Ze sestry zdravotnickým asistentem?

Dotaz: V posledních týdnech se šíří nemocnicemi mor zvaný snižování stavů sester. Bylo by možné otisknout právní aspekty tohoto jevu? Příklad: V jedné nejmenované nemocnici se chystají změny ve smyslu snižování stavů sester a jejich „výměna“ za zdravotnické asistenty. Probíhat by tato transakce měla např. takto: Na odděleních by byly vypracovány „žebříčky“ sester, kdy příkladně na JIP by mělo být šest sester na prvních šesti místech žebříčku a šest na pozici zdravotnický asistent…

Informovala jsem se na odborech ohledně právního aspektu a zjistila následující. Sestra nemá kompetence zdravotnického asistenta, tudíž nemůže být nucena k této jakoby degradaci. Pokud ovšem pod nátlakem tuto dohodu podepíše, riskuje pozdější výpověď z pracovního poměru, právě z důvodů nekompetentnosti a z toho vyplývajícího zákona o nekvalifikovanosti, a to BEZ odstupného. V případě, že je zrušeno její místo všeobecné sestry, a na její pozici se tudíž přijímá pouze zdravotnický asistent, má nárok na dvouměsíční výpovědní lhůtu s tříměsíčním odstupným ve výši průměrného měsíčního platu. Ne platy pouze dva! Dělá mi to velké starosti a z důvodů šokové metody a neinformovanosti děvčat se bojím, že spousta jich změnu v domnění zachování práce podepíše a tím si však zavře cestu k jakémukoli odstupnému. Přemýšlím, jak to dostat do povědomí všech, kterých se to třeba v následujících měsících bude týkat.
Děkuji vám. N. D.

Úvodem musím konstatovat, že máte ve všem pravdu a že i informace, kterou jste obdržela na odborech, je úplná.
Podle ustanovení § 5 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry získává absolvováním:

a) nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester,
b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách,
c) vysokoškolského studia ve studijních programech a studijních oborech psychologie -péče o nemocné, pedagogika – ošetřovatelství, pedagogika – péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/2004,
d) tříletého studia v oboru diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná sestra pro psychiatrii na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004,
e) studijního oboru všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004,
f) studijního oboru zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997, nebo
g) tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004.

Všeobecná sestra, která získala odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. e) až g), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání všeobecné sestry. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem. Povinnost podle věty prvé se nevztahuje na všeobecné sestry, které po získané odborné způsobilosti absolvovaly vysokoškolské studium ošetřovatelského zaměření nebo získaly specializovanou způsobilost podle § 96 odst. 3.
Za výkon povolání všeobecné sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se všeobecná sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči.

Všeobecná sestra je také v zákoně zařazena mezi skupinu zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti. Naproti tomu zdravotnický asistent je zařazen do skupiny zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením. Podle § 29 zákona se odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta získává absolvováním:

a) střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický asistent, nebo
b) akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotnický asistent po získání úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání a způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele podle § 36.

Dále mají odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta zdravotničtí pracovníci, kteří získali způsobilost k výkonu povolání:

a) zdravotnického záchranáře podle § 18, nebo
b) porodní asistentky podle § 6.
Za výkon povolání zdravotnického asistenta se považuje poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky. Dále se zdravotnický asistent ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že všeobecná sestra nemá odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta.

V případě, že by změnu pracovní smlouvy i podepsala, hrozila by jí v budoucnu kdykoli výpověď ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. f) zákoníku práce – z důvodu, že nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce. Změna pracovní smlouvy, stejně jako její uzavření, je výsledek oboustranné shodné vůle zaměstnavatele a zaměstnance a ani jedna strana nemůže být ke změně pracovní smlouvy nucena. Ustanovení § 40 zákoníku práce hovoří jasně: „Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně.“

V případě, že zaměstnavatel nemá pro dotyčné všeobecné sestry práci, musí jim dát výpověď nebo navrhnout skončení pracovního poměru dohodou, v obou případech s odstupným ve výši nejméně 3násobku průměrného měsíčního výdělku. Uzavírá-li se dohoda o skončení pracovního poměru, je také možné sjednat odstupné ve výši 5násobku průměrného výdělku, což kompenzuje 2 platy za výpovědní dobu a 3 platy odstupného.

Ohodnoťte tento článek!