Získávání pedagogických zkušeností v Irsku

V rámci programu celoživotního vzdělávání a projektu Leonardo da Vinci s názvem „Mobility pracovníků v odborném vzdělávání“ jsme měly možnost navštívit Irsko. V Dublinu jsme strávily týden v univerzitním campusu. Na fakultě ošetřovatelství a humanitních věd jsme se seznámily se strukturou teoretické a praktické přípravy vysokoškolsky vzdělaného ošetřovatelského personálu.

Irsko je ostrovní zemí, která se nachází mezi vodami Atlantiku, Irského a Keltského moře. Přezdívá se jí také zelený nebo smaragdový ostrov, neboť je jedinečná zvláštním charakterem krajiny plné pastvin, horských jezer a národních parků. Kromě krásné přírody se země prezentuje osobitou kulturou s důrazem na dodržování tradic s typickou hudbou a tancem a světoznámým pivem Guinness a whisky Bushmills. Celkový počet obyvatel je kolem 4,4 milionu, z toho 1,5 žije v hlavním městě. Úředním jazykem jsou angličtina a irština. Irská republika má poměrně krátkou, nicméně zajímavou historii. Je prostoupena bojem o nezávislost na Spojeném království Velké Británie a Irska. V roce 1922 po anglo-irské dohodě došlo k rozdělení na Severní Irsko a Irský svobodný stát. Svobodné Irsko bylo mezinárodně uznáno a stalo se členem Commonwealthu – volného sdružení států Spojeného království a jeho dominií. Irská republika nezávislá na Spojeném království byla definitivně vyhlášena v roce 1937. Tyto historické události se projevují v pocitech vlastenectví a národní hrdosti, které ctí všichni Irové.

Studium ošetřovatelství na irský způsob

Pokud jde o vysoké školství, v současné době jsou v Irsku čtyři univerzity. Během našeho pobytu jsme navštívily School of Nursing and Human Sciences v komplexu Dublin City University (DCU). Campus je situován mimo centrum hlavního města, jako samostatná strukturovaná jednotka zajišťující studentům několika fakult vzdělávací, kulturní, sportovní a obchodní zázemí s velmi dobrou dopravní dostupností. Vysoká škola ošetřovatelství a humanitních věd je umístěna na kraji univerzitního městečka. Jedná se o vícepodlažní šedočervenou prosklenou budovu, stavebně uspořádanou do kruhu. V nejvyšším patře se nachází terasa s příjemným posezením. Celá budova působí světlým, vzdušným dojmem, vstupní dveře do učeben jsou prosklené, samozřejmostí je bezbariérový přístup. Kanceláře managementu a vyučujících se nacházejí v nejvyšším patře, kde má každý pedagog svoji malou samostatnou pracovnu. V nižších patrech budovy jsou učebny pro nácvik praktických dovedností včetně poslucháren a seminárních místností. V centrální části školy se nachází stravovací prostory, které zajišťují občerstvení nejen studentům, ale i pedagogům.
V Irsku je příprava ošetřovatelského personálu pouze na úrovni bakalářského studia. Střední a vyšší odborné školy zaměřené na přípravu ošetřovatelského personálu neexistují. Zvláštností studijního programu je také to, že se student hned na počátku studia rozhoduje o své specializaci. V současné době nabízí škola 4 čtyřleté studijní obory: všeobecná sestra, sestra pro mentálně handicapované, psychiatrická sestra a kombinovaný obor všeobecná a dětská sestra, který se studuje čtyři a půl roku. Vysoká škola ošetřovatelství a humanitních věd je státní. Studenti nehradí výuku, ale při zápisu do každého ročníku platí vstupní zápisový poplatek. V posledním ročníku, v rámci souvislé 36týdenní praxe, jsou studenti placeni nemocnicí, ve které praktikují. V letošním akademickém roce studuje na této škole v oboru všeobecná sestra 87, sestra pro mentálně handicapované 40, psychiatrická sestra 60, v oboru všeobecná a dětská sestra 30 studentů. Počet přijímaných studentů do jednotlivých oborů je limitován možnostmi smluvních pracovišť, kde se provádí výuka odborné praxe. Ve vybraném studijním oboru mají studenti jeden rok společný výukový základ, další roky probíhá výuka podle specializace. Ve třetím a čtvrtém ročníku převládá výuka praktická. Studenti mají přednášky z oblasti teorie ošetřovatelství, farmakologie, biologie, anatomie, psychologie, zdravého životního stylu apod. Každý student má svého osobního školitele a této možnosti využívají zejména začínající studenti. Cizí jazyky se na vysoké škole nevyučují. Přijímací řízení je výběrové. Studenti předkládají žádost o studium, kterou dokládají body získanými za státní maturitu. Nejvyššího počtu bodů musí dosáhnout zájemci o studium dětského oboru. Ze 4 přihlášených uchazečů je obvykle přijat jeden student. Škola rezervuje 10 % kapacity oboru pro uchazeče starší 23 let, kteří jsou z praxe a doplňují si bakalářské studium. Školní rok je rozdělen na semestry jako v České republice a každý semestr je zakončen zkouškou teoretickou a praktickou. Teoretickou zkoušku zajišťují fakultní pedagogové, praktická zkouška probíhá pod vedením sestry mentorky na smluvním pracovišti. Závěrečná státní zkouška v Irsku neexistuje.
Častou metodou výuky je nejprve frontální výklad, který je následován diskusí. Vybavení přednáškových poslucháren je podobné jako u nás. Praktická cvičení probíhají již od prvního ročníku a počet hodin v dalších ročnících se postupně navyšuje. Cvičení jsou zajištěna ve výukových učebnách, které plně simulují nemocniční pokoj nejen svým uspořádáním, ale i technickým vybavením, např. centrálním rozvodem medicinálních plynů, EKG, monitory na měření fyziologických funkcí či AED. V nemocničním lůžku jsou uloženy výukové modely pro daný obor. Modely slouží např. k nácviku odsávání sekretu z tracheostomie, k odběrům kapilární krve, parenterální aplikaci injekcí apod. Jednotlivá lůžka jsou oddělena závěsy a součástí vybavení je noční a jídelní stolek. Vyučování trvá 60 minut. Začíná shrnutím a zopakováním teoretických základů souvisejících s praktickým procvičováním. Poté jsou studenti rozděleni do malých pracovních skupin, ve kterých se učí ovládat výkony. Již při nácviku je kladen velký důraz na ochranu studentů a pacientů, takže vše se procvičuje v ochranných rukavicích, používají se sterilní pomůcky, které se následně dekontaminují podle legislativních postupů jako v nemocnici. V průběhu výuky je přítomen supervizor, jenž dohlíží na správnou metodiku vyučování. Učitelé, kteří vedou praktický výcvik, jsou převážně zaměstnanci – sestry z nemocnice. V případě, že se jedná o řádnou hodinu vypsanou podle rozvrhu, mají studenti oblečenu halenu s vyšitým logem školy. Pokud se student nemůže zúčastnit praktického nácviku v řádně vypsaném termínu nebo si chce více procvičit své dovednosti, má možnost domluvit si náhradní hodiny s lektorem. I v takovém případě probíhá výuka skupinově, takže část studentů procvičuje aplikace injekcí, část odebírá kapilární krev, jiní procvičují odsávání z tracheostomie. Můžeme konstatovat, že v oblasti vybavenosti odborných učeben a ve vedení praktické výuky ve škole se příliš nelišíme. Zajímavým výukovým prvkem je instalovaný kamerový systém umístěný v každé praktické učebně. Kamerový systém, včetně nahrávaní komunikace mezi lektorem a studentem, je běžnou didaktickou pomůckou, která umožňuje zpětnou vazbu.
Výuka praxe probíhá v nemocnicích státních i církevních. Studenti jsou vedeni sestrou mentorkou. Pokud není mentorka přítomna, věnují se studentům ostatní sestry z oddělení, které mentorce později předávají informace. Po celou dobu studia má každý student svůj Book Recordig. Tato kniha zahrnuje přehled všech praktických výkonů, které musí student za dobu studia procvičit. Lektor praktické výuky stvrdí svým podpisem, že student má odborný výkon procvičený, a sestra mentorka tak získává přehled o výkonech, které se ve škole naučil a může je procvičovat u pacientů. Koordinátor z vysoké školy zajišťuje propojení teoretickopraktického nácviku ve škole a praxe v nemocnici. Obvykle jsou na jednom oddělení 2–4 studenti. Všichni mají jednotnou uniformu, která se skládá z haleny krémově žluté barvy s logem školy a z dlouhých kalhot tmavomodré barvy. Uniformy hradí škola.
Jednu ze smluvních nemocnic jsme navštívily. Jednalo se o církevní nemocnici Bon Secourse Hospital Ireland zaměřenou na problematiku nemocí kardiovaskulárních, metabolických a onkologických. Ošetřovací jednotka měla kolem 20–25 pacientů a svojí vybaveností se výrazně neodlišovala od našich nemocnic.
Stáž v Irsku pro nás představovala nesmírně zajímavou a přínosnou zkušenost nejen po stránce odborné, ale i pedagogické. Po návratu do vlasti jsme se s novými poznatky podělily s našimi kolegy ve škole a nyní i s vámi čtenáři.

O autorovi| Mgr. Taťána Janíková, Mgr. Taťána Janošová, Mgr. Radka Líbalová Střední zdravotnická škola, Ruská, Praha (janikova@szs-ruska.cz, janošová@szs-ruska.cz, libalova@szs-ruska.cz)

Učebna praktické výuky ošetřovatelství
Ukázka praktické výuky ošetřovatelství pod vedením sestry – mentorky

1)
R
Ohodnoťte tento článek!