Zkusme to

Vždy jsem se snažila všímat si nedostatků i problémů v ošetřovatelské péči. A nejen si jich všímat, ale pokud možno najít i řešení k jejich odstranění. Protože jsem se pohybovala převážně v lůžkových zařízeních s těžkými pacienty, kteří byli ve velké většině imobilní, nenechal mne klidnou problém dekubitů.

Z osobní zkušenosti vím, že práce s těmito nemocnými je značně náročná z hlediska fyzické i psychické zátěže. Navíc je tato komplikace při péči o imobilní pacienty jednou z nejčastějších a ekonomicky nejméně žádoucích. Při frekvenci všech ostatních úkonů a dalších požadavcích je obtížné „uhlídat“ jak pravidelné polohování pacienta, tak příjem tekutin, což jsou dvě zásadní složky prevence této problematiky. Svou roli však samozřejmě hraje také vztah personálu k tomuto druhu péče. Napadlo mne tedy vytvořit tzv. tabulku s polohovacími hodinami a stupnicí příjmu tekutin, pro aktuální kontrolu těchto hodnot přímo u lůžka pacienta. Odpadá tedy listování v dokumentaci nebo shánění informací od personálu, zda a kdy byl pacient polohován, hydratován apod. Proto bych se nyní ráda o tento svůj nápad podělila i s ostatními pracovišti, kde by tato pomůcka byla jistě platná. Mám za to, že se jedná o poměrně širokou oblast oddělení hospitalizujících pacienty s defekty různé etiologie upoutávajících je na lůžko, přes oddělení popálenin, ústavů sociální péče až k domácí péči, kdy i zde je pro jednoduchost a srozumitelnost pomůcky možné využití.

Samotný výrobek tvoří již výše zmíněná tabulka formátu A4 s nákresem ve tvaru hodin se stupnicí pro zápis příjmu tekutin, zatavená v omyvatelné fólii pro možnost zápisu a opakovaného použití a se závěsem na lůžko. V případě zájmu o podrobnější informace lze využít e-mailovou adresu: otellerova@seznam.cz.


O autorovi: Olga Tellerová, chirurgická ambulance, KEPHAS, s. r. o., Brno (otellerova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!