by byla pozdější či opakovaná endotracheální intubace zřejmě neúspěšná. Proto jsme věnovali maximální pozornost dostatečné fixaci orotracheální kanyly tkaničkou pro nemožnost použití leukoplasti (popálená celá tvář a vlhký obvazový materiál po lokálním ošetření Rivanol roztokem). U dítěte byl stálý dohled sestry. Po dobu ošetřování jsme dodržovali zvýšený hygienický režim – sterilní oděv, obličejová rouška, rukavice. Dítě jsme napojili na umělou plicní ventilaci. Monitoring EKG, TK, SaO2 byl obtížný z důvodu rozsáhlého popálení. Kontinuálně jsme sledovali EKG křivku, pulz 120–160/min., SaO2 90–100 %. TK bylo možné měřit pouze přes obvazy, jeho hodnoty se pohybovaly okolo 100/60 mmHg.

Lineárním dávkovačem jsme kontinuálně podávali analgosedaci: Dormicum 15 mg, Sufenta 2 ml v F 1/1 20 ml rychlostí 4 ml/h i. v. a bolusy ze směsi před léčebnými a ošetřovatelskými intervencemi. Dále jsme podávali R 1/1 rychlostí 162 ml/h i. v., Albumin 20% rychlostí 12,5 ml/h i. v. Přístup do cévního řečiště přes periferní žílu na levé noze byl nedostačující (podávání léků, odběry krve), proto přivolaný cévní chirurg vypreparoval v. saphena l. dx. Sledování diurézy jsme nejprve zajišťovali pomocí nalepovacího močového sáčku, později lékař zavedl močový katétr. Naším úkolem bylo zvládnutí „úvodu“ neodkladného (šokového) období, dítě bylo v naší péči přibližně 1,5 hodiny.

Po této přípravě bylo dítě transportováno vrtulníkem letecké záchranné služby na specializované pracoviště. Posádce vrtulníku s popáleným dítětem jsme odevzdali zdravotní dokumentaci, jejíž součástí byla sesterská překladová zpráva. O transportu dítěte jsme informovali matku i otce dítěte, který byl hospitalizován na chirurgickém oddělení s méně závažnými popáleninami po zmiňovaném výbuchu.


O autorovi: Bc. Helena Gondárová-Vyhničková1, MUDr. Marián Berešík, Ph. D.1, Mgr. Jozefína Bančejová2 Klinika anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, ÚVN SNP, FN, Ružomberok1, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FN L. Pasteura, Košice2 (helenagondar@centrum.sk)

Ohodnoťte tento článek!