Změna myšlení – oč jde?

Vstupujeme společně do nového roku, vstupuje do něj i české ošetřovatelství. Jaký byl ten minulý? Podařilo se proškolit mnoho vedoucích sester na různých úrovních v ošetřovatelském procesu, daří se proces zavádět do praxe. Naplňuje se základní program zvyšování kvality poskytované péče, jsou zaváděny sestry primární péče a uplatňuje se i skupinový systém.

Tvůrčí práce znamená myslet!

Každý člen ošetřovatelského týmu, každá sestra musí změnit stereotypy v péči o nemocné. Změny v myšlení a v přístupu k lidem jsou prvním předpokladem při zavádění změn v ošetřovatelství. Řeknete si, jaké změny myšlení, jak mám myslet „jinak“, může člověk opravdu myslet jinak?

Tak za prvé: Sestry jsou dosud málo sebevědomé při práci v týmu. Každý člen ošetřovatelského týmu, a tedy i sestra, si musí být vědom své skutečné důležitosti, a to jak na vlastním poli, tak v kontextu veškeré péče o nemocného. Tedy reálné sebehodocení a průběžné, trvalé přehodnocování – například s růstem kvalifikace – to je něco, co se ještě musíme naučit. Sestra v týmu musí znát svoji roli v něm, své kompetence, své úkoly a hlavně svoji osobní odpovědnost. Nemůže se při každém problému, který se namane, a bývá jich mnoho, schovávat za své lékařské kolegy, za management zdravotnického zařízení apod. Nejenže tím komplikuje týmovou práci, zhoršuje podmínky péče o pacienta, ale kazí si i svou vlastní reputaci.

Ráda bych uvedla ještě další příklad toho, co znamená změna myšlení. Sestry „seniorky“, nebojte se svých mladších kolegyň! Ony už mají jiné, mnohdy vyšší nebo vysokoškolské vzdělání a mají díky němu blíž ke změnám. Naopak je třeba využít jejich vědomostí při programu zvyšování kvality ošetřovatelské péče. A hlavně pamatujte, že člověk není nikdy dost starý, ani dost zaneprázdněný na to, aby nemohl studovat. Dnešní vzdělávací systém ve zdravotnictví k tomu dává mnoho příležitostí, k mání je naše i zahraniční odborná literatura, profesní organizace pořádají množství odborných přednášek a seminářů…

Sestrám, které nastupují do různých zdravotnických zařízení a všude tam, kde se poskytuje ošetřovatelská péče, bych naopak chtěla připomenout, že mnohé starší kolegyně udělaly pro profesi sestry hodně, většinou jsou vzdělané a dál se vzdělávají. Proto si dejme všichni společný úkol: tím je vzájemná úcta a tolerance. Bez těchto atributů nelze v týmu dobře spolupracovat.

Rozvoji ošetřovatelství se musí pomáhat

Rada pro rozvoj ošetřovatelství vydává publikace českého ošetřovatelství, které slouží nejen jako názorné pomůcky, ale i jako metodika pro práci sestry. Připravujeme národní standardy, které budou mít platnost na celostátní úrovni. Národní standardy, tak jako např. náplně činností, budou rámcové a management každého zdravotnického zařízení si je doplní o své specifické požadavky podle odborného zaměření pracoviště či podle specifické požadované úrovně.

Pokud jde o standardy na výkony v jednotlivých zařízeních či odděleních, dbejte prosím na to, aby byly dosažitelné, splnitelné a hlavně aby nebyly pouze vyvěšené na viditelném místě jako módní dekorace.

Pokud jde o celoživotní a kontinuální vzdělávání všech sester, všech zdravotnických pracovníků, nezměnilo se nic na povinnosti seminářů. Na seminářích je prostor pro odbornost, sdělování informací i pro zpětnou vazbu jak vedoucích pracovníků, tak i ostatních členů týmu. Chceme-li vybudovat registraci sester a porodních asistentek, potom kvalitní odborný seminář bude pro to tvořit dobrý základ. Registrace sester je naším společným cílem. Přispěje k celoživotní vzdělanosti sester a porodních asistentek. Pro instituci registrace sester a porodních asistentek rovněž není zanedbatelný aspekt volného pohybu sester po Evropě.

Z předešlých informací víte, že probíhá pilotní studie na registraci, která potrvá jeden rok. Po konečném zhodnocení jak kritérií, tak i samotné instituce včetně administrativy bude učiněn další krok k realizaci registrace.

Ošetřovatelství v zákonech

Naší trvalou prioritou je legislativní zakotvení ošetřovatelství v zákonech. Proto je v současné době důležité připomínkové řízení. Každý si musí uvědomit, že se tvoří budoucnost pro zákonné poskytování zdravotní, tedy i ošetřovatelské péče a zákonné normy pro vzdělávání zdravotnických pracovníků všech kategorií. Máme před sebou velký cíl, a to je naše postavení v systému zdravotní péče i ve společenském životě. To ale nespočívá pouze v pokynech, psaných pravidlech a doporučeních, je to záležitostí každého jednotlivce. Pokud chceme dosáhnout i úspěch na poli parlamentu, je třeba se angažovat v politickém životě. Toto nikdo za nikoho neudělá. Věřím, že se to bude dařit v roce 2000, který je významný nejen svým magickým číslem, ale určitě k tomu přispějí naše společné aktivity.

Na trvalé přání nebo požadavek na zřízení komory sester by určitě výše zmíněné aktivity měly obrovský vliv. Z našich společných setkání víte, že zřízení komory je politický akt a nestačí k němu jen dobrá vůle. Velkým prvním krokem pro komoru by mohlo být loňské sloučení obou velkých profesních organizací sester pod jednotnou Českou asociaci sester. Je dobře, že již není prostor pro vzájemné neshody, uplatňování ješitnosti. Většina sester, nebo snad všechny, sloučení uvítaly. Je potřeba poděkovat za přípravu, uskutečnění, ale i za administrativní záležitosti, které se sloučením souvisejí.

Připravovaný a tolik potřebný zákon o zdravotní péči zmiňuje i ošetřovatelské ústavy. Toto je další kladný krok v českém ošetřovatelství, kdy je počítáno s uplatněním vzdělaných sester, s jejich samostatnými odbornými činnostmi, ale i se samostatným rozhodováním. Sestry se díky vzdělání a svými tvůrčími schopnostmi pozvolna dostávají do jiných, vyšších pozic. Ze statistik lze usoudit, že se v ošetřovatelství opravdu přibližujeme vyspělému světu. Přesto i v současnosti určitá míra trpělivosti, diplomacie, komunikativních dovedností, ale i kvalitního vzdělání nám pomůže nejen při prosazování záležitostí ošetřovatelských, ale i v celkovém postavení sester a porodních asistentek na společenském žebříčku. Mějme na paměti, že jak budeme péči poskytovat, jak se budeme chovat, tak nás budou hodnotit naši pacienti, klienti, přátelé i veřejnost.

Přeji v roce 2000 a hlavně i do dalších let hodně síly, vytrvalosti, píle a vzájemné úcty všem.

Jindra Pavlicová,

hlavní sestra MZ ČR

Foto Vladimír Brada

J. Pavlicová v rozhovoru s J. Schlangerem, předsedou OS ZSP ČR

Ohodnoťte tento článek!