Život s dialýzou

Příspěvek je věnován problematice hemodialyzovaných pacientů z několika úhlů pohledu. Na počátku byly sestaveny čtyři cíle, na které jsme se snažily výzkumem najít odpověď. Celkový počet oslovených pacientů, kteří se účastnili výzkumu, činil 74. Důvodem realizace výzkumu byla stále vzrůstající incidence pacientů na hemodialýze. Klíčová slova: ledviny, hemodialýza, život s přístrojem, omezení

SUMMARY
This paper addresses the problem of dialized patients from several angles. We came up with 4 research questions to which we have tried to find the answer. The total number of the patients who participated in the research was 74. The reason for the implementation of the research was an increasing number of patients requiring hemodialysis. Key words: kidneys, hemodialysis, life with machine, limitation

V České republice bylo k 31. 12. 2008 evidováno 92 dialyzačních center. Celkový počet registrovaných pacientů činil 5633. Z tohoto celkového součtu 5171 (91,8 %) pacientů bylo léčeno eliminační metodou intermitentní hemodialýzy a 462 pacientům (8,2 %) byla zavedena léčba peritoneální dialýzou.

Incidence osob zařazených do chronického dialyzačního programu neustále stoupá. V roce 1999 činil počet pacientů na 1 milion obyvatel 341, v roce 2008 již toto číslo vzrostlo na 497 osob na 1 milion obyvatel.
Za tímto vzrůstajícím číslem stojí řada faktorů (stárnutí populace, zkvalitnění poskytovaných zdravotních služeb, pokroky medicíny, prakticky nevyskytující se kontraindikace hemodialýzy). Vzhledem k výše uvedeným faktům jsme se snažily zaměřit se ve výzkumu na tuto nemalou skupinu pacientů v naší společnosti, s cílem proniknout do problematiky hemodialyzovaných pacientů se snahou o pochopení jejich života, který je do značné míry ovlivněn přístrojem.

Výzkumné šetření

Cíle výzkumu: Na úvod výzkumu jsme si vytyčily čtyři hlavní cíle, které jsme chtěly výzkumem objasnit. Cíle výzkumu jsou následující:
Cíl A: Vytypovat jednotlivá hemodialyzační střediska, která budou do zkoumaného vzorku zařazena, a oslovit v nich minimálně 60 hemodialyzovaných pacientů.
Cíl B: Zjistit znalosti hemodialyzovaných pacientů v sociální problematice a využití sociálních výhod.
Cíl C: Zjistit důvody, které vedly hemodialyzované pacienty k upřednostnění hemodialýzy před peritoneální dialýzou.
Cíl D: Zjistit, co pacienty na hemodialýze nejvíce omezuje.

Použité metody: Jako metoda výzkumu byl použit originální dotazník sestavený na základě výše zmíněných cílů. Ke zjištění sledovaných informací byl zvolen jako hlavní metoda řízený rozhovor. Dotazník obsahoval celkem 20 otázek. Byl rozdělen na dvě části: část sociodemografickou, sloužící k identifikaci údajů, a část vztahující se k vymezeným cílům.

Charakteristika zkoumaného vzorku: Kritériem pro výběr respondentů bylo jejich zařazení do chronického dialyzačního programu v dialyzačních střediscích. Výzkum byl prováděn v sedmi dialyzačních centrech v České republice. Celkový počet pacientů, kteří byli zařazeni do výzkumu, činil 74.

Výsledky

Počet oslovených pacientů v jednotlivých nemocnicích činil celkově 74 hemodialyzovaných pacientů.
Z grafu 1 je patrné, že největší počet oslovených pacientů byl v hemodialyzačních střediscích ve FN Olomouc a FN u sv. Anny. Počet oslovených pacientů činil shodně 15. Naopak nejméně pacientů se nám podařilo oslovit v hemodialyzačním středisku Strahov.

Z grafu 2 vyplývá, že informovanost v jednotlivých hemodialyzačních střediscích je značně rozdílná. Velice dobrá informovanost pacientů v oblasti sociálních výhod je v Praze, kde informovanost v jednotlivých střediscích (odpověď „ano“) se pohybovala vždy nad 50 %. FMC – FNKV (91,67 %), FMC – Kukučínova (50 %), DS Strahov (80 %), DS IKEM (66,66 %). Informovanost v jednotlivých střediscích na Moravě je horší. Ve všech střediscích převažovala odpověď „ne“: FN u sv. Anny (73,33 %), FN Olomouc (46,67 %), DS Vsetín (71,42 %).

Informovanost šla ruku v ruce s vlastnictvím průkazů mimořádných výhod v jednotlivých dialyzačních střediscích. Vlastnictví průkazů v jednotlivých střediscích bylo rozdílné a velice úzce korelovalo s výsledky grafu 2. Mezi střediska, kde vlastnictví průkazů mezi oslovenými respondenty bylo nad 50 %, patří prakticky výhradně pražská dialyzační střediska DS Strahov (100 %), FMC – FNKV (82,34 %), DS IKEM (83,33 %), naopak mezi střediska, kde se vlastnictví pohybuje pod 50 %, patří FMC – Kukučínova (42,86 %), FN u sv. Anny (33,33 %), FN Olomouc (46,67 %, DS Vsetín (28,57 %).
Jako nejčastější důvody nezahájení léčby peritoneální dialýzou (graf 3) uváděli pacienti deficit sebepéče (37,31 %), strach, přenesení odpovědnosti na zdravotníky (29,85 %), onemocnění dutiny břišní (19,40 %), 10,45 % pacientů tuto metodu terapie lékař nedoporučil a hemodialýzu bere jako druh společenské události 2,99 % pacientů.

Život s dialýzou

Život s dialýzou

Život s dialýzou

Poslední stanovený cíl byl zaměřen na omezení, která život s dialýzou přináší. Výsledné pořadí jsme zaznamenaly sestupně od omezení největšího po nejmenší.
Nejvíce omezující pro pacienty ve zkoumaném vzorku z nabízených odpovědí byly: 1. omezení tekutin a dodržování diety, 2. časová náročnost léčby, 3. omezená možnost cestování, 4. poruchy spánku, zvýšená únava, 5. omezení fyzických aktivit, 6. omezení v zaměstnání, 7. komplikace v rodinném životě, 8. doprava do dialyzačního centra. Nejméně omezující pro pacienty je vlastní napojení na hemodialýzu.

Diskuse k výsledkům

Některá oslovená střediska se výzkumu odmítla zúčastnit, proto celkový počet oslovených pacientů činí pouze necelých 1,5 % všech hemodialyzovaných pacientů. I přesto můžeme brát tento výzkum jako jakýsi průřez skupinou hemodialyzovaných pacientů, který odráží zkoumanou problematiku.
Velice zajímavá a velmi odlišná je úroveň informovanosti hemodialyzovaných pacientů v oblasti sociální, jak již bylo zmíněno ve výše uvedeném popisu grafu 2. Zkoušely jsme si odpovědět na otázku, co je příčinou tak propastně rozdílné informovanosti hemodialyzovaných pacientů. Příčinu tohoto rozkolu je třeba hledat v zázemí jednotlivých dialyzačních center. Dialyzační střediska v Praze disponují buď vlastní sociální pracovnicí, vyčleněnou na problematiku hemodialyzovaných pacientů, nebo je o těchto možnostech informuje psycholožka, která kromě kvalitní psychologické pomoci klientům nabízí i tyto cenné informace. Na Moravě toto zázemí zcela chybí, což se odráží i ve výsledcích našeho výzkumu.
Vcelku očekávaně je, vzhledem k věkovému složení, nejčastějším důvodem preference hemodialýzy před dialýzou peritoneální deficit sebepéče.

Poněkud překvapivým zjištěním pro nás bylo, že pacienti jako druhý nejčastější důvod uváděli strach, přenesení odpovědnosti na zdravotníky. Jedním z možných vysvětlení takto vysokého čísla může být nedostatečná informovanost a logicky plynoucí strach z této metody, dále se může uplatňovat jistá preference hemodialýzy před peritoneální dialýzou ošetřujícím lékařem, velký vliv bude mít jistě vzdálenost do nejbližšího dialyzačního centra. Posledním cílem bylo zjistit, co pacienty na hemodialýze nejvíce omezuje. Vcelku logickým zjištěním pro nás bylo, že největším omezením je pro hemodialyzované pacienty kontrola tekutin a dodržování diety. Umístění na prvním místě jsme již předem očekávaly. Náš předpoklad se opíral z Maslowovy hierarchie potřeb, kde základna je tvořena potřebami biologickými, kam potřeby výživy a hydratace patří. Následek omezení tekutin a dodržování diet je spojen s desaturací základních potřeb.

Závěr

Daň, kterou platí hemodialyzovaní pacienti za to, že jejich ledviny nefungují, je vysoká. Onemocnění se odráží prakticky ve všech oblastech života nejen jich samotných, ale také nemalou měrou ovlivňuje život jejich nejbližších. Účelem tohoto výzkumu bylo zlepšit orientaci ošetřovatelských týmů, které poskytují péči hemodialyzovaným pacientům. Bohužel musíme konstatovat, že podle výše uvedených výsledků je stále co zlepšovat a největší mezery se týkají oblasti informovanosti a využívání sociálních výhod hemodialyzovaných pacientů.


Seznam použitých zkratek v legendách grafů

VFN – Všeobecná fakultní nemocnice
FNUSA – Fakultní nemocnice u sv. Anny
FNOL – Fakultní nemocnice Olomouc
IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny
FMC – FNKV – Fresenius Medical Care Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
DS Vsetín – Dialyzační středisko Vsetín a. s.
DS Strahov – Dialyzační středisko Strahov
FMC – Kukučínova – Fresenius Medical Care Kukučínova, Praha 4


O autorovi: Mgr. Hana Reichelová, Andrea Roubalová, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Valašské Meziříčí a. s. (H. Reichelova@seznam.cz, roubalova.a@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!