Zkušenosti s hojením ran v LDN

Nejčastějšími komplikacemi u pacientů dlouhodobě nemocných jsou dekubity všech stupňů, různého rozsahu a hloubky. Dále mohou být postiženi bércovými vředy, popáleninami. U těchto pacientů je důležitá vyvážená strava, dostatečná hydratace, polohování atd.


SOUHRN: Autorky článku popisují dvě kazuistiky pacientek, které byly přijaty do LDN se špatně se hojícím defektem. Léčení chronických kožních defektů je dlouhodobé, avšak i přes komplikace v podobě přidružených onemocnění se mohou zcela zahojit.
Klíčová slova: dekubitus, bércové vředy, průběh, léčba

SUMMARY: The authors of the article describe two case studies of female patients who were admitted to nursing home with poorly healing defect. The treatment of chronic skin defects is long but even if complicated by associated diseases the defects can be completely healed.
Key words: decubitus, leg ulcers, course, treatment


V LDN v Bílovicích nad Svitavou jsou léčeni pacienti především s bércovými vředy, popáleninami a dekubity. Defekty se zpravidla podaří dohojit, ale některé jsou díky nepříznivému stavu nedohojeny. V naší léčebně klademe důraz nejen na léčbu ran, ale i na kvalitu péče o pacienta, celkovou rekonvalescenci po operacích, CMP, zlomeninách a usilujeme o zlepšení mobility nemocných. Naše pacienty propouštíme do domácího ošetřování nebo do následných zařízení v dobré fyzické a psychické kondici, neboť nedochází jen ke zlepšení zdravotního stavu, ale i kvality jejich života.

Kazuistika 1

Pacientka J. O., 78 let, byla přijata do LDN k rehabilitaci a doléčení bércového vředu na levé dolní končetině, který ji trápí již několik let. Paní byla lucidní, orientovaná, spolupracující. Přidružená onemocnění: diabetes mellitus 2. typu na dietě, chronická venózní insuficience, obezita, hypertenze. Pacientka byla chodící o francouzských holích.

Při přijetí byla nezbytná asistence zdravotnického personálu u všech běžných činností, postupně se její stav zlepšoval až k úplné samostatnosti. Používali jsme antidekubitní pomůcky, prováděli bandáž dolních končetin. U paní jsme věnovali zvýšenou pozornost hydrataci a dodržování diabetické diety.
K dokumentování rány jsme použili přístroj Visitrak Digital, který umožňuje přesně zobrazit velikost rány v cm2 s možností určení jejího podélného a příčného rozměru včetně hloubky.

Při příjmu byla končetina posouzena jako cirkulární ulcerace. Bérec byl oteklý, okolí rány suché, šupinaté a zarudlé, samotná rána povleklá žlutou nekrózou, zapáchající sekrece v hojném množství. Ulcerace byla nepravidelná s ohraničenými okraji. Velikost defektu 31,5cm2, tj. 6,7 x 6,5 cm. Končetina byla výrazně bolestivá (obr. 1).

Zpočátku jsme prováděli převazy v intervalu 2 dnů, později 4 dnů v závislosti na množství sekrece. Na ránu jsme přikládali antiseptický materiál s nanokrystalickým stříbrem (Acticoat), neadherentní savé krytí (Vliwasoft) a sterilní krytí.

45. den byla rána vyčištěná, granulující s mírnou sekrecí, okraje se stahovaly, o velikosti 19,9 cm2, tj. 4,5 x 3,8 cm. Okolí rány bylo suché, šupinaté, končetina mírně bolestivá. Převaz jsme prováděli po 4–5 dnech. Aplikovali jsme polyuretanovou pěnu (Permafoam) a sterilní krytí (obr. 2).

90. den ulcerace epitalizovala, sekrece byla nulová, rána o velikosti 1,5 cm2, tj. 1,8 x 1,3 cm, okolí suché, šupinaté, končetina bez bolestivosti. Přikládali jsme měkké silikonové kontaktní krytí (Mepitel) a sterilní krytí v intervalu 5 dní (obr. 3).

145. den byla ulcerace zcela zhojena, bolest vymizela a zmenšil se otok. Celkový zdravotní stav pacientky se zlepšil a byla propuštěna do domácího ošetřování (obr. 4).

Kazuistika 2

Pacientka I. Š., 57 let, byla přijata na naše oddělení ke stabilizaci celkového zdravotního stavu před plánovanou plastickou operací – vytvoření laloku pro dekubitus na pravém boku. Paní byla lucidní, orientovaná, nesoběstačná, obézní (BMI 44), paraplegická, imobilní. Přidružená onemocnění: hypotyreóza, hypertenze. Z důvodu celkové močové inkontinence měla zavedený permanentní močový katétr, v průběhu hospitalizace jsme používali antidekubitní pomůcky i matrace. Pacientku jsme pravidelně polohovali a vedli ji k samostatnosti v rámci možností, později jsme ji vertikalizovali (křeslo) a prováděli pasivní rehabilitaci.

Zkušenosti s hojením ran v LDN

Při příjmu měla pacientka dekubitus IV. stupně na pravém boku o velikosti 10 x 10 cm s cavitou o hloubce 6 cm. Spodina rány byla místy povleklá žlutou nekrózou, sekrece hojná a silně zapáchající. Okolí dekubitu bylo klidné, nebolestivé, okraje rány ohraničené a pravidelné. Bakteriologie prokázala přítomnost MRSA v ráně, proto lékař ordinoval antibiotika (obr. 5).

Při prvním převazu jsme použili neadherentní pěnový materiál (Cutinova Cavity) a sterilní krytí. Ránu jsme převazovali v intervalu 2 dnů.

Po 3 měsících se stav dekubitu výrazně zmenšil, velikost 4 x 4 cm, hloubka cavity 2 cm. Spodina byla čistá, ve fázi granulace a epitalizace. Sekrece z rány střední, serózní, okolí klidné, nebolestivé. Převazy jsme prováděli pomocí stejného krycího materiálu po 4 dnech, s ohledem na množství sekrece (obr. 6, 85. den).

Po 173 dnech měl dekubit rozměr 3 x 2 cm, cavita hloubku 1 cm. Spodina byla čistá, ve fázi granulace a epitelizace, okraje se stahovaly. Středně silná serózní sekrece, okolí klidné, nebolestivé. Pokračovali jsme v převazování po 4 dnech, aplikovali jsme Cutinova Cavity, Sorbion Sachet S.

K plastické operaci levého boku u pacientky nedošlo, protože rychlost hojení byla tak výrazná a zároveň její zdravotní stav nebyl úplně příznivý, aby ji mohla podstoupit. K úplnému zhojení ale nedošlo, neboť na vlastní žádost byla nemocná propuštěna do domácího ošetřování. I tak však považujeme tuto léčbu za pozitivní. V průběhu hospitalizace se u pacientky nevytvořily žádné další dekubity, ačkoli měla ochrnutou polovinu těla a sníženou pohyblivost (obr. 7).


O autorovi: Hana Husnajová, Mgr. Alena Holoušová LDN Bílovice nad Svitavou (christinad85@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!