Získávání kreditů v zahraničí

Často se setkáváme z dotazy, zda a jak budou do celoživotního vzdělávání započítávány akce pořádané v zahraničí. Zda budou uznány do našeho systému podle platných právních norem ČR a jakým způsobem se bude účast dokládat.

Problematiku řeší především vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydávání osvědčení. Pro všechny formy celoživotního vzdělávání jsou zdestanoveny podmínky pro jejich uznání do kreditního systému. Tyto podmínky jsou platné i pro vzdělávací akce, které se uskutečňují v zahraničí nebo jsou vedeny v cizím jazyce. Jistá zvýhodnění pro tuto oblast vzdělávacích akcí jsou stanovena v § 3 odst. 8 vyhlášky č. 423/2004 Sb., o kreditním systému.

A jaký tedy bude praktický postup? Žadatelé o prodloužení platnosti osvědčení podají v termínu 120 dní před vypršením lhůty platnosti vydaného osvědčení a registrace novou žádost. Zároveň musí naplnit podmínku výkonu povolání a účasti na celoživotním vzdělávání ve výši 40 kreditních bodů. Pokud žadatelka pracuje v zahraničí, prokáže svůj výkon povolání pracovní smlouvou s překladem do českého jazyka (tzv. tlumočnická doložka).

Podmínka výkonu povolání -pracovní zařazení – musí odpovídat podmínkám v ČR. Nelze například uznat práci ošetřovatelky nebo pečovatelky jako výkon povolání všeobecné sestry. Dále žadatel prokáže svou účast na celoživotním vzdělávání, a to potvrzeními od pořadatele akce. Jednotlivé formy budou ohodnoceny dle vyhlášky č. 423/2004 Sb., tedy není platný žádný jiný kreditní systém.

Ze stanoviska MZ ČR vyplývá, že tito žadatelé nebudou zvýhodněni 30% navýšením. Toto navýšení je započitatelné pro ty žadatele, kteří výkon povolání prokáží na území České republiky a účastní se vzdělávací akce v zahraničí. V případě pochybností o obsahu potvrzení si může pracovník Registru nebo Uznávací jednotky Brno vyžádat překlad tohoto potvrzení tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.


PhDr. Michaela Hofštetrova Knotková, NCO NZO Brno (hofstetrova@nconzo.cz)

Ohodnoťte tento článek!