Zefektivnění výuky při vzdělávání nelékařů

V dnešní době jsou stále více kladeny požadavky na zdokonalování výuky v oblasti psychologie, komunikace a sociálně terapeutických technik při vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí.

Již první kontakt s pacientem/klientem může mít pozitivní či negativní dopad na další přístup k jeho léčbě. Je-li od začátku veden asymetrický vztah při komunikaci zdravotníků a nemocných anebo se objevuje nedostatek empatie ze strany zdravotníků vůči pacientům/klientům, pak lze očekávat, že bude váznout nejen spolupráce, ale také se bude zvyšovat úzkost pacientů/klientů, která pak může vyústit v různé konfliktní situace. V této situaci potom může pacient/klient vnímat kvalitu péče jako nedostatečnou, i když mu byly lékařský zákrok a ošetřovatelské intervence provedeny excelentně. Máme-li tomu problému předejít, je nutné udělat několik zásadních kroků, od navázání kontaktu s pacientem/klientem, přes vznik vztahu založeného na důvěře mezi pacientem/klientem a zdravotníkem až po získání pacienta/klienta pro spolupráci (transformace pacienta/klienta z pouhého pasivního příjemce zdravotní péče na aktivního účastníka v péči o jeho zdraví). Abychom mohli tento cíl splnit, rozhodli jsme se posílit výuku psychologie, komunikace, tím, že pro praktický nácvik komunikačních a psychologických technik připravíme speciální laboratoř, ve které si studenti budou moci procvičit nejčastější problematické situace prostřednictvím simulovaných modelových situací.
Finanční prostředky na zřízení laboratoře byly získány na základě přijatého projektu Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) nazvaného Zřízení odborné laboratoře pro praktický nácvik dovedností a kompetencí v oblasti komunikačních, psycho-sociálních a pedagogicko-terapeutických metod a technik na Fakultě zdravotnických studií, tematického okruhu A: Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání, podaného v roce 2012. Vzhledem k tomu, že jeho realizace proběhla v období od dubna do září 2013, mohla být inovovaná odborná laboratoř využita již v zimním semestru akademického roku 2013/2014 při výuce 20 předmětů. Odbornou učebnu mělo možnost využít 390 studentů z 5 bakalářských studijních oborů (zdravotně-sociální pracovník, všeobecná sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotnický záchranář) a také magisterského studijního programu Ošetřovatelství. Mimoto je možné využít odbornou laboratoř při výuce celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (certifikovaný kurz Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence a specializační vzdělávací program Ošetřovatelská péče v pediatrii) či ve výuce zahraničních studentů v rámci studentských mobilit.
Z hlediska stavebního uspořádání je odborná laboratoř rozdělena do dvou částí. Přední část má zachovaný ráz klasické učebny, tzn. jsou zde židle a stoly pro 20 studentů. Dále se tu nachází muzikoterapeutický koutek, nabízející přibližně 40 druhů nástrojů, tyflopedický koutek s optotypy a 27 druhů pomůcek pro nácvik zdravotně sociální práce s lidmi s poruchou zraku, dále jsou zde nainstalovány 2 počítače se speciálními výukovými programy rozvíjející komunikační dovednosti při práci s osobami s disabilitou různého typu. V zadní části učebny je připraveno relaxační zázemí pro stejný počet studentů umožňující praktický nácvik psychologických a komunikačních technik vycházejících z modelových situací simulujících nejčastější problémy, se kterými se studenti mohou setkat během výkonu své praxe ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Mimoto se zde nachází 23 typů pomůcek sloužících k nácviku sociálně aktivizačních činností pro seniory. Jsou tu zabudovány i prvky snoezelenu pro nácvik bazální stimulace. Součástí učebny je také interaktivní tabule (sloužící např. k projekci modelových situací prostřednictvím natočených scének) a audiovizuální technika (pro nácvik relaxačních technik, práce s emocemi).
Hodnocení nově zřízené učebny probíhalo v listopadu 2013 prostřednictvím dotazníkového šetření, jehož se zúčastnili vyučující (ze strany studentů kladná ústní zpětná vazba), kteří měli možnost vést v dané učebně výuku. Z odpovědí vyučujících vyplývá, že zřízení odborné učebny je přínosem pro zkvalitnění výuky, neboť je vytvořeno velmi autentické prostředí pro nácvik relaxačních a komunikačních technik a psychologických metod s velmi dobrou dostupností velkého počtu pomůcek, jež jsou uloženy v nově zbudované skříni, která je taktéž součástí učebny. Pomůcky jsou ve skříních skladovány v přenosných boxech podle specifikace sady, takže jsou dobře rozlišitelné, dobře skladovatelné a zároveň jsou chráněny před odcizením. Po ukončení projektu můžeme konstatovat, že díky inovaci odborných laboratoří prostřednictvím projektu FRVŠ došlo ke zkvalitnění a zefektivnění výuky ve výše jmenovaných studijních oborech.

O autorovi| PhDr. Magda Taliánová, Ph. D., PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph. D., PhDr. Kateřina Čermáková Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice (magda.talianova@upce.cz)

Výuka předmětu arteterapie
Odborná laboratoř
Odborná učebna

1)
R
Ohodnoťte tento článek!