Zásady bezbolestné péče o stomiky

Bolest ztěžuje prožívání pooperačního období, ovlivňuje dechovou činnost i ostatní vitální funkce, spánek, psychické ladění, má vliv na hojení ran, omezuje v pohybové aktivitě, způsobuje nepohodlí pacienta apod. U stomiků bolest pochopitelně ztěžuje i ošetřování vývodu, kdy každý dotek v peristomálním okolí působí bolest různě silné intenzity.


SOUHRN: Pooperační období je spjato s existencí ranné bolesti. Jedním z hlavních úkolů léčebné a ošetřovatelské péče je mírnění a odstranění bolesti tak, aby rekonvalescence pacienta po operaci proběhla rychle a úspěšně. U stomiků má bezbolestnost vliv i na edukační proces.
Klíčová slova: pooperační bolest, ranná bolest, axiální stomie, terminální stomie, otok, stomické systémy, edukační proces

SUMMARY: Postoperative period is associate with the pain in the wound. One of the main goals of medical and nursing care is to alleviate the pain so that the patient could recover quickly and without complications. In patients with stoma pain free condition is very important for educational process.
Key words: pain after surgery, pain in the wound, axial (double barrel) stoma, terminal stoma, edema, stoma systems, educational process


 

Bolest negativně působí při adaptaci na nové podmínky života se stomií i samotný edukační proces. Vlivem bolesti dochází ke zhoršení zapamatování si i fixace nových informací v paměti. Bolest může být ale přítomna u stomiků i v pozdějším období, pokud je při nasazování sáčků na podložku nutno vyvíjet vysoký tlak na břišní krajinu, který je pro stomika hůře snesitelný.

Stomická edukační sestra usiluje o to, aby stomik získal k vývodu, ošetřování a budoucímu životu co nejpozitivnější vztah, pokud však bude ošetření stomie bolestivé, tohoto cíle budeme dosahovat obtížněji, doba adaptace se prodlouží a stomik bude sestře méně důvěřovat. Stomické pomůcky i způsob ošetření stomie v pooperačním období by měly splňovat určitá kritéria, která přispívají ke snížení pooperační bolestivosti. Z toho důvodu jsou preferovány stomické jednodílné pomůcky, které se přikládají bez nutnosti spojování podložky a sáčku tlakem. Existují i speciální průhledné pooperační systémy nebo sáčky s rozhalovací zevní neprůhlednou vrstvou, které umožňují snadnou zrakovou kontrolu při hojení vývodu. Kontrola tak probíhá libovolně, protože pacienta netraumatizuje ani se nemusí snímat celý systém. Přitom je neprůhledný sáček pro pacienta i jeho blízké diskrétnější.

Podložka s adaptérem

Adaptér

Přitlačení sáčku k podložce

Systém u pacienta po operaci

Otok terminální stomie

Axiální stomie

Sortiment stomických pomůcek zahrnuje velkou škálu různých typů pomůcek. Pokud stomikům vyhovuje dvoudílný systém, ale potřebují vyřešit silnou bolest v peristomální oblasti nebo slabost břišní stěny, kdy nejsou schopni vyvinout dostatečný protitlak při upevnění sáčků na podložku, je možné použít adaptér. Na fotografiích vidíte stomie v časném pooperačním období, terminální stomii s otokem sliznice střeva a stomii axiální, opatřenou kolíčkem. Zejména u axiálních typů stomií používáme nejčastěji dvoudílné stomické systémy, a proto je adaptér výhodou.

Postup při používání pomůcek dvoudílného systému je stejný. V podložce se vytvoří otvor odpovídající velikosti stomie buď vystřižením, nebo vytvarováním. Než se podložka přilepí na omytou a ošetřenou kůži, nacvakne se na podložku adaptér. Připevnění samotného sáčku na podložku je pak snadné, protože adaptér umožňuje podchycení spoje se sáčkem prsty, aniž by se přenášel tlak na břišní krajinu. Adaptér je z průhledného materiálu, sáčky je možno používat jak průhledné, tak béžové. Novým stomikům mohou být béžové sáčky příjemnější z toho důvodu, že není obsah sáčku vidět, což může působit jako podpora pro přijetí existence stomie. Přitom ale lékař nebo sestra mohou kdykoli šetrně sejmout sáček a stomii zkontrolovat.

Adaptér vypadá jako komínek, jeho výšku lze snížit jemným tlakem na systém, ale i pokud je vyšší, nebrání odchodu stolice do sáčku. Život stomikům v dnešní době usnadňuje řada pomůcek a příslušenství, přesto na všechny svízele nemáme dostatečná řešení, vývoj tak pokračuje dál.


O autorovi: Mgr. Veronika Zachová I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Ohodnoťte tento článek!