Znalost neodkladné resuscitace

Základní neodkladná resuscitace je zásadní součástí první pomoci, protože díky ní lze odvrátit hrozící smrt na místě postižení, a to i bez vybavení pomůckami. Podmínkou úspěchu je její včasné poskytnutí osobou, která potřebné výkony na místě postižení správně provede.

Za 40 let využívání metody neodkladné resuscitace bylo jejím správným využíváním v celém světě zachráněno nespočetně lidských životů, do té doby odsouzených k smrti. Nejnaléhavějším ohrožením postiženého je rychlý vývoj akutní zástavy okysličování mozku, protože jeho odolnost vůči hypoxii je kriticky malá.

Díky neodkladné (kardiopulmonální) resuscitaci, která je v základní verzi (ABC = Basic Life Support-BLS) je součástí první pomoci, mají postižení reálnou naději na záchranu ohroženého života – pokud příčina poruchy základních životních funkcí je přechodná a organismus je schopen života. Bezpodmínečně je ale nutné, aby oběh okysličené krve byl v organismu postiženého obnoven do 4 minut, nemá-li dojít k až zničujícímu poškození mozku.

Prvním a zároveň nejslabším článkem je připravenost laické veřejnosti. Teoreticky až na zahájenou první pomoc navazuje po výzvě na telefonní číslo 155 odborná přednemocniční neodkladná péče poskytovaná výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné služby (ZZS). Dojezd výjezdové skupiny ZZS na místo příhody nemá přesáhnout 15 minut od vyrozumění zdravotnického operačního střediska (vyhláška MZ ČR č. 434/1992, o zdravotnické záchranné službě v platném znění, paragraf 3, odst. 2).

Z těchto údajů výrazně vyplývá důležitost poskytnutí včasné první pomoci v období od vzniku příhody do příjezdu skupiny ZZS. V rozvinutých zemích je výuce občanů v neodkladné resuscitaci věnována vysoká pozornost, přesto znalost základních postupů je zde dle publikovaných údajů nízká až nulová. Příčin může být několik. Ačkoli se KPR učí na několik úrovních, řada zahraničních prací dokazuje, že úroveň vědomostí s časem významně klesá. O tom, jaké jsou tyto znalosti ve skutečnosti, není u nás dostatek kontrolovaných studií.

Přesto, že data z ČR nejsou k dispozici, nelze očekávat, že by situace byla lepší. Ačkoliv podle našeho pilotního průzkumu mezi středoškoláky (nepublikovaná data) je alespoň slovně projevována ochota neodkladnou resuscitaci zahájit, praktické provedení je při modelové situace víceméně neúčinné. Příčinou může být i to, že chybí výukový materiál, který by populární formou zprostředkoval nové poznatky a přesvědčil svědky zástavy dýchání a oběhu k akci.

Výukový film

Od loňska je k dispozici asi půlhodinový výukový film pro výuku neodkladné resuscitace studentů středních škol. Scénář zpracovali lékaři Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. LF UK Praha, katedry přednemocniční péče IPPVZ a ZSS hlavního města Prahy. Film podává návod pro poskytování neodkladné resuscitace dospělých a je doplněn nahranými scénami skutečných zásahů ZZS a zodpovězením nejčastěji kladených otázek týkajících se neodkladné resuscitace lékařem ZZS hl. m. Prahy.

Zdravotničtí profesionálové (zejména sestry a lékaři) mají povinnost v případě potřeby poskytnout účinnou pomoc a kromě toho si i udržovat vysoký standard znalostí. Budoucí zdravotnický personál se středním a vyšším vzděláním, je během studia opakovaně seznamován i cvičen v postupech sledování základních životních funkcí a poskytování základní a rozšířené resuscitace. Dalo by se tedy očekávat, že úroveň vědomostí bude vyšší než u běžné populace. Abychom ověřili skutečné znalosti žáků zdravotnických škol v poskytování neodkladné resuscitace i účinnost nové pomůcky, provedli jsme test jejich znalostí před a po zhlédnutí filmu.

Metodika

Zvolili jsme metodu testu s vícečetnými odpověďmi, kde bylo možno dosáhnout hodnoty od minus 60 (při všech odpovědích špatně) až plus 60 bodů (při všech odpovědích správně). Znalosti byly sledovány u studentů SZŠ v 1. ročníku, kdy studenti ještě během studia neměli výuku neodkladné resuscitace, a ve 3. ročníku, tj. po absolvování výuky první pomoci včetně neodkladné resuscitace. V našem případě měli sledovaní studenti 3. ročníku první pomoc v rámci výuky ošetřovatelství ve 2. ročníku (tj. zhruba před 8 měsíci).

Testu se celkem zúčastnilo 66 studentů a výsledky prokázaly, že ve všech skupinách došlo ke statisticky vysoce významnému zlepšení znalostí 1-5 dní po provedené instruktáži filmem ve srovnání s výsledky před shlédnutím filmu. Iniciální hodnoty z rozpětí -60 až +60 byly pouze okolo 22 bodů. V iniciálních znalostech dosahovali mírně lepších hodnot studenti 3. ročníku, ale rozdíl nebyl statisticky významný. Z uvedeného vyplývá, že ke zlepšení znalostí došlo o něco více u studentů prvního ročníku, ale výsledek opět není statisticky významný. Lze jen spekulovat, že u studentů jiného než zdravotnického zaměření, by byl výsledek ještě mnohem výraznější.

Závěr

Závěrem je možno shrnout, že znalosti budoucích profesionálních zdravotníků v poskytování základní neodkladné resuscitace jsou nedostatečné. Výukový film je jednoduchý a účinný prostředek na zvýšení znalostí studentů středních škol v neodkladné resuscitaci. Autoři filmu předpokládají, že budou pořádat vzorové výukové hodiny i v roce 2006. Studie i film vznikly za podpory Národního programu zdraví – Projektu podpory zdraví MZ ČR č. 9256.


SOUHRN

Výuka neodkladné resuscitace (KPR) se provádí již od základní školy, ale o znalostech není přehled. V naší práci jsme provedli test o KPR u studentů zdravotnické školy a hodnotili účinnost nové metodické pomůcky – výukového filmu. Výsledky ukázaly jak malé iniciální znalosti, tak významné zlepšení po zhlédnutí filmu.

SUMMARY

Emergency resuscitation (CPR) training starts in a grade school but there are no data on the level of general knowledge within population. We tested CPR knowledge among students of a nursing school and effectiveness of a new teaching method – an educational film. The results showed little initial knowledge as well as marked improvement after seeing the film.


O autorovi: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., ARK, FN KV, Mgr. Monika Beránková, MUDr. Jiří Knor, MUDr. Alice Kurzová, zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Praha 4 Zdravotnická záchranná služba HM Praha ARK, FN KV, Praha (malekj@fnkv.cz )

Ohodnoťte tento článek!