Závěry porady hlavních sester

Zprostředkováváme informace z porady managementu zdravotnických zařízení nelékařských zdravotnických povolání – PMN (porady hlavních sester), která se uskutečnila 29. 11. 2011.

Obsahem porady bylo několik prezentací. V úvodu Mgr. Alena Šmídová seznámila účastníky s aktuálními informacemi z odboru vzdělávání a vědy. Zde uvádíme ty nejpodstatnější:

* Aktuality v legislativě – dnem 29. 11. 2011 byla vydána ve Sbírce zákonů č. 122/2011 novela zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb., která je novelizována zákonem č. 346/2011 Sb. Oblast úpravy se týká v zákoně č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, financování specializačního vzdělávání, rezidenčních míst, zrušení stabilizačních dohod, úpravy akreditací u lékařů a úpravy u certifikovaných kurzů. Novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních též obdobně jako u lékařů upravuje podmínky specializačního vzdělávání v oblasti rezidenčních míst, a to tím, že dochází k odstranění původního odst. 4 § 60 b) – tzn. zrušení stabilizačních dohod a odstranění § 60 c) – povinnosti rezidenta – a nahrazení novým zněním v odst. 4.

* Specializační vzdělávání – ke dni 29. 11. 2011 bylo schváleno 46 vzdělávacích programů, další byly předloženy ke schválení téhož roku. Na webu ministerstva je uveřejněna informace, jak postupovat v případě, že dosud není uveřejněn nový vzdělávací program. Z informací NCO NZO je největší zájem v oboru všeobecná sestra o specializační vzdělávání v intenzivní péči, ošetřovatelské péči v interních a chirurgických oborech, v oboru fyzioterapeut o aplikovanou fyzioterapii a v oboru zdravotní laborant o specializaci v klinické hematologii a transfuzní službě. Naopak nebyl projeven zájem všeobecných sester a porodních asistentek o vzdělávání v oblasti komunitní péče. Důvodem zřejmě je i doposud jejich ne zcela vyjasněné pracovní uplatnění na trhu práce. S jejich uplatněním se počítá ve věcném záměru zákona o dlouhodobé péči, kdy mají propojit sociální a zdravotní péči o občany a budou působit v obcích s rozšířenou působností. Pak jejich potřeba vzroste.

* Porodní asistence – porodní asistentky chtějí mít vlastní koncepci a nechtějí spadat pod koncepci ošetřovatelské péče, v současné době probíhá tvorba samostatné koncepce porodních asistentek. Návrh byl představen na konferenci porodních asistentek.

* Dokumentace ošetřovatelské péče – návrh k vyhlášce o zdravotnické dokumentaci – na základě podnětů odborné veřejnosti byl návrh obsahu ošetřovatelské dokumentace přepracován a odeslán odboru zdravotních služeb, který je zpracovatelem vyhlášky.

Seznamujeme vás s výsledným návrhem:

1. Záznam o ošetřovatelské péči obsahuje:

a) ošetřovatelskou anamnézu pacienta a zhodnocení zdravotního stavu pacienta,
b) ošetřovatelský plán, ve kterém se uvede:
• popis ošetřovatelského problému pacienta nebo stanovení ošetřovatelských diagnóz,
• stanovení ošetřovatelských činností, včetně záznamu o jejich provedení a poučení pacienta,
• hodnocení poskytnuté ošetřovatelské péče a průběžné změny v ošetřovatelském plánu,
c) průběžné záznamy o vývoji zdravotního stavu pacienta, o předání informací a edukaci pacienta,
d) ošetřovatelskou propouštěcí/překladovou zprávu nebo doporučení k dalšímu ošetřovatelskému postupu v případě předání pacienta k další ošetřovatelské péči, v níž se zejména uvedou souhrnné údaje o poskytnuté ošetřovatelské péči včetně časových údajů; může obsahovat doporučení k dalším ošetřovatelským postupům.

2. Ošetřovatelská dokumentace při poskytování domácí péče a poskytování zdravotních služeb v pobytovém zařízení sociálních služeb obsahuje náležitosti podle odstavce 1 s těmito výjimkami:

a) ošetřovatelská anamnéza a plán se nestanoví u jednorázových návštěv spojených například s odběrem biologického materiálu,
b) do záznamu se uvádí též čas zahájení a ukončení výkonu, kódy zdravotních výkonů provedených u pacienta, včetně jejich počtu, popis aktuálního stavu pacienta (subjektivní i objektivní zjištění), podané léčivé přípravky nebo použité zdravotnické prostředky a identifikace zdravotnického pracovníka, který výkon provedl,
c) ošetřovatelská překladová zpráva se zpracuje pouze tehdy, pokud je předem plánovaná hospitalizace nebo umístění do jiného zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb.

3. Rozsah jednotlivých obsahových součástí záznamu o ošetřovatelské péči podle bodu 1. písm. a) až d) může poskytovatel zdravotních služeb přizpůsobit charakteru poskytované ošetřovatelské péče, zpravidla pokud celková doba jejího trvání u téhož pacienta nepřesahuje 3 dny.

* Příprava „velké novely“ zákona č. 96/2004 Sb.: Na základě mnoha jednání, která se uskutečnila na ministerstvu se vzdělavateli, odbornými společnostmi a zaměstnavateli, se v současné době připravuje paragrafové znění novely zákona. Platnost novely zákona byla posunuta z ledna na březen 2013. Tento posun byl učiněn v souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 95/2004 Sb. a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES.

* Informace ze statistiky za rok 2010 o počtu zdravotnických pracovníků a zdravotnických zařízení a další zajímavé informace najdete na http://www.uzis.cz.

* Plán porad managementu zdravotnických zařízení nelékařských zdravotnických povolání pro rok 2012 je snížen pouze na 2 porady ročně:

• 15. května 2012,
• 27. listopadu 2012.

Bude nově zřízena sekce na webu – info pro management na http://www.mzcr.cz.

* Dále byly předneseny příspěvky:

• Informace z konference hlavních sester EU ve Varšavě (5.–7. 10. 2011) – Mgr. Alena Šmídová,
• Informace ke kontrolám akreditovaných zařízení, která uskutečňují specializační vzdělávání – PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková,
• Aktuální zprávy z EFN (Evropská federace sester) – Mgr. Veronika Di Cara,
• Informace k zákonu o zdravotních službách – MUDr. Helena Seidlová,
• Komunikace s cizinci ve zdravotnických zařízeních – Mgr. Markéta Sálusová.

Do nového roku 2012 přeji všem zdravotnickým pracovníkům mnoho zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě.


O autorovi: Mgr. Alena Šmídová, vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!